OPPSUMMERTE STATUS: Helse- og sosialsjef Hildur Heie oppdaterte tenesteutvalet på stoda innanfor pleietenestene. (Arkivfoto)
OPPSUMMERTE STATUS: Helse- og sosialsjef Hildur Heie oppdaterte tenesteutvalet på stoda innanfor pleietenestene. (Arkivfoto)

Oppsummerte status for omsorgssenteret

Hildur Heie kan melda om jamnt trykk mot omsorgstenestene i 2018, og at det er venteliste på omsorg +.
Publisert 14.03.2019 kl. 06.01. Oppdatert kl. 10.13.

Helse- og sosialsjef Hildur Heie nytta møtet i tenesteutvalet tysdag til å oppdatera politikarane på status for helse- og pleietenestene i kommunen.

– I heile 2018 har det vore eit jamnt trykk på tenesta, både i open omsorg og på institusjonen, sa ho til politikarane.


Omsorg +

Omsorgsbustadane som er plassert i sjølve omsorgssenteret, kjent som omsorg +, fekk merksemd i haust då pårørande til bebuarane ynskte betre bemanning på tenesta. Kommunen har oppretta faste møte med representantar for dei pårørande, noko Heie oppdaterte tenesteutvalet om.

– Me har jamnlege møte annankvar månad, og eg synest møta har vore konstruktive, fortalde Heie.

Ho opplyste at desse bustadane har vore fine å ha gjennom det fyrste året med nytt omsorgssenter.

– Me har hatt ei omstilling med det nye omsorgssenteret som gjer at me har færre institusjonsplassar enn før, og då har me måtta tilpassa oss. Då har omsorgsbustadane i omsorgssenteret vore eit godt alternativ for innbyggjarane i Tysnes, sa Heie på møtet, og forklarte at omsorg + var eit godt alternativ til korttidsopphald på institusjon.

– Me ser at mange av dei som før måtte inn og ut av korttidsopphald, har fått eit meir stabilt tilbod med å kunna bu i omsorg +-boligane og få gode tenester der.

Ho fortalde også at det no er venteliste for å koma inn på desse bustadane.

– Per dags dato, og som i storparten av 2018, er alle boligane her utleigd, og per i dag har eg tre nye søknadar om omsorg +-bolig liggjande.


Jamnt trykk mot institusjon

Vidare presenterte ho stoda for institusjonsplassane på omsorgssenteret, og oppsummerte det fyrste året.

– I forhold til institusjonsopphald, så hadde me trykk på tenestene i 2018, og i periodar hadde me venteliste. No ser me at det har vore mange endringar, særleg i 2019 der det har vore mange dødsfall. Per i dag har me 21 bebuarar i langtidsopphald i institusjonen, og me har fem bebuarar i korttidsopphald. I tillegg har me ein plass som vert nytta til umiddelbar hjelp når det trengst.

Det vart opplyst at administrasjonen jamnleg følgjer opp nye søknadar til institusjonsplass.

– Me har inntaksmøte ein gong i månaden, og søknadar til korttidsopphald vert følgd opp fortløpande, forklarte helse- og sosialsjefen.

Ho tok også med ein episode frå før jul der eit avslag om institusjonsplass vart klaga inn til fylkesmannen.

– Det er veldig nyttig at me får overprøvd vår saksbehandling hos fylkesmannen, sa Heie.

LES OGSÅ: «Eit trygt og godt butilbod for eldre»


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...

Dugnad i Peralio

– Me skal ha dugnad no i helga, både for tufteparken og resten av friluftsområdet ned mot badeplassen som me held på å opparbeida, seier Vegard Aslaksen i båtlaget Njord/Tysnes.«Tysnes» har tidlegare skrive om arbeidet med å få på plass ein tuftepark og ein badeplass i området. Om dugnaden på laurdag er ein suksess, kjem båtlaget nokre steg nærmare realisering av...