PÅ SKÅR KAI: Reidar Frydenbø og Morten Anthonessen diskuterer reguleringsplanen. F.v. Magne Skartveit (KrF), Reidar Frydenbø (som representerer grunneigar Lars Einar Sandtorv), planansvarleg Morten Anthonessen, Gjermund Lygre Kongsvik (Ap), Lena Vermedal og Arve Belt (V).
PÅ SKÅR KAI: Reidar Frydenbø og Morten Anthonessen diskuterer reguleringsplanen. F.v. Magne Skartveit (KrF), Reidar Frydenbø (som representerer grunneigar Lars Einar Sandtorv), planansvarleg Morten Anthonessen, Gjermund Lygre Kongsvik (Ap), Lena Vermedal og Arve Belt (V).

Fiskebåtreiar vil regulera plass til havfiskebåt og nytt næringsområde

Tysnes kommune er positive til den nye reguleringsplanen for Skår på Reksteren, som omfattar både næringsareal og plass til havfiskebåten til Lars Einar Sandtorv.
Publisert 31.01.2019 kl. 12.00. Oppdatert kl. 14.07.

Tysdag var politikarane i landbruk/teknisk på synfaring til Reksteren. Her fekk dei informasjon om den nye reguleringsplanen som grunneigar og fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv har fått utarbeidd, med mellom anna ny djupvasskai for havfiskebåten «Brennholm».

På Skår kai møtte politikarane i landbruk/teknisk Reidar Frydenbø, som er konsulent for fiskebåtrederiet Brennholm.


Positive lokalpolitikarar

Det var eit samrøystes utval som etter synfaringa gjorde vedtak om at den nyleg utarbeidde reguleringsplanen for Skår no vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Dette var også i samsvar med innstillinga frå rådmannen.

Leiar i landbruk/teknisk, Egil Berge (H), var ein av dei som var godt nøgd med planen.

– Eg er veldig glad for at det no blir ei løysing på dei utfordringane som fiskebåtreiaren har hatt for å få liggjeplass for båten sin på Reksteren, kommenterte Berge.

Han var ikkje berre nøgd med at det no kjem i regulerte former, men også med at det er regulert inn eit nytt område for framtidig næringsareal.

– Ja, det er veldig positivt at det blir lagt til rette for næringsaktivitet på Reksteren, kommenterte utvalskollega Lena Vermedal.


Dyr kaileige i Bergen

På synfaringa fortalde Reidar Frydenbø at det er eit mål for fiskebåtreiaren å få på plass djupvasskaien så snart som mogeleg av økonomiske grunnar.

Fiskebåtrederiet har i dag ikkje eigen kai. Når båten ikkje er ute på fiske, må ein leiga kaiplass.

– Leige av kaiplass kostar rederiet kring ein million kroner årleg, informerte Frydenbø.

Planansvarleg i Tysnes kommune, Morten Anthonessen, håpar at sakshandsaminga skal gå så pass greitt, at kommunestyret kan få den nye reguleringsplanen opp til handsaming før ferien.

No skal planen leggjast ut til offentleg høyring, i minst seks veker. Deretter skal planen med innkomne merknader opp til ny politisk handsaming, fyrst i landbruk/teknisk og deretter i kommunestyret.


Pakkeri og smoltanlegg

Den nye reguleringsplanen er delt opp i fem område, frå det tidlegare laksepakkeriet i nord til smoltanlegget i sør.

Delar av næringsområdet rundt det tidlegare laksepakkeriet, der det no er tareproduksjon, låg i LNF-område. No blir heile området, både næringsbygget og kaiområdet, regulert til næring.

Sør for pakkeriet og kaiområdet er det lagt inn eit grøntområde langs strandlina, i dette området ligg det i dag også ei hytte. I området bak denne strandlina er det regulert inn eit heilt nytt næringsområde, BN2.

Det er Morten Anthonessen godt nøgd med. På synfaringa på Skår gav han uttrykk for at det vil vera positivt at Tysnes har eit ferdig regulert næringsområde dersom det skulle vera interessentar som vil etablera seg.

Reguleringsplanen strekkjer seg heilt sør til det noverande smoltanlegget på Reksteren. Dette er også regulert inn som næringsområde.


Djupvasskai og småbåthamn

Djupvasskaien vil bli liggjande midt i planområdet. Her skal det verta god plass til den 77 meter lange havfiskebåten. Sør for denne kaien vil det bli lagt til rette for ei småbåthamn for kring femten båtar. Området bak kai og småbåthamn skal vera LNF-område. På kartet er det farga grønt.

Der det tidlegare var rutebåtkai og butikk har Leif Einar Sandtorv bygt ein heilt ny kai. Det var på kaiområdet politikarane var på synfaring. Denne kaien skal ifølgje planen vera open for ålmenta.

Det er også regulert inn plass for nokre få naust i dette kaiområdet, her står det frå før eit gamalt sagbruk. I dette området er det også regulert inn område for parkering, for til dømes småbåthamna.


Stoppa av fylkesmannen

Lars Einar Sandtorv sine planar om djupvasskai på Skår er ikkje ei ny sak. I 2015 søkte han Tysnes kommune om løyve til djupvasskai i same området. Også den gongen var Tysnes kommune positive. Tre gonger var saka føre i landbruk/teknisk, men fylkesmannen i Hordaland stoppa saka. Fylkesmannen peika på at søknaden var i strid med kommuneplanen, og krov at det vart utarbeidd reguleringsplan for området. Det har Harald Bjørndal no gjort, på vegner av Lars Einar Sandtorv.

I «Tysnes» 25. februar 2016 kan ein lesa om fiskebåtrederiet Brennholm som håvar inn 50-60 millionar årleg på havfiske, og at fiskebåtreiar Lars Einar Sandtorv vil byggja liggjekai på Reksteren for den moderne fiskebåten. I artikkelen heiter det at dagens Brennholm er 77 meter lang, og vart bygd på Karmøy i 2007.

– Kanskje vert det aktuelt å utvida med ein ny fiskebåt. Får me løyve til å byggja kai på Reksteren, kan det verta aktuelt å registrera ein ny båt i Tysnes, sa Lars Einar Sandtorv til «Tysnes» den gongen.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Vestland

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram. Mange i samfunnskritiske funksjoner jobber på spreng. Det viser tydeligere enn noen gang hvor viktige disse funksjonene er. Som næringsminister vil jeg gjerne rette en spesiell takk til alle heltene i butikkene. Som hver dag stiller på jobb for å sikre mat på bordet til alle oss andre, de som sitter i front og de som står på for å sikre at...

No skal klokka stillast igjen

Det er mykje som er endra i samfunnet i desse koronatider, men ein ting går som planlagt: overgangen til sommartid. Natt til søndag skal nemleg klokka stillast ein time fram, og dei som skal tidleg opp på jobb får ein time mindre på puta. Til gjengjeld kan me i tida framover nyta ljosare kveldar.

– Me har opplevd utruleg god støtte

SvingenPuls er blant verksemdene som har måtta stengja som eit resultat av koronatiltaka. Leiar Marthe G. Birkeland prøver å gjera det beste ut av situasjonen, og set stor pris på støtta frå medlemmane.