OPPSUMMERTE STATUS: Helse- og sosialsjef Hildur Heie oppdaterte tenesteutvalet på stoda innanfor pleietenestene. (Arkivfoto)
OPPSUMMERTE STATUS: Helse- og sosialsjef Hildur Heie oppdaterte tenesteutvalet på stoda innanfor pleietenestene. (Arkivfoto)

Oppsummerte status for omsorgssenteret

Hildur Heie kan melda om jamnt trykk mot omsorgstenestene i 2018, og at det er venteliste på omsorg +.
Publisert 14.03.2019 kl. 06.01. Oppdatert kl. 10.13.

Helse- og sosialsjef Hildur Heie nytta møtet i tenesteutvalet tysdag til å oppdatera politikarane på status for helse- og pleietenestene i kommunen.

– I heile 2018 har det vore eit jamnt trykk på tenesta, både i open omsorg og på institusjonen, sa ho til politikarane.


Omsorg +

Omsorgsbustadane som er plassert i sjølve omsorgssenteret, kjent som omsorg +, fekk merksemd i haust då pårørande til bebuarane ynskte betre bemanning på tenesta. Kommunen har oppretta faste møte med representantar for dei pårørande, noko Heie oppdaterte tenesteutvalet om.

– Me har jamnlege møte annankvar månad, og eg synest møta har vore konstruktive, fortalde Heie.

Ho opplyste at desse bustadane har vore fine å ha gjennom det fyrste året med nytt omsorgssenter.

– Me har hatt ei omstilling med det nye omsorgssenteret som gjer at me har færre institusjonsplassar enn før, og då har me måtta tilpassa oss. Då har omsorgsbustadane i omsorgssenteret vore eit godt alternativ for innbyggjarane i Tysnes, sa Heie på møtet, og forklarte at omsorg + var eit godt alternativ til korttidsopphald på institusjon.

– Me ser at mange av dei som før måtte inn og ut av korttidsopphald, har fått eit meir stabilt tilbod med å kunna bu i omsorg +-boligane og få gode tenester der.

Ho fortalde også at det no er venteliste for å koma inn på desse bustadane.

– Per dags dato, og som i storparten av 2018, er alle boligane her utleigd, og per i dag har eg tre nye søknadar om omsorg +-bolig liggjande.


Jamnt trykk mot institusjon

Vidare presenterte ho stoda for institusjonsplassane på omsorgssenteret, og oppsummerte det fyrste året.

– I forhold til institusjonsopphald, så hadde me trykk på tenestene i 2018, og i periodar hadde me venteliste. No ser me at det har vore mange endringar, særleg i 2019 der det har vore mange dødsfall. Per i dag har me 21 bebuarar i langtidsopphald i institusjonen, og me har fem bebuarar i korttidsopphald. I tillegg har me ein plass som vert nytta til umiddelbar hjelp når det trengst.

Det vart opplyst at administrasjonen jamnleg følgjer opp nye søknadar til institusjonsplass.

– Me har inntaksmøte ein gong i månaden, og søknadar til korttidsopphald vert følgd opp fortløpande, forklarte helse- og sosialsjefen.

Ho tok også med ein episode frå før jul der eit avslag om institusjonsplass vart klaga inn til fylkesmannen.

– Det er veldig nyttig at me får overprøvd vår saksbehandling hos fylkesmannen, sa Heie.

LES OGSÅ: «Eit trygt og godt butilbod for eldre»


Siste saker Gå til framsida

TIX til Tysnesfest 2020

Tysnesfest ligg ikkje på latsida. Dagen etter at festivalen er over, slepper dei den første artisten til neste års festival.