TRIVSEL PÅ ARBEIDSPLASSEN: Inge Malkenes frå Senterpartiet nytta møtet i tenesteutvalet sist veke til å lufta bekymring kring trivselen til kommunalt tilsette i Tysnes.
TRIVSEL PÅ ARBEIDSPLASSEN: Inge Malkenes frå Senterpartiet nytta møtet i tenesteutvalet sist veke til å lufta bekymring kring trivselen til kommunalt tilsette i Tysnes.

– Me ynskjer at dei som høyrer til her skal trivast

Inge Malkenes nytta møte i tenesteutvalet til å uttrykkja bekymring for kommune-tilsette.
Publisert 06.02.2019 kl. 06.14. Oppdatert kl. 08.45.

Det var under ymse-posten på møtet i tenesteutvalet i førre veke at Senterparti-representant Inge Malkenes lufta bekymring om tilsette i kommunen.

– Me har fått tilbakemeldingar om at ein del tilsette i kommunen føler seg dårleg behandla og oversett, og det gjeld fleire avdelingar. Når folk vurderer å heller pendla ut av kommunen, så må det gjerast noko, sa han på møtet.


Foreslår kursing

Senterparti-gruppa hadde diskutert problemstillinga, og Malkenes kom med innspel om mogleg tiltak for å betra trivselen på den kommunale arbeidsplassen.

– Me foreslår at rådmannen får inn foredragshaldarar som er gode på leiareigenskapar, og kallar inn leiarar og mellomleiarar i kommunen til eit seminar eller liknande, sa Malkenes.

Han etterlyste vidare stor takhøgde i kommunen når det gjeld to-vegskommunikasjon, og at kommunen vert flinkare til å ta vare på sine tilsette på ein god måte.

– Det er ei generell oppmoding frå vår side. Me er ein kommune med små tenester, og me ynskjer god kvalitet på tenestene og at dei som høyrer til her skal trivast, sa han.


Støtte

Innspelet fekk støtte hos fleire av dei andre representantane i tenesteutvalet.

– Det er ikkje berre Inge som høyrer om desse bekymringane. Som vanlege personar kan me kanskje ikkje gjera så mykje med det, men me kan i alle fall bringa ulike bekymringar fram i lyset, sa Høgre-representant og konstituert tenesteutvalsleiar Jannike Epland Dalland.

Rådmann Steinar Dalland var til stades på møtet, og kommenterte innspelet.

– Problemstillinga var oppe i administrasjonsutvalet sist veke, og me vart einige om å satsa på felleskurs for leiarar basert på kursing som bedriftshelsetenesta tilbyr, og elles vil me vurdera andre innspel, sa Dalland.


Tillitsvalde og verneombod

Rådmannen uttrykte vidare eit ynskje om konkretisering av bekymringane og problemstillingane til dei tilsette.

– Ei oppmoding frå meg til dykk som politikarar er å få dei som kjem med bekymringar til også å ta det via tillitsvalde og verneombod. Det er utruleg vanskeleg for oss å forhalda oss til problema når ein ikkje får nok konkretisering. Prøv å få tillitsvalde og verneombod inn på banen. Då er det i alle fall enklare å få gjort noko med det, sa Dalland.

– Eg trur folk kvir seg for det, og er redd for å verta avslørt, sa Else Marit Særsten frå Arbeidarpartiet.


Oppmoding frå kommunen

Rådmannen tydeleggjorde på møtet at kommunen oppmodar til varsling.

– I kvart einaste tilsette-skriv som me sender ut, oppmodar me til å varsla dersom det skjer uynskte hendingar. Fagforbundet, NSF og Utdanningsforbundet er utruleg proffe i forhold til desse tinga. Både på regionnivå og på lokalt nivå har dei tillitsvalde som er i stand til å handtera slike saker på ein god måte, sa Dalland.

Rolf Simonsen var inntil nyleg leiar i Fagforbundet på Tysnes, og var med på møtet i tenesteutvalet som representant for Arbeidarpartiet.

– Eg gjekk av som leiar i Fagforbundet sist torsdag, så no snakker eg for meg sjølv. Trass alt er det ein leiar sitt problem når det kjem slike signal som det no har gjort over ein periode, så det ligg hos administrasjonen å gripa fatt i dette. Kursing med gode foredragshaldarar som motiverar mellomleiarar er eit godt startpunkt, var innspelet frå Simonsen på møtet.

– Det var greitt å lufta det her no, og så tek me det vidare slik det må takast, avslutta Epland Dalland diskusjonen.


Siste saker Gå til framsida

Andre a-lagssiger på rad

To mål kvar av Emre Hagen og Lasse Aarland Skulstad sørgde for nok ein siger for a-laget til Njardar/Tysnes.

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...