AUKE FRÅ I FJOR: Banksjef Dag Sandstø har all grunn til å vera nøgd med Tysnes sparebank sitt årsresultat. (Arkivfoto)
AUKE FRÅ I FJOR: Banksjef Dag Sandstø har all grunn til å vera nøgd med Tysnes sparebank sitt årsresultat. (Arkivfoto)

Godt resultat for banken

Tysnes sparebank har publisert årsresultatet for 2018, og viser ein klar auke frå 2017.
Publisert 14.02.2019 kl. 08.31.

Tysnes sparebank oppnådde i 2018 eit resultat før skatt på 31,2 millionar kroner. Det opplyser banken sjølv i ei pressemelding.

Resultatet er 8,4 millionar kroner betre enn tilsvarande resultat for året før.

– Me er svært glade for den utviklinga banken har. Det å vera personleg og nær kundane, samstundes som kunden får moderne digitale løysingar, er eit konsept som har vorte godt motteke i alle aldersgrupper, seier banksjef Dag Sandstå.

Det vert opplyst at banken har ei god utvikling i lokala på Husnes, Stord og Laguneparken, samt at hovudkontoret i Våge også får stadig fleire kundar.

Med bakgrunn i aukande sysselsetjing i heile Sunnhordlands-regionen er Sandstå optimist med tanke på framtida.

– Banken har god tru på at den positive utviklinga i vår region vil halda fram. Det er derfor med optimisme me ser fram til utviklinga dei komande åra, seier banksjefen.

Det står vidare i pressemeldinga at styret i banken har godkjent årsrekneskapet, og sender ei positiv tilråding til forstandarskapet sitt møte i slutten av februar. Forstandarskapet er banken sitt øvste organ, og det er dei som vedtek det endelege utbyttet til eigarane.

– Dette resultatet gjev ei avkastning på eigenkapitalen på 9,2 prosen, skriv banken i pressemeldinga.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Prioriteringar, Nasjonal transportplan 2022–2033

Ope brev til dei politiske partia i Stord og Tysnes: Samferdsel, bladet til Transportøko-nomisk institutt, refererte 24.01.20 påtroppande samferdselsminister Hareide i det han overtok ansvaret etter Jon Georg Dale. Hareide gjorde det då klårt at verda står i ei klimakrise, og at arbeidet med den blir hovudoppgåva hans. Vidare lista Hareide opp trafikksikring og dernest infrastruktur som...