TRUR PÅ VIDARE VEKST: Satsinga utanfor Tysnes sikrar både arbeidsplassane i Våge og vidare vekst for Tysnes Sparebank, seier bandsjef Dag Sandstå (innfelt).
TRUR PÅ VIDARE VEKST: Satsinga utanfor Tysnes sikrar både arbeidsplassane i Våge og vidare vekst for Tysnes Sparebank, seier bandsjef Dag Sandstå (innfelt).

Går så det susar – skal utvida kapitalen med 45 millionar

31 millionar i overskot i 2018 er det beste resultatet banken har hatt nokon gong. Målet for 2019 er å bli endå betre.
Publisert 10.03.2019 kl. 06.00.

Aldri før har Tysnes Sparebank hatt eit så godt driftsår som i fjor. Endeleg resultat før skatt blei til slutt på 31,2 millionar kroner. Det er 8,4 millionar kroner betre enn i 2017.

Banksjef Dag Sandstå karakteriserer resultatet som særdeles godt. På fem år har banken hatt ei eventyrleg utvikling, frå eit overskot før skatt på fire millionar kroner i 2014, til over 31 millionar i 2018.

Banken sitt øverste organ, forstandarskapet, godkjende resultatet for 2018 på møtet sist veke.

Resultatet gjev ei avkasting på eigenkapitalen på 9,2 prosent. Endeleg utbyte som blir utbetalt til eigarane, blir på sju prosent, resten blir sett inn på eit fond, eit såkalla utjamningsfond.


Ny kapitalutviding

Banksjefen gler seg over at banken får stadig nye kundar, i heile distriktet.

– Dei seinare åra har me, etter at me etablerte dei nye lokalkontora, fått seks-sju hundre nye kundar årleg. Mange av dei nye kundane spør etter bustadlån. For å dekka denne etterspurnaden treng me meir kapital, forklarar banksjefen, som bakgrunnen for at banken skal utvida kapitalen på ny.

Forstandarskapet vedtok sist veke å henta inn 40-45 millionar i ny eigenkapital, slik styret hadde tilrådd. Kapitalutvidinga skal skje i mars-april.

Dette er fjerde gongen Tysnes Sparebank inviterer til kjøp av eigenkapitalbevis. Gjennom dei tre tidlegare emisjonane har det til saman blitt teikna eigenkapitalbevis for 112 millionar kroner, mellom 35 og 40 millionar kvar gong.

Det er i dag 290 personar og bedrifter som eig i banken.


Får fyrsteretten

Dei noverande eigarane, det vil seia dei som eig dei 112 millionane i eigenkapitalbevis, får fyrsteretten til nyteikninga denne gongen.

– Det skjer ved at dei noverande eigarane får utstedt teikningsrettar. Teikningsrettane kan omsetjast, og dei som ikkje vil nytta seg av alle rettane, kan selja dei vidare til andre interesserte kjøparar, forklarar banksjefen.

Det opnar opp for at nye eigarar kan få kjøpa. Banken vil hjelpa til med omsetjing av teikningsrettar.

Dei aller fleste noverande eigarane kjem frå Hordaland, ein stor del av desse er kundar i banken anten på Tysnes eller der banken har kontor. Banksjefen reknar med at interessa vil vera stor denne gongen og. Alle dei tre tidlegare gongene har det vore overteikning.

Viss interessa ikkje blir stor nok, har banken likevel sikra seg at det kjem inn 40-45 millionar i ny kapital.

– Me har etablert eit garantikonsortium, det vil seia at tolv bedrifter og privatpersonar har garantert for kapitalutvidinga, forklarar banksjefen.


Fin kursutvikling

Banken skal om kort tid i gang med nye informasjonsmøte om kapitalutvidinga. Ifølgje banksjefen vert det møte både på Tysnes, Stord og Husnes.

– Her vil ein få informasjon både om utviklinga til Tysnes Sparebank og om teikning av eigenkapitalbevis og den risikoen som følgjer med denne type kapitalinvesteringar, forklarar banksjefen.

Sjølv gler han seg over den kursutviklinga som har vore på eigenkapitalbevisa til Tysnes Sparebank etter at banken «gjekk på børs». I dag kan ein selja og kjøpa eigenkapitalbevis på Merkur Market. Siste omsetningsverdi var på 124 kroner.

– Me trur på eit godt år også i 2019. Me skal veksa meir og ta nye marknadsdeler, spesielt i Sunnhordland der me alt er etablert med ein god kontorstruktur, seier ein nøgd banksjef.


Sikrar arbeidsplassar

Han peikar på at strategivalet som styret tok i 2013, om å utvida marknadsområdet til Tysnes Sparebank, har verka veldig godt. Eitt moment som han trekkjer fram, er at det har sikra arbeidsplassane på Tysnes.

– Me opplever også at Tysnes Sparebank har fått eit godt namn, både i forhold til kundar og andre banktilsette. I dag opplever me at dyktige rådgjevarar i andre bankar sjekkar om det er ledige jobbar i Tysnes Sparebank, seier han nøgd.

Tysnes Sparebank har no passert tre milliardar i forvaltningskapital.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...