JOBBAR FOR 5-DAGARSSKULE: Alt tyder på at det er politisk semje om å innføra femdagars skuleveke for barneskuleelevar frå hausten 2020.
JOBBAR FOR 5-DAGARSSKULE: Alt tyder på at det er politisk semje om å innføra femdagars skuleveke for barneskuleelevar frå hausten 2020.

Sender femdagarsskule ut på open høyring

Tysnes kommune fortset arbeidet med å leggja om organiseringa av skuledagen for barneskuleelevane.
Publisert 15.03.2019 kl. 15.00.

– Det er to kommunar igjen som har fire-dagarsveke, og det er Tysnes og Jondal. Så det er vel på høg tid at me hiv oss på. Eg trur det kan vera det beste både for små og store, sa tenesteutvalsleiar Jannike Epland Dalland, då ho i møtet i tenesteutvalet tysdag innleia saka om innføring av femdagarsskule på Tysnes-skulane.

Før jul vart kommunestyret einige om eit verbalpunkt i kommunebudsjettet, som seier at arbeidet skal startast med å innføra femdagarsskule for barneskulane i kommunen. Tysdag var saka oppe i tenesteutvalet, og politikarane vart samde om å leggja eit framlegg om femdagarsskule ut på open høyring.


Ny skuledag

Kommunen ser for seg å kunna innføra femdagars skuleveke frå hausten 2020, noko som vil bety ei omlegging for elevar på barneskulen. Oppvekstsjef Aud Kaldefoss har skissert eit forslag til korleis skuleveka vert organisert for kvart klassetrinn.

– Me har eit visst antal timar som elevane må gjennom dei sju fyrste åra, fortalde Kaldefoss på møtet.

For å få timane til å gå opp har ho skissert at elevane nokre dagar sluttar klokka 12.00, medan dei andre dagar sluttar klokka 14.00. For 1.- og 2. klasse vert det foreslått skule to dagar i veka til klokka 14.00, og dei resterande dagane til 12.00. For 3.- og 4. klasse er forslaget tre skuledagar til 14.00, medan det på 5.- til 7. trinn er foreslått fire dagar til 14.00.

– Må det vera todeling? Kan dei til dømes vera på skulen til klokka 13.00 kvar dag? spurde Else Marit Særsten (Ap).

– Nei, dette er berre eit forslag frå meg, var svaret frå oppvekstsjefen.


Buss og SFO

Skal omlegginga gjennomførast, vil det også bety ei omlegging i skulebusstilbodet.

– Eg tenkjer at det får Skyss løysa, og at skuleskyssen må då gå klokka 12.00 og klokka 14.00, sa Kaldefoss på møtet.

Ho opplyser at Skyss allereie har vorte informert om at kommunen ser for seg å innføra 5-dagarsveke frå 2020.

I saksutgreiinga vert det greidd ut at ei omlegging ikkje vil by på store utfordringar verken frå eit økonomisk eller pedagogisk perspektiv, men det vert opplyst at SFO-tilbodet truleg må aukast. Sidan dei yngste elevane, med utgangspunkt i timeforslaget, fleire dagar i veka vil slutta klokka 12.00, trur Kaldefoss at fleire dermed vil ha behov for SFO. Dette vil også kunne gje nokre økonomiske konsekvensar.


Argument for omlegging

– På eit eller anna tidspunkt må me starta med dette. Det er noko som har vore prata om lenge, sa oppvekstsjefen.

Det er tverrpolitisk semje i kommunen om å gjennomføra omlegginga, og det har mellom anna vorte argumentert med at skule kvar dag vil gjera det enklare for foreldre å jobba i heiltidsstillingar.

– Dette kan kanskje vera med å gjera familiekabalen enklare med tanke på jobb, sa Epland Dalland (H) på møtet.

Ho trekte også fram eit anna argument.

– Det har vore litt fokus i det siste at gutar slit litt med å hengja med når dei startar på skulen. At dei no vil få ein kortare skuledag kan kanskje gjera at konsentrasjonen deira vert betre, sa ho.

Tenesteutvalet vedtok framlegget. Høyringsfristen vert sett til seks veker.


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...