UROA: I tillegg til å vera fysioterapeut, er Geir Austvik aktiv som trenar i barneidretten. Her oppsummerer han ein kamp for J12-laget i handball. (Arkivfoto: Vetle Mikkelsen)
UROA: I tillegg til å vera fysioterapeut, er Geir Austvik aktiv som trenar i barneidretten. Her oppsummerer han ein kamp for J12-laget i handball. (Arkivfoto: Vetle Mikkelsen)

Leiar: Viktig varsku frå fysioterapeuten

Publisert 28.02.2019 kl. 13.00. Oppdatert kl. 13.06.

Fysioterapeut Geir Austvik vil ha meir fysisk aktivitet inn i barnehage og skule. Austvik er uroa over motorikken til born på Tysnes og likar ikkje utviklinga dei seinare åra, etter årlege testar av fyrsteklassingane.

Det er ikkje vanskeleg å vera samd med Austvik at fysisk aktivitet er viktig for folkehelsa, anten ein er ung eller gamal. Fysioterapeuten er i denne samanhengen oppteken av folkehelsa til dei aller yngste, og korleis ein skal leggja eit godt grunnlag for resten av livet. Det er signal som både dei styrande i lokalpolitikken og i kommuneadministrasjonen bør ta med seg framover. Det er òg eit tydeleg signal til styrarar og tilsette i barnehagane og skulane våre.

Varskuet frå fysioterapeuten er at dei motoriske evnene hos fyrsteklassingane ikkje er gode nok, ikkje eingong hos dei flinkaste. Dei svakaste er det endå verre med, ifølgje Austvik, sidan dei ikkje blir fanga opp av idretten.

No trur me ikkje at det vil bli slik i Tysnes at det ikkje er nokon ungdomar som spelar fotball om ti-femten år. Den entusiasmen som me finn i friviljug lagsarbeid og den dugnadsiveren som tysnesingar legg for dagen, vil heilt sikkert vera her også i tiår framover. Denne iveren vil heilt sikkert halda fram med å dra mange unge inn i den lokale idretten.

Me støttar derimot Austvik sitt framlegg om å få endå meir aktivitet og trening inn i barnehage og skule, for å byggja opp ein god sansemotorikk. Framlegget om å få pedagogar og assistentar i barnehagane til å stilla i treningstøy og gymsko vil sikkert ikkje by på problem, sikkert heller ikkje i skulane. Men aller fyrst må det lagast ein god plan for korleis denne aktiviteten skal leggjast opp, med ein felles plan for heile kommunen.

I «Tysnes» denne veka får Austvik full støtte av pedagogisk leiar i Onarheim barnehage, Frid Kristiansen. Ho fortel at ballspel og fysisk aktivitet er høgt oppe på lista over prioriteringar, og at ein treng organisert fysisk aktivitet i barnehagen. Til avisa seier Kristiansen at barnehagen er på god veg til å oppfylla krava til Austvik. Det bør vera ei god melding til foreldra til barnehageborna.

Det vil vera positivt at barnehagane og skulane i Tysnes legg til rette for meir organisert fysisk aktivitet. Men det er likevel ikkje det offentlege sitt ansvar åleine, foreldra har òg eit ansvar for at borna ikkje blir sitjande framfor iPad’en eller fjernsynet.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Bør trø til for slitne orgel

Pensjonert organist Terje Haugom i Bjørgvin har i vår hatt ein runde og sjekka tre orgel i Tysnes prestegjeld. I «Tysnes» 2. mai hadde han ei vurdering og oppsummering av orgeltilstanden. Orgelet i Reksteren kyrkje hadde han ikkje sjekka. Haugom sin konklusjon var følgjande: «Det er et begredelig faktum at...

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...