NØGD: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) er glad for at Samarbeidsrådet for Sunnhordland no går tydeleg inn for sørleg kryssing. (Foto: Camilla Korsnes)
NØGD: Ordførar Kåre Martin Kleppe (H) er glad for at Samarbeidsrådet for Sunnhordland no går tydeleg inn for sørleg kryssing. (Foto: Camilla Korsnes)

Samarbeidsrådet ønskjer sørleg kryssing

Fredag var det møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Då gjekk rådet ut med støtte til sørleg E39-kryssing.
Publisert 06.02.2019 kl. 13.09.

– I 2017 gjekk samarbeidsrådet ut og sa at det viktigaste var å realisera E39. Den gongen blei det eigentleg berre peikt på at forskjellen mellom sørleg og midtre kryssing var 100 millionar kroner i kostnadar, seier ordførar Kåre Martin Kleppe (H).

– I same høyringsrunde bad me vegvesenet om å rekna på trafikknytta ved ei eventuell tilkopling mot Kvinnherad, held ordføraren fram.

Det blei den gongen ikkje gjennomført, men kommunane Stord, Kvinnherad og Tysnes, i samarbeid med lokalt næringsliv, fekk nyleg utført slike utrekningar, gjennom selskapet Sunnhordlandsambandet. Kleppe er blant styremedlemmene i selskapet.

Resultata av utrekningane styrka kommunane si støtte til det sørlege kryssingsalternativet.


Vedtok støtteuttale

Tysnes, Kvinnherad og Stord ønskte derfor at Samarbeidrådet for Sunnhordland skulle koma på banen.

Fredag vedtok rådet ein uttale der dei gjekk ut med støtte til det sørlege kryssingsalternativet.

– Den blei vedtatt av sju kommunar mot ein, fortel Kleppe.

Fitjar stemte mot uttalen, fordi kommunen har eit kommunestyrevedtak på at dei ønskjer midtre kryssing for E39.– Det er heilt forståeleg, og samarbeidsrådet kan ikkje overprøva kommunestyra sine vedtak, meiner Kleppe.


Må koma i gang

– Det er viktig å få ei avgjerd på dette med kryssing no, seier Kleppe.

Han meiner saka må behandlast politisk så fort som mogleg, slik at prosjektet blir realisert fortare.– I tillegg er det viktig at dei som bur langs dei ulike traséane endeleg får svar på kva slags trasé som blir valt. Det er heilt klart ei belastning for dei som kan bli direkte påverka av vegen, at dette drar så langt ut i tid, seier Kleppe.

Sjølv om samarbeidsrådet no har gått ut med sterk støtte til sørleg kryssing, er Kleppe klar på at realisering av ferjefri E39 vil vera viktig for regionen, uavhengig av traséval:

– Det ligg implisitt i uttalen, at viss departementet gjer ei avgjerd til fordel for midtre krysning, så vil samarbeidsrådet framleis støtta opp om prosjektet, seier Kleppe.


Siste saker Gå til framsida

Over 6.000 på Gjerstad laurdag kveld

Laurdag kveld blei den mest folksame på Gjerstad under Tysnesfest 2019.Ein times tid før Broiler avslutta konsertkvelden, skal det ha vore kring 6.300 publikummarar innom konsertarenaen.

Lesarbrev: Feil i NRK sin valgomat

I spørsmål 2 i valgomaten spør ein om Uggdal skule bør leggast ned og elevane flyttast til Gjerstad. I valgomaten er det oppført at Kristeleg Folkeparti har gått inn for flytting. Dette er feil. KrF har prøvt fleire gonger å få NRK til å korrigera valgomaten, men trass i fleire meldingar til dei er den førebels ikkje blitt retta...