PÅ SYNFARING: Søkjar John Are Malkenes viste plassen der han har søkt om å få byggja kai. F.v. Øystein Dalland (med ryggen til), rådmann Steinar Dalland, Arve Belt, Svein Lunde (nabo) og søkjar John Are Malkenes.
PÅ SYNFARING: Søkjar John Are Malkenes viste plassen der han har søkt om å få byggja kai. F.v. Øystein Dalland (med ryggen til), rådmann Steinar Dalland, Arve Belt, Svein Lunde (nabo) og søkjar John Are Malkenes.

– Bør få byggja kai på Malkenes

– Eg registrerer at det er fornuftig å dra på synfaring. Eg vil støtta eit positivt vedtak her.
Publisert 16.03.2019 kl. 16.00.

Det sa utvalsleiar i landbruk/teknisk, Egil Berge (H), til søknaden om å få byggja ein tolv kvadratmeter stor kai på Malkenes.

Det var tysdag politikarane i landbruk/teknisk var på synfaring til Dalaneset, ved Gripnesvågen, der John Are Malkenes har søkt om å få byggja kai på tolv kvadratmeter.


– Ikkje store naturinngrep

– Her er det ikkje snakk om sprenging eller fysiske inngrep i naturen. Eg støttar denne søknaden, opna Grethe Barmen (Sp) debatten etter synfaringa.

Ho fekk støtte av Arve Belt (V), som poengterte at det vil verta mykje tryggare å koma seg i båt frå ein kai, i staden for å nytta svaberget. Han peika og på at kaien ikkje vil gå så langt ut i sjøen.

– Det er fornuftig å dra på synfaring. Eg har fått eit heilt anna syn på saka etterpå. Eg vil støtta eit positivt vedtak, sa Egil Berge.

Eit framlegg frå Øystein Dalland (Sp) vart til slutt samrøystes vedteke. I framlegget peikar Dalland på at kaien som er omsøkt vil bli liggjande i naturleg tilknyting til eksisterande naust, og vil soleis ikkje punktera nytt område. Konstruksjonen vil ikkje medføra store terrenginngrep, men forankrast i det naturlege svaberget.

– Landbruk/teknisk er etter synfaring av den oppfatning at omsøkt tiltak ikkje vil føra til auka privatisering av strandsona eller få negativ konsekvens for oppleving av landskap og friluftsliv for ålmenta, heiter det til slutt i vedtaket.

Saka går no til uttale hjå fylkeskommunen og Fylkesmannen.


Utfordrande med flytebryggje

I dag står det eit naust tilhøyrande ein annan eigar (gnr. 121/9) på eigedomen.

Ifølgje sakspapira er det anten langgrunne, svaberg eller bratte berg på staden som gjer det vanskeleg å flyta inn med båt. Vinterstid kan det vera tjukk is på Gripnesvågen, det er og mykje straum på grunn av flo og fjære som gjer det utfordrande med flytebryggjer.

Rådmannen gjekk i si innstilling mot å gje dispensasjon ut frå byggjeforbodet i 100-metersbeltet og strandsonevernet. I saksutgreiinga peikar fagetaten på at omsøkt tiltak vil føra til auka privatisering av strandsona og negativ konsekvens for oppleving av landskap og friluftsliv for ålmenta.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokalsamfunn med eit godt hjelpeapparat

Natt til laurdag tok det til å brenna i eit bustadhus i Uggdal. Den unge familien kom seg til all lukke ut av det brennande huset utan fysiske skadar. I «Tysnes» denne veka kan me lesa at brannvesenet var på brannstaden eit kvarter etter at mor i huset fekk varsla om brannen klokka 03.23. Det gler...