SAKNAR INFORMASJON: Kristian Enes meiner at informasjonen rundt samanslåinga har vore for dårleg. (foto: privat)
SAKNAR INFORMASJON: Kristian Enes meiner at informasjonen rundt samanslåinga har vore for dårleg. (foto: privat)

– For meg blei det for langt å pendla frå øya

Fellesnemda i fylkeskommunen vedtok i desember å gå inn for ein inntaksmodell med fritt skuleval i den vidaregåande skulen i Vestland, men at dette skal begrensast i geografiske område.
Publisert 01.03.2019 kl. 15.30.

Kvar grensene skal vera, er enda ikkje bestemt, men likevel er det mange tysnesingar som synest det er rart med ei slik grense.


For dårleg informasjon

Ein av dei som nytta seg av det frie skulevalet og har flytta til Bergen, er Kristian Enes. Her går han siste året med studiespesialiserande på Amalie Skram vidaregåande.

– Eg høyrer nokre rykter her og der om nye Vestland, men eg synest at me får alt for lite informasjon om kva som skal skje og når det skjer.

Nokre av dei faktorane som påverka valet hans av skule var plassering, kva utval skulen hadde å tilby av programfag, mengda elevar og ikkje minst rykta skulen hadde.

– For meg blei det for langt å pendla frå øya, i tillegg til at det kollektive tilbodet blei for dårleg.

Han synest det er rart at ein skal dela opp i geografiske område når ein skal bli eitt fylke.

– Ein vil framleis ha karakterar for å koma seg inn på skulen, så det kan gjera at enkelte blir motiverte og jobbar hardare for å koma inn ein plass. Då skal ikkje geografisk avstand hindra ein frå å gå der ein vil.

Sjølv om han ikkje trur det er snakk om mange elevar som vil flytta på tvers av dei tidlegare fylkesgrensene, meiner han det handlar om prinsippet om at me no skal vera eit fylke.

– Dersom ein er innstilt på å flytta ut, spelar det ikkje store forskjellen om det blir ein til to timar lengre busstur.


Legg avgrensingar

Ei som akkurat har søkt seg inn på vidaregåande, er Malin Dalland (15), som til hausten skal gå på Fitjar vidaregåande skule.

– For meg er det viktig at skulen har eit godt miljø og rykte. Etter at eg var på hospitering der, var eg ganske sikker på at det var der eg ville gå.

Ho skal pendla frå Tysnes til Fitjar kvar dag. Sjølv har ho kjent på det store karakterpresset, og til trass for at det til tider har vore tungt, er ho glad for at ho har moglegheit til å gå der ho vil.

– Eg trur nok at eg må bli litt eldre først før eg flyttar ut, og er glad for at eg kunne velga mellom å pendla til Os eller Fitjar.

I likheit med Kristian, meiner ho også at dei får for lite informasjon om kva som vil skje i det nye fylket, men meiner at det er dumt med ein slik begrensing.

– Det er dumt for dei som ynskjer eit nytt miljø eller av andre grunnar vil flytte vekk.


Oppteken av nærskulen

Anne Merete Fjeldstad frå Tysnes Arbeidarparti meiner det er viktig at ein skal ha fortrinnsrett til den næraste skulen, og at ingen blir nødt til å flytta dersom dei ikkje ynskjer dette.

– Utan denne fortrinnsretten ville det vore ekstra vanskeleg å finna eit tilbod som gjer det mogleg å bli buande heime.

Dersom skulen ikkje tilbyr det programmet ein har lyst å gå på, meiner dei det er viktig at ein skal få moglegheit til å gå på ein skule som tilbyr dette programmet. Anne Merete synest det er rart med ei geografisk splitting.

– Skal me lykkast med å fungera som eit fylke, må fritt skuleval gjelda for heile det nye Vestland.

Ho trekkjer fram at det er mange ulike grunnar til at folk vil flytta til andre stadar, både på grunn av ønske om eit nytt miljø, og fordi det kan vera at ein vil byrja på ei spesiallinje.

– Gjennom ein kombinasjon av fritt skuleval og nærskuleprinsippet meiner me at fylket kan legga til rette for ei god vidaregåande utdanning for alle.


Adressa bør ikkje bestemma

Ordførar Kåre Martin Kleppe meiner også at forslaget går i feil retning, og at der dumt at adressa skal bestemme kvar ein skal gå.

– Ein kan jo tenka seg om me hadde slått oss saman med Rogaland, så ville det vore like natuleg at ein tysnesing kunne gått på skule i Haugesund, som at ein frå Sogn og Fjordane no burde kunna få gå i Hordaland utan problem.

Slik det har vore no, har åtte av ti elevar i Hordaland kome inn på sitt fyrsteval.

– Ein ser at dei aller fleste kjem inn på sitt fyrsteval, og det frie skulevalet har fungert veldig godt. Skulane i Sogn og Fjordane er også svært gode, så det er dumt at ikkje alle vil få moglegheit til å nytta dei skulane ein ynskjer.

Han trekkjer fram at i Hordaland har ein fokusert meir på nærskulen, medan i Sogn og Fjordane er det meir vanleg å flytta ut på grunn av stor avstand. Han håpar at grensene ikkje vil vera meir enn to krinsar når dei først kjem.

– No som me blir eitt fylke er det naturleg med same krins, og eg skulle ynskja at me tenkte som eitt fylke og skapte ein felles identitet.


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...