Kristi Sandvik Pedersen. (Foto: Vetle Mikkelsen)
Kristi Sandvik Pedersen. (Foto: Vetle Mikkelsen)

– Verken i Norge eller verda er kampen vunnen

I høve den internasjonale kvinnedagen i dag, har Tysnes snakka med fire kvinner om kva dei tenkjer rundt dagen.
Publisert 08.03.2019 kl. 06.00.

Kristi Sandvik Pedersen

– Kva er ditt forhold til kvinnedagen?

– Eg tenkjer at kvinnedagen markerer ein dag som skal feirast, med tanke på kor langt me er komne, men dagen er òg ei påminning om dei sakene me ikkje er i mål med.

– Er kvinnekampen vunnen?

– Det er veldig godt å vera kvinne i Norge i dag, men verken i Norge eller verda er kampen vunnen.

– Kva saker er viktige å kjempa for?

– Ei av dei viktigaste sakene for meg er retten til personleg sikkerheit. Det er forferdeleg at kvinner rundt om i verda føler seg utrygge.

– I tillegg er arbeidsliv eit viktig område. Der er eg opptatt av lik lønn for likt arbeid og fleire kvinner i leiarstillingar.


Elisabeth Hatteberg

– Kva er ditt forhold til kvinnedagen?

– Den er viktig. Det er tendensar til at folk ikkje synest den er viktig lenger, men det er framleis mykje som må kjempast for.

– Kva saker er viktige å kjempa for?

– Lik lønn for likt arbeid og abortsaka. Og så er det dette med å tenkja på korleis kvinner i andre land har det. Dei skal òg ha rett til helsehjelp og utdanning.


Anne Merete Fjeldstad

– Kva er ditt forhold til kvinnedagen?

– Eg ser kvinnedagen som ein dag der eg kan reflektera over kva kvinnene som kom før meg har gjort, for at me skal ha dei rettane me har i dag.

– Er kvinnekampen vunnen?

– Kvinnekampen opplever eg på mange område som vunnen, men ikkje på område som for eksempel lønn og posisjonar i samfunnet.

– Kva saker er viktige å kjempa vidare for?

– Akkurat i år er det for min del abortsaka. At nokon vil rokka ved kvinner si rett til å bestemma over eige liv, meiner eg blir feil. Eg meiner i tillegg tida er overmoden for å kvitta seg med abortnemndene.


Therese Knapskaug

– Kva er ditt forhold til kvinnedagen?

– Eg har ikkje eigentleg noko spesielt forhold til den.

– Er kvinnekampen vunnen?

– Nei, på ingen måte. Tredelinga av foreldrepermisjonen er til dømes ikkje bra for oss damer.

– Kva saker er viktige å kjempa for?

– I dag er det nok foreldrepermisjonen. Me vil heller bestemma over den sjølv, enn at staten skal bestemma for oss. Ingen familiar er like.


Siste saker Gå til framsida

Vegstenging - Myrdal

Vegen til Myrdal vert stengt fredag 22. mars mellom klokka 0800 og 15.00 på grunn av vegarbeid. Gjeld for for privatbilar på strekkja ovanfor Hagen. Brann og ambulanse får passera.