TIDLEG INNSATS: Oppvekstsjef Aud Kaldefoss er opptatt av at elevane skal få den hjelpa dei treng, så tidleg som mogleg. (Foto: Vetle Mikkelsen)
TIDLEG INNSATS: Oppvekstsjef Aud Kaldefoss er opptatt av at elevane skal få den hjelpa dei treng, så tidleg som mogleg. (Foto: Vetle Mikkelsen)

– Så lenge eg har vore oppvekstsjef, har tidleg innsats vore prioritert

Ifølgje oppvekstsjef Aud Kaldefoss er lærartettleiken i Tysnes-skulen god. Nyleg fekk kommunen 911.000 for å gjera den endå betre.
Publisert 03.03.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.38.

Via tilskotsordninga «tidleg innsats i skulen gjennom auka lærarinnsats 1.-10. trinn» har kommunen fått løyvd 911.069 kroner.

Ordninga er i regi av Utdanningsdirektoratet, som ønskjer å setja kommunane i stand til å auka lærartettleiken i grunnskulen.

– «Tidleg innsats»-omgrepet gjeld at ungane i tidleg alder får den hjelpa dei treng, men det handlar òg om at ein skal oppdaga ungane sine vanskar tidlegare, seier oppvekstsjef Aud Kaldefoss.

I barnehage og skule handlar dette blant anna om bemanningsnorm og pedagogtettleik.

– Me har ei lov som seier at kvar elev har rett på tilpassa opplæring på sitt nivå. Det er viktig at mesteparten av den tilpassa opplæringa går føre seg i klasserommet, held Kaldefoss fram.

Ifølgje oppvekstsjefen er det sjeldan ein tar elevane ut av klasserommet for spesialundervisning.

– Undervisninga bør så langt som råd er, gå føre seg i eit undervisningsfellesskap, seier ho.


God lærartettleik

– Me har veldig god lærartettleik på alle årstrinn, men spesielt på 1.-4. trinn, seier Kaldefoss, om situasjonen i Tysnes kommune.

Dei 911.000 kronene kommunen fekk løyvd har blant anna gått til å oppretta ei ekstra lærarstilling ved Uggdal skule.

– Elles var me no i den posisjonen at me oppfyller krava til lærartettleik, seier oppvekstsjefen fornøgd.

Ho legg til at lærartettleiken blir rekna ut basert på elevtalet på skulane, ikkje på elevtalet i klassane, slik mange trur.


Har vore satsingsområde

– Me går gjennom alle skulane kvar vår, seier Kaldefoss.

Då ser dei på lærartettleik, mengde elevar med særskilte behov, og liknande.

Ifølgje Kaldefoss er lærartettleiken viktig, både for å kunna tilby mest mogleg individtilpassa opplæring, og for at det til ein kvar tid skal vera ein vaksen i rommet, som følgjer med på elevane.

– Lærartettleiken er viktig for å sjå enkelteleven, seier ho.

Dersom ein har ressursar til å sjå enekeltelevane, meiner Kaldefoss det vil bli lettare å oppdaga vanskar og utfordringar tidlegare.

– Så lenge eg har vore oppvekstssjef (seks år, journ.merk) har tidleg innsats vore prioritert, seier Kaldefoss.

Nettopp derfor fekk Tysnes berre løyvd pengar til ei ekstra lærarstilling; lærartettleiken var allereie god.

LES OGSÅ: Drøfta «tidleg innsats» og skulehelse


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...