NYE BRØYTEAVTALAR: I februar fekk ein SIM-bil trøbbel på glatta i Vågsmarka. No vil kommunen endra brøyteinstruksane for å kunna vedlikehalda vegane på ein betre måte. (Arkivfoto: Svenn Arve Lande)
NYE BRØYTEAVTALAR: I februar fekk ein SIM-bil trøbbel på glatta i Vågsmarka. No vil kommunen endra brøyteinstruksane for å kunna vedlikehalda vegane på ein betre måte. (Arkivfoto: Svenn Arve Lande)

Kommunen endrar brøyteinstruksane

Nye instruksar for kommunal brøyting opnar opp for brøyting nattestid og meir bruk av salt på vegane.
Publisert 15.03.2019 kl. 06.00.

– Me håpar å få på plass eit nytt opplegg i god tid før vintersesongen kjem i gang igjen, sa rådmann Steinar Dalland til medlemmane i tenesteutvalet tysdag.

Han orienterte politikarane om saka der kommunen vil endra vilkåra og instruksane i dei kommunale brøyteavtalane, samt lysa ut nye anbod på brøyteoppdraga. Tenesteutvalet vart orientert, og hadde ingen innvendingar på det som vart lagt fram.


Nattbrøyting

Det er kommunen som har ansvar for brøyting på alle dei kommunale vegane. I starten av februar fekk ein bossbil trøbbel på glatt føre i Vågsmarka, og vedlikehaldet av vegen vart kritisert av bebuarar i byggjefeltet. I etterkant av hendinga opplyste rådmannen at det er kommunen som er ansvarleg for at brøytinga vert gjennomført på ein tilfredstillande måte, og han peikte på ulike utfordringar knytt til den gjeldande brøyteinstruksen.

No vert fleire av instruksane endra for å få bukt med desse utfordringane. Det gjeld mellom anna punktet som omhandlar brøyting nattestid.

I den gjeldande instruksen står det at brøyting normalt sett ikkje skal skje mellom klokka 23.00 og 04.30, med unntak av tilfelle med veldig mykje snøfall nattestid. Dette punktet vert no teke vekk, og det er opp til entreprenøren sjølv å vurdera kva tid ein skal brøyta vegane. Men det er framleis ein klar instruks at vegen skal vera open til morgontrafikken som følgjer den fyrste ferjeavgangen.

Det vert også gjort endring i punktet som seier noko om kor mykje snø det skal vera før ein kan starta å brøyta. Gjeldande instruks er at det ikkje skal brøytast før det er kome fem centimeter med snø, og at det skal brøytast før det er kome ti centimeter snø i vegbanen. Det nye forslaget opnar opp for at entreprenøren sjølv kan vurdera om det er naudsynt å brøyta før det er fem centimeter snø i vegbanen.


Meir salt

Også instruksane knytt til strøing av vegane vert endra i den nye avtalen.

– Me legg opp til noko meir bruk av salt på vegane. I dag bruker me berre strøsand, men når det har frose så må me blanda salt inn i sanden, og då får slike situasjoner som med SIM-bilen oppe i Vågsmarka, fortalde Dalland.

I slike tilfelle fører saltet til at strøsanden smelter ned i isen, og effekten av strøinga forsvinn.

Ei anna endring handlar om kva part som skal stilla med brøyteutstyr. I dag er det stort sett kommunen som eig utstyr for brøyting og strøing, medan det nye forslaget som er skissert seier at entreprenør i utgangspunktet held utstyr sjølv.


Færre roder

Ei anna større endring knytt til nye brøyteavtalar, er å redusera talet på roder. Rodene er vegstrekka og områda som brøyteavtalane er delt opp i.

– Me har veldig store sprik i rodestorleik, sa Dalland, og samanlikna Tysnes med Kvinnherad kommune.

– Dei har omtrent like mange roder som oss, men tre gongar så mykje kommunal veg. Dette handlar litt om å få ei meir fornuftig inndeling av rodene våre, sa han, og forklarte litt av utfordringane dei mange og varierande rodene fører til.

– Det at me har mange roder gjer at me får mange brøytarar å forholda oss til, og det er vanskeleg å få samanliknbare kontraktsgrunnlag.

Tysnes har i dag tolv roder med varierande storleikar. Den minste er mindre enn ein kilometer lang, medan den største er på 28 kilometer. Kommunen har i dag avtale med ein entreprenør for kvar rode.

I den nye avtalen er det skissert fem roder, med jamnare fordelt storleik.


Klart til neste vinter

Saka var tysdag oppe til orientering i tenesteutvalet, og politikarane i utvalet hadde høve til å koma med innspel og føringar for arbeidet. Politikarane såg ingen grunn til å endra på det som var skissert.

Dalland vart spurd om når kommunen såg for seg å få på plass dei nye avtalane.

– Me håpar å få dei nye instruksane ganske kjapt ut, slik at me har god tid på oss til å få til nye avtalar før neste vinter, opplyste rådmannen.


Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.