KRISESENTERTILBOD: I eit brev til kommunane oppsummerer Fylkesmannen stoda for krisesentertilboda i hordalandskommunane. Tysnes kommune er medeiegar i Krisesenter Vest IKS, med avdeling på Stord. (Foto: Skjermdump)
KRISESENTERTILBOD: I eit brev til kommunane oppsummerer Fylkesmannen stoda for krisesentertilboda i hordalandskommunane. Tysnes kommune er medeiegar i Krisesenter Vest IKS, med avdeling på Stord. (Foto: Skjermdump)

Fylkesmannen har undersøkt krisesentertilboda i Hordaland

Tysnes og samarbeidskommunane i Krisesenter Vest IKS manglar krisesentertilbod for personar med rusproblem og psykiske lidingar.
Publisert 18.01.2019 kl. 10.00.

I 2018 bad Fylkesmannen i Hordaland kommunane i fylket om å gjera greie for krisesentertilbodet i kommunane. I slutten av desember vart eit brev sendt ut til kommunane der Fylkesmannen presenterte resultata av undersøkinga, og oppsummerte stoda for krisesentertilboda i hordalandskommunane.

Ifølgje lovverket er alle kommunar pålagt å ha eit krisesentertilbod.«Kommunen skal sørgje for eit krisesentertilbod som skal kunne nyttast av personar som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit trygt og mellombels butilbod,» står det i krisesenterlova.

LES OGSÅ: Sjukdom i barnevernet gav raude tal


Interkommunalt samarbeid

Det vert opplyst i brevet frå Fylkesmannen at det i Hordaland stort sett er samarbeid om krisesentertilbod på tvers av kommunane. Fjell er einaste kommune med eige krisesentertilbod. 22 kommunar har Bergen som vertskommune for tilbodet, medan dei resterande ni kommunane i fylket er medeigarar i Krisesenter Vest IKS.

Tysnes kommune hamnar i den siste kategorien. Krisesenter Vest har medeigarkommunar både i Hordaland og Rogaland, og har avdelingar på Stord og i Haugesund.

LES OGSÅ: Legg ned koparsentralar på Flatråker


Manglar tilbod

Fylkesmannen bad kommunane om opplysningar om krisesentertilbodet er tilrettelagt for barn, personar med funksjonsnedsetjingar, psykiske lidingar, personar med rusproblem og eldre som er utsette for vald.

Hos Krisesenter Vest IKS kom det fram at det ikkje er tilbod til personar med alvorleg psykiske lidingar og personar med rusproblem.

«Krisesenter Vest IKS kan ikkje gi døgntilbod til personar med rusproblem og psykiske lidingar,» står det i oppsummeringa frå Fylkesmannen.

Derimot kjem det fram av svara til Fylkesmannen at kommunane tilknytta IKS Vest får informasjon om verksemda ved krisesenteret, og at dei følgjer med på om tilbodet er tilrettelagt og eigna for brukarane. På dette punktet seier undersøkinga at kommunane som samarbeidar med Bergen i liten grad følgjer med på om krisesentertilbodet dekkjer behova i kommunane.

LES OGSÅ: Kan verta ferjeforseinkingar


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...