BLÅ SKULE: Gjeldande båtforskrifter gjer at Terje Sløgedal og Blå skule kan få trøbbel med å bruka båten dei no disponerer.
BLÅ SKULE: Gjeldande båtforskrifter gjer at Terje Sløgedal og Blå skule kan få trøbbel med å bruka båten dei no disponerer.

Båtforskrifter kan skapa trøbbel for Blå skule

Fleire dagar i veka er Terje Sløgedal med elevar frå Tysnes skule ute i Tysnes-skjergarden, men med nye forskrifter kan han risikera å ikkje kunna bruka den noverande båten til Blå skule.
Publisert 18.01.2019 kl. 15.00.

– I mine auge er det tryggare å køyra i den båten me har, enn i ein open lettbåt med 25 hestekrefter, seier Terje Sløgedal.

Han er faglærar for Blå skule, noko som gjer at han ofte tek med skule-elevar ut på sjøen. Forskriftene som gjeld for båtar under 24 meter gjer at skulen i prinsippet ikkje kan disponera båten dei har i dag.


Har dispensasjon

Sløgedal fortel at dei gjeldande reglane for båtar under 24 meter eigentleg betyr at han må ha kystskippersertifikat for å kunna frakta elevane rundt i båten. Skular vert i lovverket rekna som næringsverksemd, og har dermed strengare reglar enn fritidsbåtar.

– Me har fått fritak for dette skuleåret til å bruka båten innanskjers på dagtid, seier Sløgedal.

Eit kystskippersertifikat inneber over 120 timar kursing, samt tryggleikskurs og krise- og passasjerhandteringskurs.

Reglane for skulebåtar har møtt sterk motstand tidlegare. I 2018 skreiv mellom anna NRK om fleire skuler på Sørlandet som sette båtane sine på land på grunn av reglane.

LES OGSÅ: Legg ned koparsentralar på Flatråker


Nye forskrifter

Før jul sende Sjøfartsdirekto-ratet ut forslag til ny forskrift om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerar på høyring. Forslaget er meint til å forenkla delar av det eksisterande regelverket.

Sløgedal finn mykje positivt i det nye forslaget, men eitt punkt gjer ting vanskelege for Blå skule.

– Viss me skal driva slik me gjer, utan å måtta ta kystskippersertifikat, så kan me ikkje ha ein båt med meir enn 25 hestekrefter. Det funkar ikkje med den sjarken me har, fortel han.

Båten som vert brukt av Blå skule i dag er ein Viknes 830. Den er 28 fot lang (drygt åtte meter, journ. anm), og har 186 hestekrefter.

– Det er ein stødig og trygg båt, seier Sløgedal.

Viss forslaget vert vedteke, vil alternativet for Blå skule vera å skaffa seg ein ny båt. Reglane er til for å oppretthalda tryggleiken til sjøs, men Sløgedal trur ikkje det vert tryggare i ein mindre båt med færre hestekrefter.

– Små opne lettbåtar med 25 hestar kan skapa meir fart enn sjarken vår. Eg trur ikkje det er noko tryggare. For oss er dei nye reglane eit steg tilbake tryggleiksmessig, fortel han.

LES OGSÅ: Stortingsrepresentant fekk informasjon om Tysnes-verksemder


Høyringsuttale

Problemstillinga har vorte diskutert innad i kommunen, og ordførar Kåre Martin Kleppe er engasjert i saka.

– Blå skule er eit fantastisk flott tilbod. Det er synd viss regelverket skal sparka bein på dette tilbodet. Det er merkeleg viss det er slik at ein større båt, slik Blå skule har i dag, ikkje er tryggare en vesentleg mindre båtar, fortel han.

Det nye forslaget har høyringsfrist i midten av mars, og kommunen jobbar no med ein høyringsuttale. Stortingspolitikar Tom-Christer Nilsen er engasjert i saka, og kjem til Tysnes for å diskutera problematikken. Han er sjølv frå Askøy, der liknande problemstillingar har dukka opp. Kleppe opplyser at det er Nilsen som opphaveleg tok initiativet til endring av det gjeldande regelverket.

– Tom-Christer kjem til Tysnes i starten av februar. Då får me diskutert litt med han korleis me gjer dette. Det er også aktuelt å sjekka ut om det er andre kommunar som vert råka av regelverket, som ein kan samarbeida med, seier ordføraren.

Kleppe fortel at dette er ei viktig sak for kommunen, som vert prioritert.

– Dei gjeldande reglane vart innført for fleire år sidan, og dei endringane som det er forslag om no, vil ikkje endra noko for vår del. Reglane råkar dei som ikkje skal verta råka. Akkurat no er det eit regelverk som rett og slett er øydeleggjande for Blå skule, og det må me prøva å endra, seier Kleppe.

LES OGSÅ: Samferdsleministeren vil realisera Hordfast


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...