ÆRVERDIG BYGG: «Tysnes» oppfordrar kommunen til å ta på seg ansvaret med å eiga det gamle tinghuset vidare.
ÆRVERDIG BYGG: «Tysnes» oppfordrar kommunen til å ta på seg ansvaret med å eiga det gamle tinghuset vidare.

Leiar: Vil skapa nytt liv i gamalt bygg

Publisert 10.02.2019 kl. 06.00.

Det gamle tinghuset i Uggdal kan få ny aktivitet. Tysnes sogelag vil leiga huset av kommunen. Det siste nye er at sogelaget har fått Tysnes bygdekvinnelag og Tysnes musélag med på laget som mogelege leigetakarar.

Det gamle tinghuset i Uggdal har lange historiske tradisjonar i Tysnes. På den tida det berre var nokre få offentleg tilsette i kommunen og lokal statforvaltning, så var det meste samla i dette bygget. Banklokale var det også, før Tysnes Sparebank fekk reist sitt eige bygg i Uggdal. Mange kommunale etatar har hatt kontorplass her opp gjennom åra.

Og ikkje å forgløyma; her hadde også Tysnes realskule undervisningslokale. Det er framleis mange attlevande tysnesingar som har gjennomført toårig realskule i tinghuset. Ja, til og med lokalavisa har hatt kontorlokale i kjellaren i tinghuset. Og det er ikkje få kommunestyremøte som er haldne på tinghuslemen. Tinghuslemen var og den faste møtestaden når L/L Lukksund Bru hadde årsmøta sine.

Dei seinare åra har forfallet prega det ærverdige bygget, der det står på ein iaugefallande plass i kommunesenteret i Uggdal. Berre plasseringa attmed vegen tilseier at bygget bør rustast opp, og takast vare på for framtida. Men soga til bygget er ein endå viktigare grunn for å ta vare på bygget.

Det er difor spennande og interessant at Tysnes sogelag har meldt seg som potensiell leigar. Det bør Tysnes kommune sjå positivt på. Når sogelaget i tillegg også vil samarbeida med bygdekvinnelaget og musélaget om å leiga huset, ja, så styrkjer det heile prosjektet.

Me forstår godt sogelagsleiar Sigurd Bjordal når han seier at laget er redde for å gå inn i eit bygg utan å vita kostnader. Der er me heilt samde med sogelagsleiaren. Tysnes kommune kan ikkje forventa at sogelaget skal kjøpa bygget, utan å vita kva sluttrekningen kjem på. Det er fleire år sidan øverste etasjen vart stengd etter branntilsyn på grunn av manglande rømingsvegar.

Me oppfordrar kommunen til å ta på seg ansvaret med å eiga bygget vidare, og seia ja til dei tre laga som vil vera med på å rusta opp bygget. Fleire har tidlegare vurdert å kjøpa bygget, men har slått det frå seg. Når det no er tre lag med entusiasme og økonomi som vil leiga huset, ja, då bør kommunen takka for slike initiativ.

Alternativet er å riva heile bygget, og sletta denne delen av lokalhistoria. Det vil vera negativt.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Andre a-lagssiger på rad

To mål kvar av Emre Hagen og Lasse Aarland Skulstad sørgde for nok ein siger for a-laget til Njardar/Tysnes.

Debatt: Tysnes skal vera ein servicekommune

Det er viktig å ha ein open, og lett tilgjengeleg kommune. Det å ta kontakt med kommunen skal vera ei positiv oppleving, og ein skal få den hjelpa ein har krav på. Tysnes Høgre vil gjera fleire grep for å gjera kontakten med kommunen enklare, samtidig som me opprettar system for ta imot tilbakemelding frå publikum på korleis kontakten med kommunen har vore.Tysnes Høgre vil i neste...