SKAL DELA UT MILLIONAR: «Krafttak for Tysnes» kallar styreleiar Audun Magnussen og resten av kraftlagsstyret det nye arbeidsfeltet til Tysnes Kraftlag AS. Til våren kan det koma inn over ti millionar kroner i utbyte frå BKK – til fordeling i tysnessamfunnet.
SKAL DELA UT MILLIONAR: «Krafttak for Tysnes» kallar styreleiar Audun Magnussen og resten av kraftlagsstyret det nye arbeidsfeltet til Tysnes Kraftlag AS. Til våren kan det koma inn over ti millionar kroner i utbyte frå BKK – til fordeling i tysnessamfunnet.

Skal dela ut millionar til gode føremål

Tysnes Kraftlag vil truleg få over ti millionar i utbyte i 2019. På det opne eigarmøtet 4. mars vil alle få høve til å koma med innspel til korleis dei årlege million-utbyta skal fordelast.
Publisert 14.02.2019 kl. 06.00.

Styreleiar i Tysnes Kraftlag AS, Audun Magnussen, fortel at styret har engasjert Atheno på Stord til å hjelpa til med å utforma strategien for den nye rolla til Tysnes Kraftlag.

Styret i kraftlaget er det same som før «alt» vart selt til BKK: Audun Magnussen, Atle Teigland, Aud Kaldefoss, Kent Ove Rosvold og Ruth Kongsvik Brandvik. Lena Vermedal er fast møtande vara i styret.

Tysnes Kraftlag AS har ingen fast tilsette, utover vaktmeister på timebasis.


Nye millionar kvart år

På generalforsamlinga i Tysnes Kraftlag AS i mai i fjor uttalte styreleiar Audun Magnussen at styret såg føre seg å ha kring 12-15 millionar kroner på bok når selskapet skal ha ny generalforsamling i mai 2019.

Den gongen venta Magnussen at utbytet frå BKK i 2019 ville kunna bli åtte-ni millionar kroner. No kan det utbytet verta endå høgare, etter at BKK fekk eit større overskot i tredje kvartal enn venta. Det endelege utbytet frå BKK skal vera endeleg vedteke i april.

– Ut frå det me høyrer, trur me at utbytet frå BKK fort vil passera ti millionar kroner, seier Magnussen.

Dermed blir summen som Tysnes Kraftlag skal fordela ut på gode føremål høgare enn tidlegare signalisert.

Pengar som Tysnes Kraftlag har ståande på bok etter salet til BKK i fjor sommar, blir også med i summen som generalforsamlinga i Tysnes Kraftlag kan fordela.

– Det er generalforsamlinga som skal gjera endeleg vedtak på korleis me skal forvalta midlane, presiserer styreleiaren.


Ålmennyttige føremål

Styret i kraftlaget har hatt fleire førebuande møte for å utforma strategien til selskapet, mellom anna to strategimøte. Astrid Kjellevold frå Atheno er leigd inn for å vera med å utforma strategien og visualisera prosjektet.

– Planen vår er å følgja det me signaliserte på generalforsamlinga i mai i fjor. Det inneber at me skal ha eit ope eigarmøte i vinter, og at generalforsamlinga for 2019 vert i mai, seier Magnussen.

Ei av sakene som styret har jobba med, er å føreslå konkret innhald til den nye føremålsparagrafen. I forslaget som vil bli lagt fram på eigarmøtet, heiter det at selskapet sitt føremål skal vera å eiga aksjar i BKK AS. Vidare føreslår styret at selskapet også kan driva, delta i eller samarbeida med andre selskap om digital kommunikasjon, bygde- og næringsutvikling og andre aktivitetar.

Det heiter også at selskapet skal ta del i eller støtta samfunnsnyttige tiltak og aktivitetar og fremja ålmennyttige føremål til det beste for innbyggjarane i Tysnes Kraftlag SA sitt konsesjonsområde pr 2018. Det er vidare eit mål at Tysnes Kraftlag AS skal vera ei levande kraft i lokalmiljøet.

I forslaget til føremålsparagraf blir det slått fast at selskapet ikkje skal skaffa eigarane økonomisk utbyte, men at generalforsamlinga kan etter framlegg frå styret, vedta å disponera inntil ti prosent av overskotet i utbyte til aksjonærane.


Krafttak for Tysnes

Krafttak for Tysnes er styret sin tittel på det nye arbeidsfeltet til Tysnes Kraftlag AS.

– Me har teke med oss dei innspela me fekk på møta i fjor. Det har danna grunnlaget for dei planane me har lagt så langt, seier Magnussen.

Så langt ser styret for seg at økonomisk fordeling av kraftlagsmidlane skal delast opp i tre-fire hovudpunkt.

Barn og unge er eitt av hovudpunkta. Det omfattar kultur, idrett, musikk, talentutvikling og liknande aktivitetar. Døme kan vera at lag og organisasjonar får støtte til å henta inn trenarar eller foredragshaldarar.

Eit anna hovudpunkt er økonomisk støtte til næringsrelaterte aktivitetar.

– Døme som kjem inn under dette punktet kan både vera støtte til næringskonferansar, kompetansebygging, utdanningsmesse, omdømebygging eller marknadsføring av Tysnes til spesielle saker, forklarar styreleiaren.

Eit anna hovudpunkt kan handla om støtte til investeringar i Tysnes. Det kan vera forskottering av vegbygging, støtte til utbygging av mobiltnettet, eller investeringar i større prosjekt innan kultur og idrett.


Har fått søknader

Kven som skal stå for den endelege fordelinga av midlane må avgjerast på generalforsamlinga i mai.

– Me må finna gode løysingar på det, også på kva type vedtak som kan leggjast til styret, og kva vedtak som skal leggjast til generalforsamlinga, seier styreleiaren.

Styret har allereie fått fleire søknader om økonomisk støtte. Desse vil ikkje verta handsama før generalforsamlinga har gjort endeleg vedtak om reglane for dette.

– Då vert det også opning for fleire til å søkja, seier Audun Magnussen.

Han er tydeleg på at det vil verta eit stort ansvar å fordela pengane på ein balansert og forsvarleg måte ut frå ulike tiltak og geografi, og fordeling mellom ulike aldersgrupper.


Siste saker Gå til framsida

Mykje vatn over stemma

Regntida har visst innteke Tysnes også. Til tider har det nesten «bøtta» ned enkelte stadar dei siste par vekene.Nedbøren har periodevis vore veldig lokal, og ein har kunna opplevd tørr vegbane enkelte stadar og skikkeleg store vasspølar andre stadar i kommunen.Nedbøren viser godt att i dei lokale vassdraga. Ein tur forbi Onarheimsvatnet tysdag var eit godt døme på det. Då rann...

Rune Alver kjem til OnarTun

Er du glad i klassisk musikk av den storslegne kaliberen, bør du ikkje gå glipp av konserten med Rune Alver og Lise Skjåk Dalen.

– Det finst ikkje liknande

Forfattar og lokalhistorikea Knut Rage reiser kvart år frå Tysnes til Hatlestrand for å få med seg Mytologifestivalen. I år skulle ikkje vera eit unntak.