MOGLEG FUSJON: Tysnes symjeklubb og båtlaget Njord/Tysnes ser på moglegheitene for å slå seg saman. Leiar i symjeklubben, Bent Fossdal er positiv. (Foto: Vetle Mikkelsen)
MOGLEG FUSJON: Tysnes symjeklubb og båtlaget Njord/Tysnes ser på moglegheitene for å slå seg saman. Leiar i symjeklubben, Bent Fossdal er positiv. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Greier ut fusjon med Njord/Tysnes

Tysnes symjeklubb vil sjå på moglegheitene for å slå seg saman med båtlaget Njord/Tysnes.
Publisert 29.01.2019 kl. 06.00.

– Me er i dialog med båtlaget, der begge sider ser på moglegheitene for ein fusjon. Det må vera gunstig for begge partar, seier Bent Fossdal, leiar i Tysnes symjeklubb.

På årsmøtet fredag 18. januar, fekk styret i symjeklubben mandat for vidare utgreiing av den eventuelle fusjonen.

På årsmøtet til båtlaget Njord/Tysnes, fredag 15. februar, skal det takast stilling til om båtlaget òg vil halda fram med utgreiingane.


Organisatoriske fordelar

– Det å samla kompetanse på ein plass er positivt, meiner Fossdal.

– Båtlaget har ein moderne og veldriven organisasjon. Symjeklubben heng litt etter, held han fram.

Fossdal trekkjer blant anna fram det at Tysnes symjeklubb ikkje er registrert i Brønnøysundregistera, og dermed ikkje har høve til å ha eigen Vipps-konto, kort-terminal, eller søka om tippemidlar.

– Symjeklubben driftar òg det offentlege badetilbodet her i Tysnes. Der har Vipps og kortterminal vore etterspurt, fortel Fossdal.

Han seier vidare at symjeklubben, uavhengig av fusjonen med Njord/Tysnes, bør driftast på ein meir moderne måte framover. Om fusjonen ikkje går igjennom, ventar blant anna Brønnøysund-registrering for klubben.

– Er det òg økonomiske utfordringar som ligg til grunn for ønsket om fusjon?

– Tysnes symjeklubb har ein veldig hyggeleg og god økonomi, så det er ikkje det som gjer at me ønsker å slå oss saman med båtlaget, slår Fossdal fast.


Rekrutteringsutfordringar

Heller enn økonomiske utfordringar, handlar det om utfordringar knytt til rekruttering.

– Me har hatt store problem med å få folk til å vera med som trenarar og styremedlemmer, seier Fossdal.

Tidlegare var det ifølgje Fossdal ei naturleg rekruttering, gjennom at folk som sumde i klubben i ungdomstida kom tilbake og blei trenarar. Slik har det ikkje vore dei siste åra. Han trur ei samanslåing vil gjera organiseringa av dei to laga enklare, og løysa nokre av rekrutteringsproblema.


Mange styre på øya

Ein av dei store pådrivarane for fusjonen er Vegard Aslaksen. Han er trenar i Tysnes symjeklubb, og sit i styret i Njord/Tysnes.

– Det er ei sak som har vore oppe tidlegare, for ein del år sidan. Då var det Bjarte Erstad som var leiar for symjeklubben, og eg var leiar for båtlaget. Me sat begge i idrettsrådet. Når ein sit i idrettsrådet får ein eit godt overblikk over lag og organisasjonar på øya, fortel Aslaksen.

– Det er frykteleg mange styre etter kvart, og mange hovud på øya sit i eit styre. Kanskje ein i større grad burde samarbeida om styreoppgåver på tvers av idrettsgreiner, slik at ein fristiller fleire folk til å driva trening og instruksjon? seier Aslaksen vidare.

Han fortel at motivasjonen for samanslåinga blant anna ligg i at ein treng folk for å ta seg av det administrative arbeidet. Myndigheitene stiller stadig større krav til det organisatoriske, og då er det greitt å samla kompetansen i eitt styre.

Elles meiner Aslaksen at eit samarbeid mellom dei to laga er naturleg av fleire grunnar:

– Det er fleire fellesnemnarar her. Symjedugleik er veldig viktig når ein bur på ei øy. Også i båtlaget handlar det om å ferdast i vatnet, seier han.

– I tillegg følgjer symjesesongen opningstidene til bassenget. Når bassenget opnar, nærmar seglesesongen seg slutten, avsluttar Aslaksen.


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...