OPPSUMMERTE STATUS: Helse- og sosialsjef Hildur Heie oppdaterte tenesteutvalet på stoda innanfor pleietenestene. (Arkivfoto)
OPPSUMMERTE STATUS: Helse- og sosialsjef Hildur Heie oppdaterte tenesteutvalet på stoda innanfor pleietenestene. (Arkivfoto)

Oppsummerte status for omsorgssenteret

Hildur Heie kan melda om jamnt trykk mot omsorgstenestene i 2018, og at det er venteliste på omsorg +.
Publisert 14.03.2019 kl. 06.01. Oppdatert kl. 10.13.

Helse- og sosialsjef Hildur Heie nytta møtet i tenesteutvalet tysdag til å oppdatera politikarane på status for helse- og pleietenestene i kommunen.

– I heile 2018 har det vore eit jamnt trykk på tenesta, både i open omsorg og på institusjonen, sa ho til politikarane.


Omsorg +

Omsorgsbustadane som er plassert i sjølve omsorgssenteret, kjent som omsorg +, fekk merksemd i haust då pårørande til bebuarane ynskte betre bemanning på tenesta. Kommunen har oppretta faste møte med representantar for dei pårørande, noko Heie oppdaterte tenesteutvalet om.

– Me har jamnlege møte annankvar månad, og eg synest møta har vore konstruktive, fortalde Heie.

Ho opplyste at desse bustadane har vore fine å ha gjennom det fyrste året med nytt omsorgssenter.

– Me har hatt ei omstilling med det nye omsorgssenteret som gjer at me har færre institusjonsplassar enn før, og då har me måtta tilpassa oss. Då har omsorgsbustadane i omsorgssenteret vore eit godt alternativ for innbyggjarane i Tysnes, sa Heie på møtet, og forklarte at omsorg + var eit godt alternativ til korttidsopphald på institusjon.

– Me ser at mange av dei som før måtte inn og ut av korttidsopphald, har fått eit meir stabilt tilbod med å kunna bu i omsorg +-boligane og få gode tenester der.

Ho fortalde også at det no er venteliste for å koma inn på desse bustadane.

– Per dags dato, og som i storparten av 2018, er alle boligane her utleigd, og per i dag har eg tre nye søknadar om omsorg +-bolig liggjande.


Jamnt trykk mot institusjon

Vidare presenterte ho stoda for institusjonsplassane på omsorgssenteret, og oppsummerte det fyrste året.

– I forhold til institusjonsopphald, så hadde me trykk på tenestene i 2018, og i periodar hadde me venteliste. No ser me at det har vore mange endringar, særleg i 2019 der det har vore mange dødsfall. Per i dag har me 21 bebuarar i langtidsopphald i institusjonen, og me har fem bebuarar i korttidsopphald. I tillegg har me ein plass som vert nytta til umiddelbar hjelp når det trengst.

Det vart opplyst at administrasjonen jamnleg følgjer opp nye søknadar til institusjonsplass.

– Me har inntaksmøte ein gong i månaden, og søknadar til korttidsopphald vert følgd opp fortløpande, forklarte helse- og sosialsjefen.

Ho tok også med ein episode frå før jul der eit avslag om institusjonsplass vart klaga inn til fylkesmannen.

– Det er veldig nyttig at me får overprøvd vår saksbehandling hos fylkesmannen, sa Heie.

LES OGSÅ: «Eit trygt og godt butilbod for eldre»


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Ja til norsk natur og ja til klimatiltak

Verden står i dag overfor to hovedutfordringer: klimautfordringen og tap av natur. For Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland er det viktig at vi tar begge utfordringene på alvor. Vi må ta vare på naturen samtidig som vi støtter opp om tiltak for å håndtere klimautfordringene. Vår natur er leveområdet for planter, dyr og fisk. Den er også arena for friluftsliv til glede for folk...

Lesarbrev: Kultur – Språk

Tysnes er ein nynorsk-kommune. Det er derfor med stor undring eg har lese innlegg i avisa frå Tysnes Arbeidarparti sin formann og ordførarkandidat skrive på bokmål på vegner av partiet. Skal ein vera ordførar i Tysnes, må ein kunna uttrykkja seg skriftleg på nynorsk – eventuelt med hjelp frå andre. Kva ein sjølv nyttar privat i skrift og tale, er irrelevant. Avisa 5.9.2019...