VEKST: Lokale investorar har sytt for at det no er i ferd med å reisa seg nye leiligheiter på Kattaland.
VEKST: Lokale investorar har sytt for at det no er i ferd med å reisa seg nye leiligheiter på Kattaland.

Leiar: Slår eit slag for bygdeoptimisme i Lunde

Publisert 28.01.2019 kl. 06.00.

Folk treng hus, og hus treng folk. På Kattaland i Lunde er endå eit nytt husprosjekt i startgropa.

Tysnes Bolig AS har tidlegare bygt fleire husprosjekt, eller leilegheitsbygg, på Kattaland. No er dei i gang med ytterlegare eitt prosjekt, også dette innheld fire husvære. Det spesielle denne gongen er at lokale investorar har kjøpt tre av husværa for å sikra at bygginga kjem i gang. Det er god bygdeentusiasme.

I ein liten kommune som Tysnes er det viktig med lokale entusiastar som trør til når det er naudsynt. Av og til trengst det for å byggja opp under optimismen i ei bygd.

Tiko Eigedom AS, som er eigedomsselskapet til Tiko-brørne Kjartan og Ronny Hagen, har kjøpt det eine av dei fire husværa i det nye leilegheitsbygget på Kattaland. Til avisa i dag seier Kjartan Hagen at dei investerer i ei leilegheit for å sikra både Tiko og utbygggjar Tysnes Bolig arbeid i vinter. Sjølv om det også er i eigeninteresse, er det eit godt teikn at lokale firma investerer i eigen kommune for å skapa ny lokal vekst.

Draghjelp for prosjektet har Tysnes Bolig også fått frå Einar Wathne frå Malkenes. I avisa sist veke kunne me lesa at han sluttar etter over 30 år i fiskeforprodusenten Cargill Aqua Nutrition, fordi han ynskjer meir tid på Tysnes og meir tid til å jobba med andre ting. Wathne hadde fyrst teikna seg for eitt husvære, no kjøper han i staden to. Til avisa i dag seier Wathne at fire nye bueiningar i Lunde betyr mykje for bygda. Han håpar på ringverknader.

For Londabygdo er det viktig at det er husvære for utleige til ta imot innflyttarar som vil busetja seg i bygda. På den måten kan nye hus vera eit grunnlag for ny lokal folkevekst.

Entusiasmen som dei to investorane legg for dagen, er eit godt føredøme for andre som er opptekne av utvikling og vekst i bygdene våre. Det same har me dei seinare åra sett i Onarheim, der Gerhard Alsaker gjennom sine selskap har investert i ei rekkje nye husvære for utleige i OnarTun.

Dei to mest ivrige på dette feltet dei seinare åra, er dei to drivkreftene bak Tysnes Bolig, Sigvard Madsen og Trond Tvedt. Dei har vore viktige samfunnsbyggjarar, og har mange titals husvære «på samvitet», både i Lunde, men aller mest i Tysnesbygdo.

Den tidlegare fråflyttingstruga kommunen Tysnes treng slike entusiastar.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...