NYTT FRÅ OSLO: Departementet opnar for at Huglosambandet skal kunna få ferjeavløysingsmidlar sjølv om ferjesambandet mellom Hodnanes og Jektevik held fram.
NYTT FRÅ OSLO: Departementet opnar for at Huglosambandet skal kunna få ferjeavløysingsmidlar sjølv om ferjesambandet mellom Hodnanes og Jektevik held fram.

Kan få 200 millionar i ferjeavløysingsmidlar til Huglo-sambandet

Ordførar Kåre Martin Kleppe gler seg over at det no blir opna opp for at Huglo-sambandet kan få opp mot 200 millionar kroner i ferjeavløysingsmidlar utan at Hodnanes-Jektevik blir lagt ned.
Publisert 19.02.2019 kl. 14.52.

– Ja, dette var godt nytt. Dette tyder at me endeleg kan jobba vidare med bruprosjektet, seier ein svært så nøgd ordførar om meldinga frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

LES OGSÅ: «Drøfta bru til Huglo på møte i Oslo».


Ferja kan halda fram

Det nye i saka no er at departementet har slått fast at ein vil kunna søkja om ferjeavløysingsmidlar til Huglosambandet utan at ferjesambandet mellom Hodnanes og Jektevik blir lagt ned.

– Dette var eitt av dei punkta me måtte få avklart, og difor tok fylkeskommunen kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i etterkant av eit møte me hadde på Tysnes i fjor. Me måtte ha ei avklaring om ein kunne få ferjeavløysingsmidlar ved å kutta ut ein av dei tre stoppestadane i trekantsambandet Hodnanes-Nordhuglo-Jektevik. Det har me no fått ja på. Dermed kan me realisera prosjektet uavhengig av E39, som betyr at me kan starta opp detaljreguleringa av sambandet i løpet av året. Difor er dette eit langt steg vidare, seier ordføraren nøgd.

Svaret frå departementet tyder at planarbeidet kan ta til straks. Ordføraren vil drøfta saka med Stord kommune allereie i møte 1. mars. Der blir både planarbeidet og kostnadsfordeling av planarbeidet tema. Det er allereie laga ein kommunedelplan på Huglosambandet, men det må lagast ein detaljregulerinsplan. Det tek normalt minst eitt års tid.

– Me må ha ein dialog med Stord om kostnadsfordeling av arbeidet med detaljreguleringa, forklarar ordføraren.

– Og så må me gje tilbakemelding til fylkeskommunen om me vil gå vidare med planarbeidet, legg han til.


4,9 millionar årleg

Departementet har rekna ut at Huglo-sambandet kan få 4,9 millionar kroner årleg i 40 år i ferjeavløysingsmidlar.

Det vil i så fall bli opp mot 200 millionar kroner totalt til realisering av bru over Laukhamarsundet og tilførslevegar.

Tidlegare har bru og ny veg på Huglo og Skorpo vore skissert til kring 340 millionar.

Dersom budsjettet til slutt vert innafor ei ramme på kring 200 millionar, så ser ordføraren føre seg at det ikkje vil vera rom for å byggja ny veg på Skorpo, og at delar av eksisterande veg må rustast opp.

– Her må me finna alternative løysingar, seier han.

Uansett kva som blir alternativet, så ser ordføraren det som svært positivt at brua over Laukhamarsundet kan bli realisert.


Uviss kostnad

Førebels veit ein ikkje kva brua vil kosta, og kor mykje veg ein vil klara å byggja på begge sider for ei ramme på 200 millionar kroner.

– Dette vil bli ei rett-fram-bru, der me veit lengde på brua. Brumiljøa vil dermed kunna rekna ut ein cirka-pris for eit slikt prosjekt. Når me har det på bordet, vil me kunna planleggja meir, seier han.

Både brua og tilførslevegane vil bli fylkeskommunale prosjekt. Ordføraren håpar at fylkeskommunen også vil delta i planleggingsarbeidet, sidan fylket er vegeigar.

– For oss blir det viktig at fylket blir ein samarbeidspartnar og at me i lag prøver å få til ei god løysing, seier ordføraren.

I Tysnes kommune sitt budsjett for 2019 er det lagt inn at ein skal bli einige om kostnadsfordelinga mellom kommunane som skal laga reguleringsplan for Huglosambandet.

– Når me veit kostnader og kostnadsfordeling av planarbeidet, så vil det bli ei politisk sak til kommunestyret, seier Kåre Martin Kleppe.

LES OGSÅ: «Billegare bru til Huglo»


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...