TIDLEG INNSATS: Oppvekstsjef Aud Kaldefoss er opptatt av at elevane skal få den hjelpa dei treng, så tidleg som mogleg. (Foto: Vetle Mikkelsen)
TIDLEG INNSATS: Oppvekstsjef Aud Kaldefoss er opptatt av at elevane skal få den hjelpa dei treng, så tidleg som mogleg. (Foto: Vetle Mikkelsen)

– Så lenge eg har vore oppvekstsjef, har tidleg innsats vore prioritert

Ifølgje oppvekstsjef Aud Kaldefoss er lærartettleiken i Tysnes-skulen god. Nyleg fekk kommunen 911.000 for å gjera den endå betre.
Publisert 03.03.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.38.

Via tilskotsordninga «tidleg innsats i skulen gjennom auka lærarinnsats 1.-10. trinn» har kommunen fått løyvd 911.069 kroner.

Ordninga er i regi av Utdanningsdirektoratet, som ønskjer å setja kommunane i stand til å auka lærartettleiken i grunnskulen.

– «Tidleg innsats»-omgrepet gjeld at ungane i tidleg alder får den hjelpa dei treng, men det handlar òg om at ein skal oppdaga ungane sine vanskar tidlegare, seier oppvekstsjef Aud Kaldefoss.

I barnehage og skule handlar dette blant anna om bemanningsnorm og pedagogtettleik.

– Me har ei lov som seier at kvar elev har rett på tilpassa opplæring på sitt nivå. Det er viktig at mesteparten av den tilpassa opplæringa går føre seg i klasserommet, held Kaldefoss fram.

Ifølgje oppvekstsjefen er det sjeldan ein tar elevane ut av klasserommet for spesialundervisning.

– Undervisninga bør så langt som råd er, gå føre seg i eit undervisningsfellesskap, seier ho.


God lærartettleik

– Me har veldig god lærartettleik på alle årstrinn, men spesielt på 1.-4. trinn, seier Kaldefoss, om situasjonen i Tysnes kommune.

Dei 911.000 kronene kommunen fekk løyvd har blant anna gått til å oppretta ei ekstra lærarstilling ved Uggdal skule.

– Elles var me no i den posisjonen at me oppfyller krava til lærartettleik, seier oppvekstsjefen fornøgd.

Ho legg til at lærartettleiken blir rekna ut basert på elevtalet på skulane, ikkje på elevtalet i klassane, slik mange trur.


Har vore satsingsområde

– Me går gjennom alle skulane kvar vår, seier Kaldefoss.

Då ser dei på lærartettleik, mengde elevar med særskilte behov, og liknande.

Ifølgje Kaldefoss er lærartettleiken viktig, både for å kunna tilby mest mogleg individtilpassa opplæring, og for at det til ein kvar tid skal vera ein vaksen i rommet, som følgjer med på elevane.

– Lærartettleiken er viktig for å sjå enkelteleven, seier ho.

Dersom ein har ressursar til å sjå enekeltelevane, meiner Kaldefoss det vil bli lettare å oppdaga vanskar og utfordringar tidlegare.

– Så lenge eg har vore oppvekstssjef (seks år, journ.merk) har tidleg innsats vore prioritert, seier Kaldefoss.

Nettopp derfor fekk Tysnes berre løyvd pengar til ei ekstra lærarstilling; lærartettleiken var allereie god.

LES OGSÅ: Drøfta «tidleg innsats» og skulehelse


Siste saker Gå til framsida

Vegstenging - Myrdal

Vegen til Myrdal vert stengt fredag 22. mars mellom klokka 0800 og 15.00 på grunn av vegarbeid. Gjeld for for privatbilar på strekkja ovanfor Hagen. Brann og ambulanse får passera.