E-BRYGGA: Slik ser brygga ut når den er i bruk under Tysnesfest. (Foto: Mikal Asbjørnsen)
E-BRYGGA: Slik ser brygga ut når den er i bruk under Tysnesfest. (Foto: Mikal Asbjørnsen)

Vil inngå avtale om E-brygga

Onsdag var saka om E-brygga i Våge hamn igjen oppe til diskusjon i formannskapet.
Publisert 01.02.2019 kl. 09.11. Oppdatert kl. 13.47.

– Eg har vore i møte med Våge Hamn, og dei er innstilte på å finna ei løysing, sa prosjektsjef i kommunen, Haakon Haaland, til formannskapet.

Saka var også oppe i formannskapet den 13. november. Den gongen ønskte ein mellom anna ein tilstandsrapport, for å sikra at E-brygga hadde ei god nok levetid, før ein bestemte seg for å løyva pengar til å rusta opp brygga.

Då, som no, blei varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe og Ingrid Restad erklært ugilde.


Meir kunnskap

Med ein fersk tilstandsrapport utført av Overflateportalen i baklomma, hadde kommunepolitikarane meir kunnskap om prosjektet i denne omgangen.

– Det største uvissemomentet er at ein ikkje veit når stålet er produsert. Hadde me visst det, hadde me visst kor mykje som forsvinn kvart år, sa prosjektsjef Haaland.

Likevel, på bakgrunn av den nye kunnskapen som kjem fram i tilstandsrapporten, reknar ein med at brygga vil ha ei levetid på minst 18-19 år, sannsynlegvis lenger.


Økonomisk utfordring

Ei av utfordringane med prosjektet, er økonomien til Våge Hamn AS. Selskapet har hatt negative rekneskapar dei siste åra, og det er uvisst kor brygga endar opp, dersom selskapet skulle gå konkurs i framtida.

– Brygga går inn i generalpanten til Våge Hamn. Så lenge dei har lån, går brygga inn under pantbar eigedom, sa Haaland.

Med andre ord vil ikkje eigarskapet til brygga gå automatisk over til kommunen, om Våge Hamn går konkurs.

– Men om noko skjer med Våge Hamn, passar ikkje denne brygga så mange andre plassar. Den blir vanskeleg å få selt, så risikoen er liten for at den skal forsvinna, la Haaland til.


Innstilte på tilskot

Rådmannen si innstilling var at kommunen løyver 500.000 kroner til prosjektet, under føresetnad om at det blir inngått ein avtale mellom kommunen og Våge Hamn, som sikrar at brygga er i bruk i minimum 15 år.

– Me er veldig positive til tilskotet. Det blir meir areal i hamna, og ein får fjerna E-brygga frå der den låg før. Me har ingen innseiingar, sa Anne Merete Fjeldstad (Ap).

Arne Leite (Sp) var opptatt av at ein må sjekka tilstanden på brygga med jamne mellomrom, for å sikra at den held lengst mogleg.

– Det vil alltid vera eit svakt punkt. Derfor er det viktig med jamlege kontrollar, sa Leite.

Formannskapet gjekk inn for rådmannen si innstilling, med Arne Leite sitt tilleggspunkt om jamlege tilsyn.

Ein reknar med at brygga er ferdig opprusta på seinvåren ein gong.


Siste saker Gå til framsida

Andre a-lagssiger på rad

To mål kvar av Emre Hagen og Lasse Aarland Skulstad sørgde for nok ein siger for a-laget til Njardar/Tysnes.

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...