SKISSE: Slik kan det bli sjåande ut i området. (Illustrasjon frå sakspapir)
SKISSE: Slik kan det bli sjåande ut i området. (Illustrasjon frå sakspapir)

Godkjenner massiv utbygging på Årbakka

Onsdag godkjente formannskapet oppstart av planarbeid for Årbakka Sjøfront.
Publisert 01.02.2019 kl. 06.00.

– Dette er ei positiv sak. Det er ei utviding av ein allereie etablert plan, sa Magnar Solheim (Frp).

Han trekte fram at utbygginga på Årbakka vil kunna gjera området meir attraktivt, blant anna gjennom kaianlegg og naustområde.

– Eg hiv meg på den. Ein får tilgang til eit område som eigentleg er skrint og ubrukeleg, og så får ein tilgjenge til sjøen, sa Arne Leite (Sp).


80 båtplassar

Frå utbyggarane Jørg Bru og Jan Tore Finnema si side, er det planlagt ei storstilt utbygging.

Det er blant anna snakk om opp mot 80 nye båtplassar, 12 naust, gangvegar, biloppstillingsplassar og fleire fritidsbustadar. I tillegg skal det leggast til rette for at ålmenta kan bruka fleire av fasilitetane.

Området det gjeld, ligg mellom den gamle handelsstaden på Årbakka og friluftsområdet Klubben.

– Det er eit spennande område, der det er bygd hytter sakte men sikkert. Utvidinga gjer hyttefeltet meir attraktivt, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

– Det er veldig greitt at dei har fått inn at det skal vera universell utforming og ope for ålmenta; ikkje berre for hyttefolket, men også dei fastbuande. Det er eit spennande prosjekt, og i tråd med det ein har sagt om å utvikla fortetting av det eksisterande området, sa varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp), som har hatt ansvar for den politiske oppfølginga av saka.

Ingrid Restad (Ap) kunne fortelja det var einigheit også innanfor hennar parti, om at utbyggarplanane på Årbakka er eit positivt forslag.


Må forankrast politisk

I sakspapira blei det skrive at prosjektet utfordrer strandsonevernet, i tillegg til at delar av prosjektet ikkje er i tråd med den gjeldande arealplanen. Derfor er utbyggarane avhengige av politisk forankring, for å få godkjent oppstarten av planarbeidet.

– Skal me dispansera frå kommuneplanen? Eg meiner det er grunnlag for det, sa ordføraren.

Det blei òg stilt spørsmål ved visse aspekt av planskissene, men formannskapet blei forsikra om at skissene ikkje er endelege:

– Dette er ikkje ein detaljreguleringsplan, men eit forslag til korleis ein kan utføra prosjektet. Utbyggarane ønsker ikkje å bruka mykje ressursar på å utforma skissene, før dei veit at prosjektet blir godkjent, sa planansvarleg i Tysnes kommune, Morten Anthonessen.

Formannskapet gjekk einstemmig inn for å godkjenna planarbeidet for Årbakka Sjøfront. Vidare behandling av saka vil gå føre seg i utvalet landbruk/teknisk.


EINIGE: Magnar Solheim (FrP) og Arne Leite (Sp) skrytte av prosjektet. (Foto: Vetle Mikkelsen)
EINIGE: Magnar Solheim (FrP) og Arne Leite (Sp) skrytte av prosjektet. (Foto: Vetle Mikkelsen)
DISPENSASJON: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) meinte det var grunnlag for å gi dispensasjon frå kommuneplanen. (Foto: Vetle Mikkelsen)
DISPENSASJON: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) meinte det var grunnlag for å gi dispensasjon frå kommuneplanen. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Siste saker Gå til framsida

Folketalet auka med 14

Ved utgangen av tredje kvartal i 2019 er folketalet i Tysnes kome opp i 2.862. Det er 14 fleire enn ved utgangen av andre kvartal. Då var folketalet 2.848.Elleve personar er fødd i Tysnes i dette kvartalet, medan fire personar har døydd. Det gjev eit fødselsoverskot på sju.I same periode har det flytta 30 personar inn til Tysnes, av desse fire frå utlandet. 23 personar har flytta...

Klart for ny førjulsmesse

Laurdag er det tid for den tradisjonsrike førjulsmessa i Tysnes bedehus, der overskotet går til Indremisjonen sitt arbeid i vår krets. Her kan ein kjøpa heimebakst, handarbeid og andre kjekke varer, i tillegg til å få med seg eit variert program om ein ynskjer det. Barne- og familiearbeidar i IMS, Lise Marie Thuestad Litlabø stiller som andaktshaldar, og det blir song av både...