GLEDELEG: Ferjeavløysingsmidlar til fastlandssamband til Huglo er noko heile Tysnes bør gle seg over. (Arkivfoto)
GLEDELEG: Ferjeavløysingsmidlar til fastlandssamband til Huglo er noko heile Tysnes bør gle seg over. (Arkivfoto)

Leiar: Bru til Huglo er viktig for heile Tysnes

Publisert 25.02.2019 kl. 14.00.

Ordføraren vår gler seg over at Kommunal- og moderniseringsdepartementet opnar opp for at det kan løyvast ferjeavløysingsmidlar til nytt fastlandssamband til Huglo. Det bør heile Tysnes gle seg over.

Signal som har kome fram tidlegare, er at ein berre ville kunna få slike statlege midlar når heile ferjesambandet i Nuen ville bli avvikla. I praksis ville det tyda at bru til Huglo berre ville kunna bli finansiert med ferjeavløysingsmidlar den dagen det blir bygt bru mellom Stord og Tysnes.

Difor er det absolutt god grunn til å heisa flagget for det nye statlege signalet. Bru over Laukhamarsundet med tilførslevegar på Huglo og Skorpo vil bli eit stort framsteg, både for innbyggjarane på Huglo som får fastlandssamband, men og for samferdsla i Nuen.

Innbyggjarane på Huglo har lenge kjempa for å bli knytt til Tysnes med veg og bru. Samkvemmet mellom huglarane og tysnesingane vil kunna bli mykje sterkare, på mange felt. Kanskje blir det naturleg at skuleborn på Huglo får skulegangen sin på Tysnes.

For tysnesingane vil bru til Huglo føra til ein langt meir effektiv ferjetrafikk mellom Hodnanes og Jektevik. Hodnanesferja vil kunna pendla mellom desse to ferjekaiane heile dagen. Det vil vera ein stor fordel for alle pendlarane frå Tysnes, og likeså dei som pendlar andre vegen. For næringslivet vil det bli ein langt meir effektiv kvardag med ei pendlarferje som går endå hyppigare, med langt mindre ventetid eller tilpassing til ferjeruter. Fylkesvegen mellom Tysnes og Stord vil vera open langt fleire gonger i døgeret. Det vil kunna gjera det meir attraktivt å bu på Tysnes og pendla til arbeidsplassar sørover.

I dag er det mykje gjennomgangstrafikk over Hodnanes frå kommunane rundt Tysnes og Stord. Ei pendlerferje som går oftare vil opna opp for meir gjennomgangstrafikk.

Kommunestyret i Tysnes har tidlegare vedteke at det må byggjast ny veg på vestsida av Skorpo for å utløysa bru til Huglo. Det vil vera den beste løysinga og den kortaste vegen til Huglo. Spørsmålet blir no om det nye Vestland fylke vil løyva midlar utover ferjeavløysingsmidlane slik at det også blir midlar til god vegstandard på tilførslevegane til brua. Skal ein måtta bruka den eksisterande vegen på Skorpo, kan det bli mange utfordringar. Vegen forbi gardstuna på Skorpetveit og Skorpo, og vidare til Laukhamar, er smal, med låg standard.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...