RAUD SIDE: Både Lorentz Lunde og Knut Arild Hareide ønskte seg eit samarbeid med venstresida. (Foto: Vetle Mikkelsen)
RAUD SIDE: Både Lorentz Lunde og Knut Arild Hareide ønskte seg eit samarbeid med venstresida. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Jobbar vidare for eit raudare KrF

Tysdag vitja KrF-leiar Knut Arild Hareide årsmøtet til Tysnes KrF.
Publisert 16.01.2019 kl. 14.18.

– Eg har vore bekymra for at Knut Arild driv på med desse tre kvinnfolka i Oslo, innleia lokallagsleiar Lorentz Lunde, då partileiar Hareide hadde kome på plass rundt bordet.

Dei «tre kvinnfolka i Oslo» er Høgre-leiar Erna Solberg, FrP-leiar Siv Jensen og Venstre-leiar Trine Skei Grande, som Hareide og KrF har samarbeida med dei siste åra.

I fjor såg det ein periode ut som om dette samarbeidet byrja å slå sprekkar:

– Knut Arild ville slå opp med dei tre, men det var ein liten rakkar som ikkje ville det, heldt Lunde fram, og refererte med det til KrF-nestleiar Kjell Ingolf Ropstad, som i desse dagar sit i regjeringsforhandlingar med Høgre, FrP og Venstre.

Like mykje som han refsa Ropstad, skrytte Lunde av Hareide, som han beskreiv som «den mest rakrygga politikaren i Norge».


Stolt av prosessen

Så var det Hareide sin tur til å skryta av Lunde.

– Hadde me høyrt på Lorentz sine tankar om kommunepolitikk i 2005, hadde me vunne valet, byrja han.

Han trekte òg fram retningsvalet til KrF i 2018.

– Me hadde ein prosess i haust. Eg er stolt av den prosessen. Det var ulike meiningar i alle KrF-lag, og slik er det nok rundt bordet her i dag òg, sa Hareide.

– Me framstod nok alle litt som Lorentz i den prosessen. Me var opne og ærlege om kva me meinte, heldt han fram.


Kjekt å koma til Tysnes

I dagane fram mot årsmøtet til Tysnes KrF, var det litt usikkert om Hareide ville få høve til å vera med.

Dersom regjeringsforhandlingane på Granavollen hadde ført fram i løpet av dei siste dagane, hadde partileiarplikta kalla, og Hareide måtte blitt igjen austpå.

– Det er kjekt å koma til Tysnes uansett, sa partileiaren.

Han fortalde vidare at han forbind Tysnes med sommar og Godøysund.

– Eg håper tennisbanen på Godøysund består. Den står seg godt, sa Hareide med glimt i auga.


«Stor tilslutning»

– Tilslutninga om KrF sin politikk har aldri vore større, meinte Hareide.

Han kom med fleire døme.

– Ta familiepolitikken. I 2010 var fødselstala 2 barn per kvinne. No er det 1,6. Det er ikkje berekraftig, sa han.

Hareide trekte fram at å auka fødselstala har vore ein prioritet for KrF lenge, og at dei store partia først no følgjer etter.

– Me som har vakse opp i distrikta, veit at det er lettare når fødselstalet går litt opp, enn når det er omvendt, la bømlingen til.

Han nemnde òg metoo-debatten frå i fjor. Ifølgje Hareide handla den debatten om å oppføra seg anstendig, noko han meiner er i tråd med klassiske KrF-verdiar.

– Dei andre partia byrja å avskaffa alkohol på sine arrangement. Plutseleg såg dei til KrF, og korleis me gjer det på våre arrangement. Aldri har det vore enklare å snakka om KrF sin alkoholpolitikk, sa Hareide.


Ønskjer fortgang i Hordfast

Hareide retta òg ein peikefinger mot eige parti, og sa at KrF må oppretthalda ein god distriktspolitikk.

Han gjekk blant anna hardt ut mot politireforma, ei reform KrF i si tid var med på å støtta.

– Nærleik og tryggleik er viktige prinsipp for KrF. Me veit at større ikkje nødvendigvis betyr betre, sa KrF-leiaren.

Også saka om ny E39 blei tatt opp.

– No veit me at Hordfast kjem. Det vil ha mykje å seia for Sunnhordland, sa han.

Ifølgje Hareide vil den framtidige ferdigstillinga av Rogfast skapa ei drivkraft mellom Sunnhordland og Stavanger. Derfor meiner han det er i Hordaland og Sogn og Fjordane si interesse å koma i gang med Hordfast, slik at tilknytinga mellom Sunnhordland, Bergen og Sogn og Fjordane består.

– Men me må ikkje gå tilbake til debatten om traséval. Det vil spenna bein på prosektet, sa Hareide.


Skrytte av nestleiaren

Gjennom talen til årsmøtet, var Hareide opptatt av å snakka varmt om nestleiar Kjell Ingolf Ropstad, som etter alt å dømma blir den neste leiaren av partiet.

– Når Kjell Ingolf kjem til Tysnes neste år, kjem de til å bli imponerte, sa han, om nestleiaren som var på motsett side av han sjølv, i debatten om retningsvalet til KrF.

– Du seier mykje fint om Ropstad, men han har ein lang veg å gå før han viser deg den same respekten du har vist han, meinte lokallagsleiar Lorentz Lunde.


Framleis håp for raud side

– Eg er opptatt av å visa breidda i partiet, sa Hareide til «Tysnes» seinare, då han blei spurt om han ville halda fram med å jobba for eit raudare KrF i framtida.

– Det er ingen tvil om at dei som støtta meg i retningsvalet ikkje har så mykje å sjå fram til, heldt han fram.

Derfor er KrF-leiaren positiv til at raud side har starta nettverket Drivkraft, slik at også den sida av partiet får sagt sitt.

Lokallagsleiar Lunde er sjølv med i Drivkraft-gruppa på Facebook. Både han og Hareide vil halda fram med å jobba for at KrF i framtida vil kunna samarbeida med venstresida.

– Eg eg bekymra for ytre høgre sin innverknad, la Hareide til.

For nokre dagar sidan var tidlegare justisminister Per Willy Amundsen ute i media, og sa at ein må sørgja for at den etnisk norske befolkninga blir oppretthalden. Både Lunde og Hareide reagerte kraftig på utsegna.

– Eg meiner at Erna bør gå ut og seia han imot, sa Hareide til «Tysnes».


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...