PÅRØRANDEGRUPPA: I november fekk to representantar frå pårørandegruppa til omsorg+ møta tenesteutvalet. Også administrasjonen i kommunen var representert, mellom anna ved Hildur Heie og Steinar Dalland. (Arkivfoto)
PÅRØRANDEGRUPPA: I november fekk to representantar frå pårørandegruppa til omsorg+ møta tenesteutvalet. Også administrasjonen i kommunen var representert, mellom anna ved Hildur Heie og Steinar Dalland. (Arkivfoto)

Følgjer opp kontakten med pårørande til omsorg+

Kommunen er positiv til den vidare drifta av omsorg+.
Publisert 24.01.2019 kl. 12.00. Oppdatert kl. 13.00.

Etter uro frå pårørande til bebuarane ved omsorg+, vart det hausten 2018 sett fokus på omsorg+-tenestene ved det nye omsorgssenteret i Uggdal. I starten av 2019 opplever kommunen ein positiv dialog med dei pårørande, og håpar at nye budsjett-tiltak skal vera nyttige for helse- og omsorgstenestene.


Bekymring

I 2018 vart det oppretta ei pårørandegruppe for omsorg+, og same haust sende gruppa eit brev til politikarane i tenesteutvalet i kommunen. Der vart det uttrykt bekymring kring bemanninga på omsorg+.

«Vi dei pårørande, blir heile tida vitne til at desse bebuarane har større hjelpebehov en det som heimesjukepleia kan dekka,» er blant det pårørandegruppa skriv i brevet.

Representantar frå gruppa vart invitert til eit møte med tenesteutvalet og kommuneadministrasjonen. I november møttest dei på omsorgssenteret som ein del av eit møte i tenesteutvalet.

Der fekk pårøranderepresentantane lufta sine tankar, og dei fekk svar på mange av spørsmåla dei brann inne med.

– Det var eit godt og nyttig møte, sa Lars Mæland, som var ein av dei to representantane for pårørandegruppa, til «Tysnes» etter møtet.

Fleire problemstillingar vart teke opp frå dei pårørande si side. Mellom anna at dei følte behov for meir bemanning ettermiddag og kveld, og at det har vore hendingar der ikkje nattevakter har vore tilgjengeleg for å yta naudsynt hjelp.

Det vart også påpeikt at hjelpebehovet til bebuarane på omsorg+ har endra seg sidan oppstarten av omsorgssenteret hausten 2017.

LES OGSÅ: «Eit trygt og godt butilbod for eldre»


Oppfølging

– Me har hatt kontakt med to representantar for dei pårørande, og har med jamne mellomrom møter med dei, fortel helse- og sosialsjef Hildur Heie.

Førre møte var i midten av desember, og det er planlagt eit nytt møte i februar.

– Det har vore ei veldig positiv utvikling når det gjeld kontakten med dei pårørande, og møta er veldig konstruktive, fortel ho.

Når det gjeld utviklinga i hjelpebehovet til bebuarane, fortel Heie at det er ei kontinuerleg vurdering av kvar enkelt bebuar.

– Me samarbeider med dei det gjeld, og så vert det ei individuell vurdering om ein treng institusjonsplass.

LES OGSÅ: Båtforskrifter kan skapa trøbbel for Blå skule


Nye stillingar

I motsetnad til institusjonsplassane ved omsorgssenteret, er omsorg+ ein del av open omsorg og heimetenesta. Kommunebudsjettet for 2019, som vart vedteke av kommunestyret i desember, tilfører fleire nye faste stillingar inn i open omsorg.

– Me får inn 2,6 nye stillingar i open omsorg, inkludert 0,2 årsverk som kreftkoordinator, fortel rådmann Steinar Dalland.

Desse årsverka vart innført som lause stillingar i løpet av 2018, og vert i år vidareført som faste stillingar.

Måndag drøfta administrasjonsutvalet skiping av dei nye stillingane. Rådmannen si innstilling er at det vert tilsett èin sjukepleiar i fulltid, inkludert 0,2 årsverk som kreftkoordinator, og to sjukepleiarstillingar på 80 prosent.

Også andre budsjettpostar kan vera gode tiltak for open omsorg.

– Det er også eit viktig tiltak for pleie- og omsorgssektoren at me aukar stillingsressursane i frivilligsentralen. Det skal stimulera til frivillig arbeid, og dette vert mellom anna knytt opp mot kulturaktivitetar og samlingsplassar for dei eldre, seier Dalland.


Nøgd med fyrste året

Det er litt over eitt år sidan det nye omsorgssenteret vart teke i bruk, og Heie er alt i alt nøgd med korleis det fyrste året har gått, og korleis omlegginga har vore. På den gamle sjukeheimen var det 39 institusjonsplassar, medan det på det nye omsorgssenteret er 30 institusjonsplassar, og 10 plassar på omsorg+.

– Mi oppleving er at me har lukkast, og er på rett spor. Eg var seinast oppe på omsorg+ onsdag og besøkte ein bebuar, og eg fekk berre gode tilbakemeldingar, fortel ho.

– Summa summarum har dei det godt dei som bur der. Dei vert godt teke vare på, og dei har meir privatliv enn på institusjonsplassane. Samtidig får beburane delta på alle kulturaktivitetar på omsorgssenteret. Dette er eit godt tilbod, avsluttar Heie.

LES OGSÅ: Fylkesmannen har undersøkt krisesentertilboda i Hordaland


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...