STYRINGSDOKUMENT: Kommuneplanen sin samfunnsdel vart endelege vedteken i kommunestyremøtet sist veke.
STYRINGSDOKUMENT: Kommuneplanen sin samfunnsdel vart endelege vedteken i kommunestyremøtet sist veke.

Vedtok samfunnsplan for 2018 til 2030

Etter å ha vorte utsett frå desembermøtet, vart kommuneplanen sin samfunnsdel endeleg vedteken i kommunestyret sist veke.
Publisert 01.03.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.36.

– Samfunnsdelen er det viktigaste styringsdokumentet for kommunen, sa Kåre Martin Kleppe til resten av kommunestyret i juni i fjor.

Den gongen vedtok kommunen å senda planframlegget ut til offentleg ettersyn. Innspela og merknadane som kom inn vart vurderte, og planframlegget vart på nytt lagt fram for formannskapet i november.

I utgangspunktet skulle samfunnsdelen vedtakast i siste kommunestyremøte før jul, men vart utsett til fyrste møte etter jul, mellom anna fordi det allereie var ei tett saksliste til desember-møtet. Saka stod dermed på agendaen til kommunestyremøtet i førre veke, og der vart planen endeleg vedteken.


Overordna dokument

Samfunnsdelen vert omtala som eit overordna styringsdokument for kommunen, og inneheld målsettingar og strategiar innanfor ulike kommunale felt, deriblant helse og omsorg, oppvekst, bustad, infrastruktur og næringsutvikling. Planen er eit dokument på 23 sider, og skal gjelda fram til 2030. Samfunnsdelen vert også brukt som eit grunnlag for framtidig arbeid med arealdelen av kommuneplanen.

På kommunestyret sist veke gjekk Ingrid Restad frå Arbeidarpartiet, i Anne Merete Fjeldstad sitt fråvær, på talarstolen og uttrykte glede over å få planen vedteken.

– Endeleg er samfunnsdelen oppe som sak i kommunestyret. Det har vore ein lang prosess, men Arbeidarpartiet vil skryta av administrasjonen for gjennomføringen av planarbeidet. Alle har hatt høve til å involvera seg gjennom allmannamøte og høyring, sa ho til resten av kommunestyret.


Gang- og sykkelveg

Restad sitt parti har tidlegare fronta ny gang- og sykkelveg mellom Våge og Uggdal som ei viktig sak for partiet. I Hordaland fylkeskommune sitt høyringsinnspel til planen vart det trekt fram som eitt viktig moment, og noko kommunen bør prioritera.

«Etablering av eit slikt samband bør vurderast og eventuelt formulerast som eit mål i planen», står det i fylket sin uttale.

Restad stilte seg bak dette innspelet frå fylket.

– Hordaland fylkeskommune er no den dei er, ei kritisk stemme i frå nord. Men ein ting skal dei få kreditt for. Dei ynskjer eit sterkare fokus på trygge skulevegar, sa ho frå talarstolen.

I den vedtekne planen er det eitt eige punkt knytt til skulevegar.

«Det skal arbeidast for parallelle og samordna investeringar som også gjev grunnlag for opprusting og ny utbygging av gang og sykkelvegar», står det i planen.

– Tysnes Ap vil følgja opp saka om tryggare skulevegar, og gang- og sykkelveg mellom Våge og Uggdal, uttalte Restad vidare.

Ordførar Kåre Martin Kleppe var også positiv til fylket sitt innspel.

– Eg må berre dela den gleda ved at fylkeskommunen sjølv påpeiker at dei ynskjer utbetring av gang- og sykkelveg over Hollekje, sa han på møtet.

LES OGSÅ: – Me er positive til at det vert gjeve tilbakemeldingar


Klasseinndeling

Ein av diskusjonane som har dukka opp i samband med planvedtaket, handlar om skulestrukturen i kommunen. Nærmare bestemt klasseinndelinga ved Onarheim skule.

– Me har ein skule som strir med læringsmål med den inndelinga som er no, sa Anne Merete Fjeldstad i formannskapsmøtet i slutten av november.

Skulen på Onarheim er i dag ein skule for 1. til 6. skuletrinn. Sjuandeklassingane byrjar på skule i Våge.

– Pedagogisk sett er dette noko som ikkje finst. Enten er det 1.–7. trinn, eller 1.–4. trinn, sa Fjeldstad på det same møtet før jul.

Det enda dermed med at kommunestyret sist veke vedtok å ta ut eit punkt frå det opphavelege planframlegget, nemleg punktet som seier at kommunen skal rullera kommunedelplan for skulestruktur, og kommunen jobbar no med å utvida Onarheim skule med eit 7. klassetrinn.

Diskusjonen om klassetrinna på Onarheim blussa opp på bakgrunn av høyringsinnspel frå Onarheim bygdalag, Onarheim idrettslag, Tveit bygdalag og FAU ved Onarheim skule, samt innspel frå Alsaker Fjordbruk AS/Meidell AS.


Eiga sak

– Ap ber om ei snarleg saksbehandling av klassetrinninndelinga ved Onarheim skule, og at dette vert lagt fram som ei eiga sak for kommunestyret, sa Restad på møtet sist veke, og spurde om det er mogleg å få ei avgjerd i saka før skulestart til hausten.

– Det vart i formannskapet i januar presisert at dette er ei sak som skulle opp kjapt. Me har óg vore i dialog med rektor på skulen som ynskjer at me avklarar det så fort som mogleg, viss dette er noko me vil ha på plass til hausten. Eg forventer at det kjem som ei sak så fort me samlast igjen, kommenterte ordførar Kleppe.

Han var elles godt nøgd med planen, og arbeidet som ligg bak.

– Det er gjort eit godt stykke arbeid med planen. Me har fått nokre innspel og kommentarar. Nokre av innspela går på at planen er for laus og for lite konkret, medan andre kommentarar går på at den er for konkret. Då tenkjer eg eigentleg at me har truffe godt med balansen i planen, sa han til slutt, før kommunestyret einstemmig vedtok planen.

Her kan du sjå opptak frå kommuenstyretmøtet førre veke.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...