OPPTEKNE AV SMÅ PROSJEKT: Åse Lillian Espevik og Lars Mæland kom med klare signal. Store prosjekt er viktig å støtta, men ein må ikkje gløyma dei små organisasjonane. Dei peikar på at små summar i støtte er viktig motivasjon for lag og organisasjonar.
OPPTEKNE AV SMÅ PROSJEKT: Åse Lillian Espevik og Lars Mæland kom med klare signal. Store prosjekt er viktig å støtta, men ein må ikkje gløyma dei små organisasjonane. Dei peikar på at små summar i støtte er viktig motivasjon for lag og organisasjonar.

– Dei små lokale laga må få nyta godt av kraftlagsmillionane

Medan næringslivsfolk og lokalpolitikarar vil ha millionar til næringsfond og større prosjekt, er Åse Lillian Espevik og Lars Mæland opptekne av at dei små bygdelaga også må få nyta godt av dei nye kraftlagsmillionane.
Publisert 07.03.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.08.

Kinosalen i Grendatun var nesten fullsett då Tysnes Kraftlag AS inviterte til ope eigarmøte måndag kveld for å få innspel til korleis ein skal bruka millionane som ein kvart år vil få i utbyte frå BKK.

Undervegs i det over to timar lange møtet fekk kraftlagsstyret og styreleiar Audun Magnussen ei rekkje konkrete innspel som dei vil ta med seg i det vidare arbeidet fram mot generalforsamlinga 27. mai. Retningslinene for korleis det årlege millionutbytet skal nyttast, vil stå på saklista til dette møtet. Les meir om Krafttak for Tysnes sin strategi her.

Så langt er det skissert at Tysnes Kraftlag vil få kring ti millionar kroner i utbyte frå BKK i 2019.


Små og store søknader

Innleiingsvis på møtet presenterte styreleiaren forslaget frå styret. Dei meiner at styret bør få mandat til å disponera maksimum 50 prosent av overskotet, og generalforsamlinga minimum 50 prosent.

I forslaget er det lagt opp til å støtta alt frå små søknader på mindre enn 5.000 kroner, til store prosjekt på over 100.000 kroner.

I debatten fekk styret mykje ros for forslaget. Mange av dei som hadde ordet kom med positive tilbakemeldingar.

– Takk for eit spennande opplegg. Det er veldig mykje som er lett å støtta opp om her. Men me må ikkje binda mandatet for sterkt. Det vil heilt sikkert koma noko i framtida som me i dag ikkje veit noko om, kommenterte Vidar Høviskeland, og viste til kraftlaget si tidlegare utbygging av breiband på Tysnes som døme.

– Det er det mest fornuftige kraftlaget har gjort dei siste tiåra, sjølv om nok mange ikkje visste kva breiband då var. Hadde ein hatt eit strengt mandat den gongen, hadde det vore vanskeleg å få til det som kraftlaget gjorde på generalforsamlinga den gongen, la han til.

I forslaget frå styret er det lagt opp til at søknader på mindre enn 5.000 kroner skal bli handsama av styreleiar og nestleiar innan sju dagar.

– Mindre søknader kan til dømes vera sponsorstøtte til annonsering, forklarte Audun Magnussen.

Søknader på mellom 5.000 og 20.000 kroner skal bli handsama av styreleiar og nestleiar innan 30 dagar. Søknader om støtte på mellom 20.000 og 100.000 skal handsamast på faste styremøte fire gonger i året.

Styret hadde og gjort forslag om at søknader over 100.000 skal avgjerast av generalforsamlinga.

I møtet kom det innspel om at styret bør få mandat til å handsama søknader på opp til 500.000 kroner.


– Skrekkeleg mykje pengar

Det var Torstein Hatlevik som innleia debatten i kinosalen i Grendatun.

Hatlevik var ein av dei mange som kom med ros til forslaget. Men han ville også ha meir satsing på næringsutvikling.

– Skal me utvikla samfunnet vidare, kunne eg tenkt meg ei sterkare prioritering av næringsutvikling. Det er det som skapar grunnlag for at me skal bu her, peika han på.

Og han la til:

– Ti millionar er skrekkeleg mykje pengar, når dei kjem kvart år. Ein kan velja å bruka ein stor grad av midlane på friviljug arbeid, idrettsanlegg og saker som er kjekke for alle. Men det er viktig at me tenkjer strategisk med ein tydeleg strategi og ei sterkare prosentvis satsing på næringsarbeid og næringsfond.

Han fekk støtte frå fleire.

– Det er ufatteleg viktig å satsa på næringsutvikling. No har me sjansen til det, kommenterte Inge Malkenes.

– Viss me skal få næringsutvikling og nye innbyggjarar, er arbeidsplassar eit nøkkelord. Eit næringsfond vil vera viktig, eg vil heller ha ei 80-20 fordeling på store saker og små saker, i staden for 50-50, kommenterte Torstein Fjeldet Lunde.

Einar Wathne var oppteken av at desse millionane gjev Tysnes eit sjanse til å vera med på store løft. Han støtta fordelinga på 50-50.

– Med desse midlane har me mulighet til å støtta prosjekt som kan utløysa fylkeskommunale og statlege midlar. Då får me desse ti millionane til å yngla, sa Wathne.

Lorentz Lunde var, som Vidar Høviskeland, godt nøgd med framlegget om å ha ei opning for «nye område» som ein i dag ikkje har tenkt på. Han meinte og det var viktig å få eit næringsfond som Tysnes kan styra sjølve, og gav klart uttrykk for at han var sterkt misnøgd med fylkeskommunen som i si tid sa nei til å gje vidare støtte til det kommunale næringsfondet og i staden til eit regionalt fond som i dag er styrt av Samarbeidsrådet for Sunnhordland.


– Dei små må få sin del

Åse Lillian Espevik var derimot skeptisk til å bruka for mykje pengar på næringsfond.

– Når me har så masse pengar, skulle eg ynskt at ein brukar noko på saker som ein ser resultatet av med ein gong, poengterte ho, og nemnde utdanningsmesse som eitt døme.

Eit anna døme som ho nemnde var vegljos, slik at skuleborn blir sett, eller refleksar til skuleborna.

– Det er små prosjekt som vil visa att straks, heldt ho fram.

Espevik fekk støtte av Lars Mæland frå Tveit bygdalag. Mæland var imot ei 80-20 fordeling, og meinte ein burde ha 50-50 eller maks 60-40.

Til lokalavisa i etterkant poengterer Espevik og Mæland at det er viktig å støtta dei små lokale laga.

– For lag som Kongsvik Grendalag og Tveit bygdalag er små summar i støtte viktig motivasjon i det friviljuge lagsarbeidet. Det er ikkje alle lag som har ein stort laksekonsern i ryggen, seier Espevik og Mæland til «Tysnes».


Oppteken av å skapa bulyst

Fleire var opptekne av å skapa bulyst.

Øystein Flakke meinte det vil verta mykje enklare å vera friviljug og eldsjel i Tysnes når lag og organisasjonar no kan få støtte frå Tysnes Kraftlag.

– Det vil gje oss nøgde innbyggjarar i Tysnes og dei er dei beste ambassadørane kommunen kan ha. Friviljug arbeid er det viktig å støtta, sa Flakke.

Det same meinte Lars Petter Epland.

– Eg er oppteken av at me må støtta kultur, musikk og idrett. Gode tilbod innan kultur og idrett skapar bulyst, folk vil bu her, poengterte Epland.

Han fekk støtte av Geir Mehammer.

– Framlegget frå styret om enkle søknadsprosedyrar utan for mykje byråkrati for støtte til kultur og idrett er veldig bra, kommenterte Mehammer, og la til:

– Gode tilbod innan kultur og idrett er viktig for å trekkja til seg ungdom som vil busetja seg på Tysnes.

Olav Andersen var oppteken av at dei som bur på institusjon også må få del i midlane, i tillegg til tilrettelegging i lokalsamfunnet for rullestolbrukarar og høyrselshemma.

Jan Erichsen kom med forslag om å gje stipend til lokale einarar, innan kultur og idrett.

– Det har me tenkt på, med Tysnestalent, kommenterte Audun Magnussen.


GODT FRAMMØTE: Mange hadde funne vegen til eigarmøtet i Grendatun måndag kveld, der aldersgruppa 50+ var i stort fleirtal.
GODT FRAMMØTE: Mange hadde funne vegen til eigarmøtet i Grendatun måndag kveld, der aldersgruppa 50+ var i stort fleirtal.

Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...