MOTIVERT: Arne Leite ønskjer seg ordførarkjeda etter valet. (Foto: Vetle Mikkelsen)
MOTIVERT: Arne Leite ønskjer seg ordførarkjeda etter valet. (Foto: Vetle Mikkelsen)

– Senterpartiet er det fremste ordførarpartiet

Arne Leite trur Senterpartiet kan bli eit naturleg samlingspunkt etter valet. No er han innstilt som ordførarkandidat.
Publisert 18.01.2019 kl. 06.00.

– Det er veldig kjekt å bli spurt, og å få den tilliten, seier Arne Leite (Sp).

Etter ein omfattande prosess i Tysnes Senterparti, har nominasjonsnemnda, leia av Yngve Vevatne, gått inn for å tilby Leite førsteplassen på Sp-lista i Tysnes. Det har Leite takka ja til.

Dermed kan ein gå ut ifrå at Leite blir ståande som ordførarkandidat for valet i år, med mindre nominasjonsmøtet den 11. mars er ueinige med nemnda.

Senterparti-lista er i stor grad spikra, og Leite trekkjer fram at lista ser ut til å bli mangfaldig, både når det kjem til kjønn, yrkesbakgrunn og bygdetilhøyrsle.

– Det blir eit veldig godt lag å ha med seg, seier han.


Fleire hjartesaker

– Det er så mange gode saker, svarer Leite, når han blir spurt om hjartesakene sine.

Deretter trekkjer han blant anna fram at Senterpartiet har markert seg når det kjem til skulepolitikk i kommunen.

Spesielt brenn Leite for næringsliv og arbeidsplassar.

– Når me ser på ting som skule og helse, ser me ofte på utgiftssida. Me burde sjå oftare på inntektssida, meiner han.

Og når det kjem til inntekter, er skattepengar alfa og omega. Derfor er Leite opptatt av arbeidsplassar på Tysnes.

– Me kan laga så mange næringslivsplanar me vil, men det viktigaste er å snakka direkte med dei som vil kunna etablera nye arbeidsplassar på Tysnes, seier han.

Elles ligg samferdsle hjarta hans nært. Akkurat det har han nok til felles med samtlege listetoppar i kommunen.

– Eg synest at Senterpartiet er tydelege på at me ønskjer ein god, sjølvstendig kommune, med tenester nær folk, legg listetoppen til.


Idéar for Godøysund

Arne Leite er i tillegg engasjert i debatten rundt det gamle fjordhotellet i Godøysund, og områda rundt.

Hotellet har vore i fullstendig forfall dei siste åra.

Nils-Petter Sivertsen, talsmann for dei nye eigarane av tomta til fjordhotellet, var nyleg på trykk i avisa, og sa at dei nye eigarane ønskjer å riva hotellbygningen, og bygga fritidsleilegheiter.

– Eg er utruleg positiv til all aktivitet på området. Det einaste som er verre enn slik som det er no, er viss me får endå eit prosjekt som ikkje blir realisert, seier Leite om saka.

Og det er nettopp det som har vore tilfelle fram til no. Dei tidlegare hotellplanane fall i fisk, og prosjektet blei ikkje noko av.

Leite er opptatt av at nye Godøysund-prosjekt skal koma både lokalbefolkninga og turistar til gode.

– Det må bli attraktivt for alle å koma hit. Det hadde for eksempel vore positivt å ha eit slags amfi eller noko med ein scenefunksjon der, meiner han.

– Og kanskje ein park med kunst som aktiviserer dei som kjem til plassen? legg Leite til.

Ei viss næringsverksemd må det ifølgje Leite òg vera. Her nemner han blant anna utleige av kanoar, fasilitetar og lokale til blå skule.

– Men det er sjølvsagt folk som har annleis eller betre idéar enn meg om dette. Eg gler meg uansett til å sjå at det blir gjort noko her, seier ein framtidsoptimistisk Arne Leite.


Kan gå begge vegar

– Ser du for deg nokre samarbeidskonstellasjonar, dersom Senterpartiet kjem i posisjon etter valet?

– Der har du ei av dei gode sidene ved eit parti som Senterpartiet. Me har ting til felles med både dei raude og dei blå. Det er alltid gode argument på begge sider av ei sak, svarer Leite.

– Derfor har me gode føresetnader for å samarbeida. Senterpartiet er det fremste ordførarpartiet, med over 200 ordførarar og varaordførarar rundt om i landet, legg han til.

Leite seier vidare at han har stor respekt for dei politiske kollegaene sine i kommunen, og skryter både av Høgre-ordførar Kåre Martin Kleppe og Arbeidarparti-representant Anne Merete Fjeldstad.


Vil bli ordførar

Leite er likevel open om at han ønskjer seg ordførarjobben.

– I denne perioden har eg berre vore representant for Senterpartiet. Som ordførar må ein vera meir inkluderande, og sørgja for at alle blir høyrde, seier han.

Han trur det er ein jobb han vil takla godt. Samtidig legg han vekt på at laget bak ordføraren er vel så viktig som sjølve ordføraren.

– Ordføraren er ein representant, med ei stemme, slik som alle dei 21 medlemene av kommunestyret, seier Leite.


Vil sjå forbi bygdepolitikken

– Kva har vore dei største utfordringane i inneverande periode?

– Det er eit godt politisk samarbeid i kommunen. Partia arbeider godt saman, byrjar Leite.

Han held fram:

– Men eg saknar at me kjem oftare vekk ifrå den tradisjonelle bygdepolitikken av og til. Ta Uggdal og Tysnes skule. Det er rundt 5.000 meter frå Reiso til Gjerstad. Det er til og med snakk om sykkelveg mellom dei.

– Eg tenkjer at me er eitt Tysnes, legg Leite til.

– Trur du folk vil reagera på at ei slik utsegn kjem frå Senterpartiet?

– Eg synest ikkje det er merkeleg at Senterpartiet vil ha eit sterkt og samla Tysnes, seier Leite.


Manglande lokalforståing

Bygdepolitikken er likevel, ifølgje Leite, ikkje den største utfordringa:

– Heilt openbert har den største utfordringa vore tvistar med ytre etatar, spesielt fylkesmann og fylkeskommune. Me opplever altfor ofte at styresmakter, som ikkje kjenner Tysnes kommune særleg godt, trenerer og motarbeider lokale vedtak som me meiner er samfunnsnyttige for Tysnes, seier han.

– Eg er spent på om det blir endå mindre lokalkunnskap når Hordaland vert til Vestland.


Siste saker Gå til framsida

Stengjer vatnet

Tysnes kommune vil stengja vatnet i korte periodar for abonnentar i Våge.

Leiar: Samspelet mellom turistar og fastbuande må halda fram

Samspelet mellom turistar og fastbuande gjer Tysnes til ein god plass å bu, og ikkje minst å feriera – og det heile året. Dei siste vekene er dette samspelet blitt sett på prøve. Regjeringa har både lagt restriksjonar på fritidsreiser og sett forbod mot å opphalda seg i hytter og fritidsbustader. Det har skapt sterke reaksjonar, både for og mot.No ser det ut for at den største...