HØGT PRIORITERT: Ifølge rådmann Steinar Dalland (innfelt), er Vågsmarka øvst på lista i roda. På bakgrunnsbiletet ser me synet som møtte Svenn Arve Lande i Vågsmarka 7. februar. (Foto: Svenn Arve Lande/Arkivfoto)
HØGT PRIORITERT: Ifølge rådmann Steinar Dalland (innfelt), er Vågsmarka øvst på lista i roda. På bakgrunnsbiletet ser me synet som møtte Svenn Arve Lande i Vågsmarka 7. februar. (Foto: Svenn Arve Lande/Arkivfoto)

Rådmannen meiner det er grunnlag for å prioritera Vågsmarka

Saka om ein bossbil som sklei kraftig bakover i Vågsmarka har vekt debatt den siste tida. No kjem rådmannen på banen.
Publisert 22.02.2019 kl. 06.00.

«Tysnes» melde først om saka 7. februar. Deretter ønskte ordføraren å koma med sine innspel. No ønsker også kommuneadministrasjonen å kommentera saka.

I ein e-post til «Tysnes» uttrykker rådmann Steinar Dalland behov for å koma med nokre presiseringar om brøytetematikken.

– Det viktigaste er å understreka at det er Tysnes kommune, ved rådmannen, som har ansvar for at brøyting blir utført tilfredsstillande og at instruksane som ligg til grunn for arbeidet er gode nok, skriv rådmannen.

– I denne saka er eg heilt samd med ordføraren om at situasjonen ikkje er god nok, men må understreka at det er rådmannen sitt ansvar og ikkje den som utfører brøytinga.


Kalla inn til møte

I etterkant av hendinga med bossbilen, blei det gjennomført eit møte mellom einingsleiar for drift, Torfinn Kongsvik, og entrepenøren på den aktuelle brøytestrekka.

Etter møtet blei det sett i verk tiltak for å betra situasjonen i området. Det blei i tillegg konkludert med at brøytinga og strøinga den aktuelle dagen hadde blitt utført i samsvar med instruksen frå kommunen.

– Det er viktig for oss å understreka dette då det er vårt ansvar at instruksen er god nok og ikkje den einskilde kontraktør, skriv Dalland til «Tysnes».

Rådmannen legg likevel til at sjølv om kommunen har hovudansvaret, har den einskilde sjåfør eit ansvar for å sko seg etter forholda.


Instruksen må reviderast

I e-posten skisserer rådmannen nokre utfordringar med brøyteinnstruksen, slik den er i dag.

Blant anna blir det peikt på at vegen skal vera open i tide til den første morgontrafikken – dei som skal reisa med den første ferja.

I tillegg skal vegen ifølgje punkt fire i brøyteinnstruksen normalt ikkje brøytast mellom klokka 23.00 og 04.30.

Denne delen av instruksen kan vera utfordrande å utføra, ettersom det tar mellom åtte og ni timar å brøyta heile roda.

Vidare står det i brøyteinnstruksen:

«Brøyting skal ikkje starta før det er minst fem cm snø i vegen, men før det er ti cm. Desse verdiane kan ein fråvika oppover i det tidsrom som går fram av punkt fire, men ikkje slik at ein risikerer at store mengder snø vert nedkøyrd og såleis kan skapa isproblem i tineperiodar.»

Til dette kommenterer rådmannen:

– Om ein ikkje skal starta før det er fem cm snø, eller brøyta på natta så er dette ein brøyteinnstruks det er uråd å oppfylla. Om det snør tett legg det ca ti cm snø pr time som eit bakteppe å hugsa på.

–Frekvensen av bilar inn og ut av Vågsmarka byggjefelt er, i den del av døgnet folk er vakne, rimeleg høg slik at ein sole av is ikkje er å unngå. Når ein i tillegg skal venta til det er mellom fem og ti cm snø, så blir denne solen ikkje mindre.

Det blir òg peikt på at brøyteinnstruksen på eitt punkt rettferdiggjer brøyting om natta, men at det ikkje har vore store nok snømengder for å rettferdiggjera dette i år.


Strø-utfordringar

Rådmannen nemner òg særskilte utfordingar knytt til strøing av vegen opp i Vågsmarka.

Fram til no har det blitt brukt strøsand på to til fire millimeter i området.

I periodar med is og kuldegrader, har brøytemannskapa måtta bruka strøsand med salt i, for å hindra at sanden frys. Dette skapar problem, ved at saltet får gruskorna til å smelta ned i isen, slik at effekten av strøinga forsvinn.

Med bakgrunn i dette, ser Tysnes kommune at det kan vera behov for å bruka meir salt i området.


Prioriterer Vågsmarka

I e-posten skriv Dalland at det kan stillast spørsmål ved om det er rett å prioritera Vågsmarka over andre område i roda. Han meiner det er grunnlag for dette:

– I første rekkje har me lagt vekt på at det i området er svært mange skulebarn som går ned til buss-stoppet vis-a-vis Windsor. Det er ikkje fortau langs vegen og det er i første rekkje for å ivareta god trafikktryggleik for desse (barna, journ.merk) at me no gjev dette området ein høgare prioritet.

– Me ser at det ut frå ei rein vurdering av framkome kan peikast på andre vegar med minst like store utfordringar, men kombinasjonen av relativt høg trafikk og mange barn gjer at me no har valt å gjera ei slik prioritering, avsluttar rådmanen.


Siste saker Gå til framsida

TIX til Tysnesfest 2020

Tysnesfest ligg ikkje på latsida. Dagen etter at festivalen er over, slepper dei den første artisten til neste års festival.

– Dei er sjukt vittige!

Det seier Frida Walde om Ausekarane. Fredag hadde ho og broren Mikkel sikra seg plass heilt fremst ved scenen til årets show.

Debatt: Nei til vindmøller i Tysnesfjella!

Store delar av Tysnes er inkludert i NVE sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Tysnes Ap meiner at det ikkje skal byggjast vindmøller i Tysnes kommune.Me er ein relativt liten kommune, med variert natur frå fjord til fjell. Fjellheimen vår er å betrakta som eit einaste stort naturreservat, med eit rikhaldig dyre- og fugleliv.Vindmøller verkar spesielt øydeleggjande for...