LISTETOPPANE: Anne Merete Fjeldstad, Patrick Russell Madsen og Ingrid Restad er klare for valkamp. (Foto: Vetle Mikkelsen)
LISTETOPPANE: Anne Merete Fjeldstad, Patrick Russell Madsen og Ingrid Restad er klare for valkamp. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Desse tre toppar Arbeidarparti-lista

No er val-lista til Ap klar. På topp finn ein Anne Merete Fjeldstad, Patrick Madsen og Ingrid Restad.
Publisert 01.03.2019 kl. 13.18. Oppdatert kl. 13.32.

– Kjære kameratar, då skal eg få lov til å ønskja velkomen til nominasjonsmøte, sa Anne Merete Fjeldstad til nominasjonsmøtet i Tysnes Arbeidarparti.

Ho la til at det var hyggeleg å sjå både nye og gamle fjes, før ho gav ordet vidare til Asbjørn Myklestad, leiar i nominasjonsnemnda.

– Det er 20 namn på lista. Ei stund hadde me veldig god kjønnsfordeling, nesten 50/50, men nokon trekte seg. No har me tolv herrar og åtte damer, sa Myklestad.

Rolf Simonsen, òg medlem av nominasjonsnemnda, la til at ein har prøvd å få best mogleg balanse mellom kjønn, alder og bygdetilhøyrsle.


Lite usemje

Etter å ha presentert lista var det duka for diskusjon. Akkurat det blei det lite av; det var brei semje rundt lista, blant dei frammøtte.

– Kvifor har me berre ein kumulert? Det er vel lov med opptil fire? spurde Olav Andersen, og refererte til at ordførarkandidat Anne Merete Fjeldstad var den einaste kumulerte på lista.

Andrekandidat Patrick Russell Madsen gav uttrykk for at dette hadde vore eit ønskje frå hans side.

– Viss andreplassen hadde vore kumulert, hadde ikkje eg stått på andreplassen, sa Madsen.

Det blei òg stilt spørsmål med kvifor det berre var 20 listekandidatar.

– Me må ha ein plass i kommunestyret til opposisjonen òg, sa Rolf Simonsen, med glimt i auga.

Utover dette var det ingen innvendingar. Lista blei valt med akklamasjon.


– Takk for tilliten

Ordførarkandidat Fjeldstad ville seia nokre ord etter at lista var spikra.

– Takk for tilliten! byrja ho.

Fjeldstad gjekk vidare til å seia at det er ei spennande tid som ligg framfor ho og Arbeidarpartiet, og skrytte samtidig av samhaldet i kommunestyregruppa.

– Me er, og kjem alltid til å vera, ein allsidig gjeng. Med forskjellig bakgrunn og livserfaring skaper me best politikk!

Ho nytta òg sjansen til å seia litt om kva som er viktig for ho personleg.

Spesielt dette med langsiktig tenking, la Fjeldstad vekt på.

Ho meiner at ein må tenka langsiktig, når ein gjer politiske vedtak.

Som døme nemnde ho blant anna då ein vedtok at det skulle vera høve til å utvida det nye omsorgssenteret til tre etasjar.

I talen til nominasjonsmøtet snakka ho og varmt for å jobba mot utanforskap generelt i samfunnet. Ho var òg innom E39 og behovet for å etablera ein heiltidskultur i kommunen, spesielt i omsorgssektoren. I tillegg meinte ho at det er på høg tid at det kjem på plass ein gjenbruksstasjon i Eredalen.

– Då trur eg at eg skal avslutta med nok ein gong å takka for oppdraget. Eg gler meg! avslutta Fjeldstad.


Demografisk info

Som nemnt består lista av tolv menn og åtte kvinner. Det inneber at ein har ei kjønnsfordeling på 60 prosent menn og 40 prosent kvinner.

Til samanlikning har Tysnes Høgre, som òg nyleg hadde nominasjonsmøte, ei fordeling på rundt 65,4 prosent menn og 34,6 prosent kvinner.

Høgre si liste består av 17 menn og ni kvinner.

Dei to partia skil seg òg frå kvarandre, når ein ser på alderssamansetninga.

På Arbeidarpartiet si liste er gjennomsnittsalderen 53,1 år, medan aldersgjennomsnittet på Høgre si liste er 41,4 år.

Gjennomsnitta er rekna ut basert på fødselsår, og ikkje nøyaktig fødselsdato.


Slik er lista

1. ANNE MERETE FJELDSTAD (f. 1966)

2. Patrick Madsen (f. 1987)

3. Ingrid Restad (f. 1959)

4. Asbjørn Myklestad (f. 1956)

5. Else Marit Særsten (f. 1975)

6. Svein Ove Agdestein (f. 1944)

7. Ingrid Tysnes Stue (f. 1968)

8. Gjermund Lygre Kongsvik (f. 1968)

9. Amalie Lunde Bakke (f. 1989)

10. Ronny Bakkane (f. 1974)

11. Ingunn Lillesletten (f. 1972)

12. Rene Sundal (f. 1974)

13. Britt Ersvær (f. 1953)

14. Beyene Mebrathu (f. 1995)

15. Roald Nesse (f. 1957)

16. Olav Høgestøl (f. 1950)

17. Rolf Simonsen (f. 1950)

18. Monica Løvaas (f. 1985)

19. Gerhard Stoltz (f. 1948)

20. Olav Petter Skjervheim (f. 1947)


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.