UNDERSØKING: Lena Epland Sløgedal, einingsleiar for barnehagane i kommunen, presenterte resultata av ei foreldreundersøking gjort i Tysnes-barnehagane.
UNDERSØKING: Lena Epland Sløgedal, einingsleiar for barnehagane i kommunen, presenterte resultata av ei foreldreundersøking gjort i Tysnes-barnehagane.

Foreldre er mindre tilfredse med Onarheim enn dei andre barnehagane

Ei foreldreundersøking viser at barnehageforeldre er generelt godt nøgd med Tysnes-barnehagane, men barnehagen på Onarheim kjem dårlegare ut enn dei tre andre.
Publisert 31.01.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 10.28.

Undersøkinga vart tysdag lagt fram for tenesteutvalet. Barnehagane i kommunen har for tredje gong vore med i den årlege, nasjonale foreldreundersøkinga i regi av Utdanningsdirektoratet.


Spørreundersøking

Einingsleiar for barnehagane, Lena Epland Sløgedal, presenterte resultata frå undersøkinga i møtet tysdag. Alle barnehageforeldre har vorte invitert til å svara på ei rekkje spørsmål om korleis dei oppfattar sin eigen barnehage. Spørsmåla er delt inn i åtte ulike kategoriar, i tillegg til eit generelt spørsmål om den totale tilfredsheita med barnehagen.

Foreldra har vorte spurt om kor godt nøgd dei er med ulike ting, og svara på kvart spørsmål med tal frå 1 til 5. 5 betyr «svært godt nøgd», 4 betyr «ganske godt nøgd», 3 betyr «verken nøgd eller misnøgd», 2 betyr «ganske misnøgd» og 1 betyr «svært misnøgd».

LES OGSÅ: Følgjer opp kontakten med pårørande til omsorg+


Jamnt over gode tal

Totalt sett kjem Tysnes-barnehagane godt ut i undersøkinga. På den totale tilfredsheita scorar kommunen 4,3 av maksimalt 5. Det er same tal som i 2017, og tyder på at foreldre er meir enn «ganske godt» tilfredse med barnehagane.

Samtidig viser tala at det er ulik tilfredsheit blant dei ulike barnehagane. Lunde og Vågsmarka scorar best med 4,8, medan Stjernereiso scorar 4,3. Derimot skil Onarheim barnehage seg ut med ein score på 3,5.


Ulike kategoriar

Utanom spørsmålet om den generelle tilfredsheita, er resultata av undersøkinga delt inn i ulike kategoriar. Kategoriane er mellom anna «ute- og innemiljø», «barnets trivsel», «relasjon mellom barn og voksen», «barnets utvikling», «medvirkning» og «informasjon».

Også her er det Onarheim barnehage som skil seg negativt ut i enkelte kategoriar samanlikna med dei andre barnehagane. I kategorien «ute- og innemiljø» scorar Onarheim berre 3,2, medan Lunde, Stjernereiso og Vågsmarka alle er over 4. Best er Lunde barnehage med 4,4 i denne kategorien.

Også på «relasjon mellom barn og voksen» skil Onarheim seg ut med 3,9 poeng. Her scorar dei andre barnehagane bra. Lunde og Vågsmarka får 4,8, og Stjernereiso får 4,5.

LES OGSÅ: Båtforskrifter kan skapa trøbbel for Blå skule


God trivsel

Ein av dei viktigaste kategoriane handlar om barnet sin trivsel. På dette punktet kjem alle barnehagane i kommunen godt ut, og best av alle er Lunde, som får maxscoren på 5 i denne kategorien. Vågsmarka følgjer tett på med 4,9, medan Stjernereiso og Onarheim får høvesvis 4,7 og 4,4.

– Når det gjeld trivsel, er resultata veldig gode. Lunde barnehage scorar 5, og det er heilt fantastisk, sa Epland Sløgedal til tenesteutvalet, då ho gjekk gjennom resultata av undersøkinga.

Undersøkinga viser også at det jamnt over er høgare tal i undersøkinga i 2018 enn i 2017. Forutan den generelle tilfredsheit-skalaen, som ligg på same nivå som i 2017, er det ein total auke i kommunen i sju av åtte kategoriar, og den åttande ligg på same nivå som året før.

– Stort sett har me gått opp i det meste, sa Epland Sløgedal.


Varierande deltaking

Alle barnehageforeldre har vorte invitert til undersøkinga, men det varierer stort i deltaking i undersøkinga mellom barnehagane. På Onarheim har drygt 84 prosent av foreldra delteke i undersøkinga, og i Lunde har 76,6 prosent delteke. Derimot trekkjer Stjernereiso og Vågsmarka ned det totale snittet. I Stjernereiso har litt over halvparten av foreldra delteke, medan berre knappe 38 prosent har delteke i Vågsmarka barnehage.

Det gjev eit kommunesnitt på 60 prosent deltaking. Det er ein nedgang frå dei 66 prosent deltakande i 2017.

Med bakgrunn i deltakinga kan det stillast spørsmål ved om undersøkinga gjev det reelle biletet av tilfredsheita ved barnehagane.

LES OGSÅ: Fylkesmannen har undersøkt krisesentertilboda i kommunen


Låg score på Onarheim

Epland Sløgedal påpeikte under møtet at sjølv om det var høg svarprosent ved barnehagen på Onarheim, så er det berre 22 svar på undersøkinga, og at det skal ikkje mykje til før det kjem store utslag i prosenten.

– Eg har tala til alle som har svart, og i forhold til Onarheim, så er det ein litt generell misnøye. Eg har vore i kontakt med foreldre som fortel at dei har sett låg score på Onarheim på alt fordi dei er misnøgde, og viss ein har éin forelder med to barn, så utgjer det ganske mykje i prosent viss den eine er misnøgd. Men det er sjølvsagt ikkje berre det som gjer at det vert misnøye, sa Epland Sløgedal.


Saknar konkrete problem

Samanlikna med dei førre undersøkingane, har det denne gongen ikkje vore høve for foreldra å kommentera svara i undersøkinga.

– Det som var synd i år, er at det ikkje var mogleg å skriva kommentar, og då er det ikkje alltid så lett å sjå kva som er galt. I fjor kunne ein på avdelingane sjå konkrete kommentarar, som gjorde at det var veldig lett å reagera på problem, sa Epland Sløgedal.


Har tiltak på gang

Det var positive tilbakemeldingar frå utvalsmedlemmane på resultata, men dei tok misnøya kring Onarheim på alvor.

– Stort sett er det veldig bra, og eg tenker at dette er eit godt verktøy for å gjera ting betre, sa Jannike Epland Dalland, konstituert leiar i tenesteutvalet.– Det er eigentleg fabelaktige resultat, men det er likevel eit signal om at det må gjerast tiltak på Onarheim, spelte Rolf Simonsen frå Arbeidarpartiet inn.Det vart opplyst at det er sett av midlar til tiltak som kan betra inntrykket av barnehagen på Onarheim.

– Allereie i år er det sett av midlar til uteområdet, sa oppvekstsjef Aud Kaldefoss avslutningsvis.

LES OGSÅ: Semje om kommunebudsjettet


Siste saker Gå til framsida

Fjord1 vil møta tysnespolitikarane

Prosjektdirektør Nils Kristian Berge i Fjord1 set si lit til at politikarane i Tysnes godkjenner søknaden om nytt teknisk bygg på ferjekaien i Våge på neste møte i utval for landbruk/teknisk.

Svindel-e-post florerer

Politiet har fått inn fleire meldingar om svindel-e-post. – Me har mellom anna fått fleire henvendingar frå folk som mottek e-post med vedlagt faktura, frå bedrifter som dei ikkje har vore i kontakt med i det heile tatt, fortel Susann Rosvold, politibetjent ved Tysnes lensmannskontor. – Dette er rein svindel, og viss fleire har opplevd å få ein slik faktura, kan dei sjå bort...