DRØFTA SKJENKETIDER: Tenesteutvalet er skeptisk til å vedta ein rusplan som bryt med gjeldande praksis hos utestadane i kommunen.
DRØFTA SKJENKETIDER: Tenesteutvalet er skeptisk til å vedta ein rusplan som bryt med gjeldande praksis hos utestadane i kommunen.

Ruspolitisk plan har andre skjenketider enn praksisen på utestadane

Tenesteutvalspolitikarane er skeptiske til ein rusplan som ikkje er i samsvar med skjenkepraksisar i kommunen.
Publisert 31.01.2019 kl. 15.00.

Ruspolitisk handlingsplan for kommunen skal rullerast i 2019. Tysdag vart planen diskutert i tenesteutvalet, og det vart påpeikt at rammene for skjenketidspunkt i planen ikkje er i samsvar med gjeldande praksis for utestadane i kommunen. Tenesteutvalet vart einige om at ein ikkje burde ha ein plan som ein frå fyrste stund må gje dispensasjon frå.


Plan frå 2011

Det nye framlegget til ruspolitisk handlingsplan er til dels basert på planen som var gjeldande frå 2011 til 2015. I 2017 var planen foreslått rullert i kommunestyret, men det vart den gongen vedteke å utsetja rulleringa til planen var fullstendig gjennomgått på nytt.

Rådmannen vart i møtet tysdag spurt om kva som var endra på, og kva som stod igjen frå planen i 2011.

– Mykje er vidareført frå 2011, men alle punkt er gjennomgått og vurdert i forhold til der me ser at tenestene våre er endra sidan 2011, og nokre punkt er tekne ut og erstatta, sa rådmannen.


Skjenketider

– Eg lurte litt på dette med skjenketid og klokkeslett. Er det slik me har hatt det i alle år, spurde Høgre sin representant Jannike Dalland Epland, som også er konstituert leiar i tenesteutvalet.

Dette la grunnlaget for ein diskusjon om skjenketidene som er skildra i planen, og korleis desse heng saman med gjeldande praksis.

– Desse klokkesletta er dei same som i 2011, så me har gjeve dispensasjon i mellomtida, sa Solfrid Burkeland Smith frå Senterpartiet.


Dispensasjon

I både den gjeldande planen, og det nye planframlegget, er det mellom anna skissert følgjande:

«Skjenking av alkoholhaldig drikk gruppe 3 kan skje frå kl. 13.00 - 00.30, med fortæringstid til kl. 01.00.»

Med «alkoholholdig drikk gruppe 3» meiner ein drikke som inneheld meir enn 22 prosent alkohol. I skjenkeløyvene som vart tildelt i kommuen i 2016, og som varar til 2020, fekk derimot mellom anna Mandelhuset innvilga skjenkeløyve for alle alkoholgruppene fram til klokka 02.00.

Eit av punkta som allereie er endra i det nye planframlegget, er punktet om skjenking av alkoholgruppe 1 og 2, som gjeld alkohaldig drikke med mindre enn 22 prosent alkohol.

I det nye forslaget er det lagt opp til at desse gruppene kan skjenkast fram til klokka 02.00 kvar dag. I planen frå 2011 var dette tidspunktet sett til 01.30.


Sleppa inn nye gjester

Eit anna punkt som vart diskutert i tenesteutvalsmøtet gjeld opningstid.

«Opningstid vert sett til kl. 02.00. Etter kl. 01.00 er det ikkje høve til å sleppe inn nye gjester,» står det i planframlegget.

Dette er også eit punkt som er vidareført frå 2011.

Medlemmane i tenesteutvalet var samde om at dette ikkje hang saman med gjeldande praksis på Mandelhuset.

For Arbeidarpartiet var Rolf Simonsen med som vara på møtet. Han nytta høvet til å vidareformidla innspel frå partikollega og dagleg leiar ved Mandelhuset, Patrick Russell Madsen.

– Punkt 2.3 (om opningstid, journ. anm) gjev ingen meining, og Patrick føreslår at dette punktet vert heilt fjerna. Stort sett kjem gjestane klokka 01.00, sa Simonsen, og konkluderte innspelet med at det er endringar i planen som i prinsippet er innskrenkande for verksemda til Mandelhuset.

Det vart også drøfta problemstillingar knytt til uteservering, og forskjellane på uteserveringa mot kaien, og mot vegen.


Plan som følgjer praksis

– Viss me skal ha ein sånn plan, så kan den godt vera slik utestadane praktiserer. Viss ikkje har me ein plan som vert broten heile tida, sa Epland Dalland.

– Eg tenker at det eigentleg er ein uheldig praksis, og at ein må etablera eit rammeverk og ei forvalting som ein faktisk har som intensjon å følgja. Eg tenker at å vedta ein plan som ein har tenkt til å dispensera frå, ifrå dag ein, er berre tull, var rådmann Steinar Dalland sitt innspel.

Dette fekk semje i utvalet.

– Eigentleg skal planen seia kva som skal vera praksis i kommunen, og me skal i utgangspunktet ikkje laga ein plan som me heile tida må dispensera ifrå. Då er det betre at me tek stilling til kva me meiner skal vera praksis i kommunen, sa Burkeland Smith.


Vidare til formannskapet

I kommunestyret i 2017 vart det bede om at både tenesteutvalet og formannskapet skulle handsama den nye rusplanen. Tenesteutvalet vart tysdag einige om å senda saka vidare til formannskapet, med eit innspel om at skjenke- og serveringstider vert justert opp mot noverande praksis.

Formannskapet tok så opp saka i sitt møte onsdag. Der vart planen vedteken, med endringar i skjenketidene for å tilpassa praksisen på utestadane. Punktet om opningstider vert endra slik at tidene no vert spesifiserte i kvart enkelt skjenkeløyve som vert tildelt.


MANDELHUSET: Planen for ruspolitikk bryt med praksisen til mellom anna Mandelhuset når det gjeld skjenketider og opningstider. Mandelhuset har dispensasjon i noverande skjenkeløyve. (Arkivfoto)
MANDELHUSET: Planen for ruspolitikk bryt med praksisen til mellom anna Mandelhuset når det gjeld skjenketider og opningstider. Mandelhuset har dispensasjon i noverande skjenkeløyve. (Arkivfoto)

Siste saker Gå til framsida

TIX til Tysnesfest 2020

Tysnesfest ligg ikkje på latsida. Dagen etter at festivalen er over, slepper dei den første artisten til neste års festival.

– Dei er sjukt vittige!

Det seier Frida Walde om Ausekarane. Fredag hadde ho og broren Mikkel sikra seg plass heilt fremst ved scenen til årets show.

Debatt: Nei til vindmøller i Tysnesfjella!

Store delar av Tysnes er inkludert i NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Tysnes Ap meiner at det ikkje skal byggjast vindmøller i Tysnes kommune.Me er ein relativt liten kommune, med variert natur frå fjord til fjell. Fjellheimen vår er å betrakta som eit einaste stort naturreservat, med eit rikhaldig dyre- og fugleliv.Vindmøller verkar spesielt øydeleggjande for...