ENGASJERT: «Me må bruka dei til noko unikt og varig, slik at dei neste generasjonane får nytte av dei», skriv Kjell Brekke om kraftlagsmillionane. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
ENGASJERT: «Me må bruka dei til noko unikt og varig, slik at dei neste generasjonane får nytte av dei», skriv Kjell Brekke om kraftlagsmillionane. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Debatt: Ope brev til generalforsamlinga i Tysnes Kraftlag

Publisert 15.03.2019 kl. 12.00.

Eg er tilbake etter aksjonærmøtet 4. mars i Grendatun. Eit greitt og informerande møte om korleis styret tenkjer om den rolla Tysnes Kraftlag AS skal ha i framtida.Men eg gjer meg nokre tankar.

Fyrst om namnet på selskapet slik det no framstår. Tysnes Kraftlag AS er i dei fleste si oppfatning noko heilt anna enn dette selskapet. Tysnes Kraftlag er seld – og med det namnet. Det bør finnast eit nytt namn. Dette skal vera ei ny kraft inn i tysnessamfunnet, så mitt forslag er å endra navnet til Kraft AS.

Ein annan ting som forundrar meg, er at ikkje ein større del av dei unge synest det er interessant å vera med på å ha ei hand inn i styret når desse midlane skal fordelast.

Synest også at «ynskjelista» over alle gode formål som det kunne søkjast om midlar til, var noko stor. Var det 10 millionar eller 100 millionar som er til fordeling?

Tysnessamfunnet har fått ei unik moglegheit med desse pengane. Me må bruka dei til noko unikt og varig, slik at dei neste generasjonane får nytte av dei.

Då ein sat på møtet og høyrde på diskusjonen rundt korleis ein såg for seg bruken av desse midlane, sat ein igjen med det inntrykket at hovudvekta av innlegga gjekk på å dela ut pengane til alle gode formål. Eg presiserer at eg ikkje meiner at ein ikkje skal dela ut noko som helst, men i dag er det kommunen og banken som har tatt desse utdelingane. Me må ikkje enda opp med ein stor «godtepose» der «alle» kan forsyna seg. Måten å administrera desse gåveutdelingane på må tenkjast nøye igjennom. Styreformannen si rolle kan fort bli vanskeleg. Hovudfokuset må ikkje vera på dette.

Dette er slik eg ser det, nesten offentlege midlar. Eigarar i BKK er stort sett kommunar, og utbytet i BKK går til desse. Her må også me tenkja på å utvikla samfunnet vårt.

Viktige område som ein bør prioritera:

• Næringsfond

• Infrastruktur (veg, sikker skuleveg)

Eg er einig med dei som tok opp dette på møtet.

Næringsfond:

Generalforsamlinga i Tysnes Kraftlag AS må gjera vedtak som går ut på at ein ikkje skal dela ut store summar før om tre år. Pengane bør setjast inn i eit næringsfond. Ein kan jo søkja samarbeid med Tysnes Sparebank, Tysnes kommune og eventuelt privatpersonar til å vera med å byggja opp ein kapitalbase, som så kan brukast mot gründarar og framtidsbyggjarar.

Under oppbygginga av kapitalbasen kan ein sjølvsagt låna ut pengane til sikre lånetakarar, eller forskotera pengar inn i sikre prosjekt (kommunale eller fylkeskommunale).

Infrastruktur:

Vegane på Tysnes er ikkje gode. Vegen Uggdal – Våge er spesielt dårlig. Stor trafikk av alle slag, store bilar, små bilar og bilar fulle av skuleborn. Det å køyra opp Dallandsbrekka er vanskeleg med møtande trailertrafikk. Her må det snarast koma i gang planlegging, arealtilgang, med meir. Eg veit at dette er ein fylkeskommunal veg, men likevel. Ingen gjer noko konkret. Alle snakkar. Det er nøydd til å bli planlagt gul stripe og gang- og sykkelveg på denne strekninga. Her har Tysnes Kraftlag ei unik anledning til å låna pengar inn til kommunen som dei forskoterer til dette formålet.

Dette tener fleire gode ting. Kommunen belastar ikkje budsjettet sitt, Tysnes Kraftlag «brukar» ikkje pengane i fondet, og ein løyser ei oppgåve som tener oss alle, både no og i framtida. Når planane og arealdelen er på plass, er det mykje lettare for fylket å ta tak i dette.

Dette meiner eg er eit godt forslag, som lett fell inn i formålsparagrafen til nye Tysnes Kraftlag AS.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...