OMSORG+: I prosjektomtalen til det nye omsorgssenteret vart omsorg+ omtalt som ein stad for eldre som ikkje opplever tilstrekkeleg tryggleik i eigen heim, men som samtidig ikkje er i ein helsesituasjon som tilseier at sjukeheim er det rette tilbodet. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)
OMSORG+: I prosjektomtalen til det nye omsorgssenteret vart omsorg+ omtalt som ein stad for eldre som ikkje opplever tilstrekkeleg tryggleik i eigen heim, men som samtidig ikkje er i ein helsesituasjon som tilseier at sjukeheim er det rette tilbodet. (Arkivfoto: Camilla Korsnes)

«Eit trygt og godt butilbod for eldre»

Med bygginga av det nye omsorgssenteret i Uggdal vart omsorg+ introdusert som eit nytt konsept i kommunen, og det vart færre institusjonsplassar enn på den gamle sjukeheimen.
Publisert 24.01.2019 kl. 08.56. Oppdatert kl. 13.02.

«Omsorg+ konseptet er eit nytt trinn i omsorgstrappa som skal tette gapet mellom eigen heim og institusjon. Det er meint å vere eit omsorgstilbod der bufellesskap, sosiale aktiviteter og trygge rammer gjennom heildøgnsbemmaning, skal skape eit trygt og godt butilbod for eldre.»

Slik vert omsorg+-konseptet beskrive av Norconsult i prosjektomtalen av det nye omsorgssenteret i Uggdal. Den nye tenesta skal vera ein stad for eldre som ikkje opplever tilstrekkeleg tryggleik i eigen heim, men som samtidig ikkje er i ein helsesituasjon som tilseier at sjukeheim er det rette tilbodet.

• Les også: Følgjer opp kontakten med pårørande til omsorg+


Erstatta sjukeheimsplassar

Prosjektomtalen vart presentert hausten 2013, og er basert på ein forstudie av prosjektet som vart laga tidlegare same år. På bestilling frå kommunestyret vart det sett ned ei arbeidsgruppe som skulle stå for forstudien. Denne skulle innehalde informasjon om kva funksjonar det nye omsorgssenteret skulle ha, og her vert mellom anna dimensjoneringa av bygget greidd ut.

I forstudien vert det forklart korleis ein legg om frå 39 sjukeheimsplassar ved den gamle sjukeheimen, til 30 sjukeheimsplassar og ti omsorgsbustadar ved det nye omsorgssenteret.Grunnlaget for dette er undersøking av den demografiske utviklinga i kommunen, som ifølgje forstudien viser at fordelinga av eldre i Tysnes kommune er relativt stabil i framtida. Det vert også lagt til grunn at eldre sjølv ynskjer å bu lengre heime, eller i omsorgsbustadar.• Les også: Bekymra for bemanninga på omsorgsbustadar


Samhandlingsreform

I bestillinga av forstudien har det vore fokus på stortingsmelding nr. 47, betre kjent som samhandlingsreforma som trådde i kraft 1. januar 2012.

«Det har skjedd ei vesentleg utvikling i tenesteområde for helse og omsorg, ikkje minst er det knytt til samhandlingsreforma og dei utviklingstrekka som kjem frametter,» står det i saksutgreiinga frå 2013, då det i kommunestyret vart vedteke mandat for forstudien.I samhandlingsreforma er det mellom anna fokus på at eldre skal bu heime lengst mogleg.

«For en aldrende befolkning handler det om viktige forutsetninger for fortsatt å kunne bo hjemme og klare seg mest mulig selv,» står det i reforma.

Dette vart vidareført i prosjektomtalen til det nye omsorgssenteret.

«Hovudregelen er at alle bur i eigen bustad/omsorgsbustad, og får tilpassa hjelp der. Gjennom å tilby gode omsorgsbustader i nærleiken til omsorgssenter, med hjelp av m.a. teknologiske hjelpemiddel vil ein kunne oppnå høg grad av tryggleik, og samstundes nytta brukarane sine eigne ressursar og evne til eigenomsorg,» står det i prosjektomtalen.

Dette låg dermed grunnlaget for omlegginga frå 39 institusjonsplassar på den gamle sjukeheimen, til 30 plassar og 10 omsorg+-plassar på det nye omsorgssenteret.• Les også: Semje om kommunebudsjettet


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein spelemessig god kamp

Trenar Terje Sløgedal skrytte av spelarane sjølv om det blei tap for Viking TIF 2 i Tysneshallen fredag.– Me møtte eit godt lag i dag, fortel trenar Terje Sløgedal.