TOK UTFORDRINGA: 7. klassingane (f.v.) Sebastian Høviskeland Revne, Malin Amalie Reinton Svellingen, Frida Gjerdevik Tveit og Synneva Litwinenko har skrive lesarbrev om mobiltelefonbruk i skulen.
TOK UTFORDRINGA: 7. klassingane (f.v.) Sebastian Høviskeland Revne, Malin Amalie Reinton Svellingen, Frida Gjerdevik Tveit og Synneva Litwinenko har skrive lesarbrev om mobiltelefonbruk i skulen.

Mobiltelefon i skulen opptek elevar på Baldersheim

På Søre Fusa skule er det ikkje lov å bruka mobiltelefon i skuletida. Det er ei sak som engasjerer 7. klassingane. No har fire av dei skrive lesarbrev til «Tysnes».
Publisert 03.02.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.40.

Avis og media står i desse dagar på timeplanen for både femte, sjette og sjuande klasse ved Søre Fusa skule på Baldersheim. I to veker har dei jobba med prosjektet, som skal gå fram til vinterferien.


Har studert «Tysnes»

Som ein del av undervisningsopplegget har dei studert kva «Tysnes» har skrive om den siste tida. Ei av sakene som elevane synest har vore spennande å lesa om, er den nye Tufteparken i Peralio.

Tysnesingen Yvonne Kongsvik Eilertsen er kontaktlærar for 7. klasse. Ho fortel at elevane som ein lekk i prosjektet er blitt utfordra til å skriva lesarbrev om mobiltelefon i skulen.

– Det visste eg at dei hadde meiningar om, seier ho.

Som IKT-ansvarleg ved skulen er ho stolt over at alle elevane i dei tre klassane har sin eigen datamaskin, ein berbar Chromebook. Den brukar dei dagleg i staden for skrivebøker. Så når elevane skriv lesarbrev, brukar dei dataen flittig.


Ulike meiningar

Dei fire 7. klassingane som har skrive lesarbrev har delte meiningar om mobiltelefon i skuletida.

– Det var i grunnen litt vanskeleg å bli utfordra om mobiltelefon. Men sidan det er ei sak som omhandlar oss sjølve, er det på ein måte spennande, og me kan få noko ut av det, seier Frida Gjerdevik Tveit.

Ho er oppteken av å prøva å finna løysingar, slik at alle kan få viljen sin.

Synneva Litwinenko meiner det er viktig å argumentera for at ein får bruka mobiltelefonen på skulen. Det har dei nemleg ikkje lov til ved Søre Fusa skule i dag.

– Det er ei litt vanskeleg sak å skriva om, men det er litt kjekt og sidan det handlar om oss, seier Sebastian Høviskeland Revne.

– Alle har ei meining. Det er gøy å skriva om meininga si, legg Malin Amalie Reinton Svellingen til.

Her er lesarbreva til dei fire elevane:


Mobil på skulen

Det er både fordelar og ulemper med mobilbruk på skulen. Mi meining er at det burde vera lov å bruka mobil i delar av skuletida.

I undervisning kan mobilen vera eit verktøy for oss elevar. Ein kan for eksempel bruka kahoot. Slik kan læraren på ein gøyal måte sjå kva me bør jobba meir med, eller kva me har fått med oss av vekas tema.

I kunst og handverk hender det at me skal bruka fotoapparat, men skulen har ikkje kamera til alle elevane. Dersom me hadde fått brukt telefonane våre, hadde alle saman hatt kvart sitt kamera. Me kan også bruka telefonen til å søkja opp informasjon på internett.

I friminutta hender det at ein av og til ønskjer å vera åleine. Av og til fordi ein har krangla med venner, men av og til berre fordi ein treng litt tid for seg sjølv. I slike tilfelle kan mobiltelefonen vera ein måte å slappa av på, eller få tida til å gå.

Me får ofte høyra at mobil er usosialt, eg er ikkje einig. I min vennegjeng bruker me ofte mobil når me er saman. Me ser blant anna på YouTube-videoar, me lagar musikkvideosnuttar og høyrer på musikk i lag. Eg meiner derfor at mobil er noko me kan samlast rundt.

Mange lærarar vert ofte irritert dersom me kjem for seint inn til timane. Dersom me hadde hatt mobilane, ville det vore lettare å halda kontroll på tida. Det kan henda at me har avtalar rett etter skuletid, kanskje skal eg vera med ein venn heim, eller kanskje skal eg bli henta av ein forelder. Uventa ting kan skje, både for oss elevar og foreldre. I slike tilfelle kan det vera greitt å ha mobiltelefonen tilgjengeleg, slik at me kan gje kvarandre beskjed om at ein for eksempel vert litt forseinka. Då slepp ein å uroa seg unødvendig. Det er mange lærarar som meiner at mobilen er forstyrrande i timane. Dette kan ein enkelt løysa ved at mobilen skal vera avslått/ha lyden av i sekken, så lenge ein ikkje skal bruka den. Det er også nokre skular som har hyller for mobiloppbevaring. Elevane legg mobilane frå seg i denne hylla når dei kjem inn til timen, og får dei tilbake i friminutta, eller når dei skal bruka dei i undervisninga.

Eg forstår at me ikkje kan ha mobilen tilgjengeleg i heile skuletida. Poenget mitt er at så lenge me har ein fornuftig bruk av mobilen, bør det vera lov å bruka den i friminutt og i undervisning når læraren seier det er greitt.

– Frida Gjerdevik Tveit, 7. klasse ved Søre Fusa skule


Mobilbruk i skuletida

Det er mange meiningar om mobilbruk i skuletida. Eg personleg meiner at det burde vera lov. Ein kan la mobilane vera i sekken i timane, og heller bruka dei i friminutta og eventuelt i timane, viss det er i skulesamanheng.

Nokon av argumenta mine for å bruka mobilane i friminutta, er det at viss ein er åleine eller liker å halda seg litt unna, så har ein noko å gjera på. Mange meiner at ein blir forstyrra i timen av mobilane. Eg meiner at det ikkje er eit problem viss ein har den på lydlaus, og den er i sekken. Ein annan ting er at lærarane blir sure viss me kjem for seint. Dette hadde ikkje vore eit problem med mobilane, for då kan me sjå på klokka og planlegga betre. Ja, ein kan bruka klokke, men dei fleste bruker ikkje pengar på klokke når dei har ei digital klokke på mobilen. Så kjem argumenta om at det er usosialt. Eg meiner ikkje at det er usosialt å vera på mobilen. Det kan faktisk vera meir sosialt med tanke på kva du gjer. Det kan vera meir sosialt fordi ein kan spela same spel, og ha noko og snakka om. Ein kan også få nye vennar viss mange speler det same spelet. Mobilane kan vera ekstremt «stressfriande». Dei fleste stressar før ein prøve, og derfor kan mobilen vera eit hjelpemiddel for stressen. Ein kan spela rolege spel, eller berre høyra på musikk, som for dei fleste er avslappande.

Eg synest at ein må få lov å bruka mobil! Me må gjera noko med det for å få dei som bestemmer til å sjå at mobilen kan vera til nytte.

– Synneva Litwinenko, 7. klasse ved Søre Fusa skule


Mobil i skuletida

Det er mange som er ueinige i om ein skal få lov til å bruka mobil i skuletida. Eg meiner at ein ikkje bør bruka mobil i skuletida. Dette meiner eg fordi mobilen først og fremst kan forstyrra elevane i undervisninga. Hjernen blir sliten, og får mindre energi til å fokusera på skulearbeid. Dette kan føra til dårlegare karakterar, og dårlegare karakterar kan gjera at du kanskje akkurat ikkje har god nok karakter til å få den jobben eller stillinga du ønskte.

Ei anna ulempe er at ein kan bli tatt bilete av, utan at ein sjølv vil. Folk som har eit bilete av deg, kan bruka det til mykje. For eksempel sei at eg har eit bilete av deg der du gjer eit eller anna rart. Då kan eg seia at eg legg ut bilete av deg viss du ikkje gjer meg 100 kroner. Det er ein av tinga ein kan bruka eit bilete til. Ein kan og redigera bilete og senda det til vener eller andre. Eg har ein ide til ei løysing. Viss ein hadde låst mobilen i eit skap når ein kom inn til timen, og tatt den ut av skapet når det var friminutt, trur eg det ville blitt betre. Då kan elevar som vil bruka mobilen få bruka den i friminutta. Slik vil det nok ikkje bli dårlege karakterar på grunn av mobil. For dei som meiner ein kan bruka mobilen i læring, ser eg ikkje noko anna å bruka den på enn kahoot. Dessutan kan ein bruka kahoot på PC eller Chromebook også. I tillegg brukar me ofte ting som Word, Power Point, Excel osv. Desse verktøya kan ikkje bli brukt på mobil uansett.

Så det eg vil koma fram til, er at eg ser ingen grunn til å bruka mobilen i timane viss den ikkje kan bli brukt til noko anna enn det same som ein PC kan.

– Malin Amalie Reinton Svellingen, 7. klasse ved Søre Fusa skule


Mobilforbod i skulen

Det er mange fordelar og ulemper med mobil i skulen. Eg meiner det burde vera lov med mobil i skuletida.

Dersom nokon vil vera åleine eller treng litt tid for seg sjølve i friminutta, har dei noko å gjera på. Mange meiner me blir usosiale viss me får ha mobilane. Men det blir ikkje nødvendigvis slik. Fleire kan sjå på samme skjerm, og me held oss meir oppdaterte på kva som skjer andre plassar rundt i verda.Dei vaksne meiner mobil er forstyrrande i timen, men om alle lar den ligga i sekken eller i jakken med lyden av, er det problemet løyst. Det er og mogleg å legga opp undervisninga slik at me kan bruka mobilane. Dessutan kan den vera eit godt verktøy i timane. Den kan for eksempel brukast til kahoot. Då kan det verta lettare for lærarane å sjå kva kvar enkelt elev må jobba meir med, og det kan bli enklare å legga opp undervisninga, sidan dei då veit kva som må jobbast med. Den kan og brukast til å finna fakta, slik at me slepp å finna ein PC kvar gong me skal finna fakta eller skal gå inn på itslearning.

Ei anna løysing på problemet kunne vore at me hadde nokre friminutt der me hadde lov å bruka mobilen, og nokre der me ikkje hadde lov.

– Sebastian Høviskeland Revne, 7. klasse ved Søre Fusa skule

Siste saker Gå til framsida