FØR RIVING: Det er denne terrassen Arild Kvamme (innfelt) vil renovera og utvida. (Privat foto)
FØR RIVING: Det er denne terrassen Arild Kvamme (innfelt) vil renovera og utvida. (Privat foto)

Fekk sjokk etter gebyrkrav på 27.000 kroner for søknad om ny terrasse

Arild Kvamme ville renovera den gamle terrassen på huset i Gjersvik. Han trudde ikkje sine eigne auge då han fekk byggjegebyret frå Tysnes kommune.
Publisert 17.03.2019 kl. 06.00.

– Som den lovlydige personen eg er, søkte eg Tysnes kommune om å riva og renovera terrassen på huset mitt i Gjersvik, forklarar Kvamme.

Terrassen var moden for oppgradering på grunn av råte. Han fekk laga ei skisse på ny terrasse og samla inn nabovarsel, før han søkte kommunen om løyve. Han fortel om god hjelp frå kommunen til søknadsprosessen, undervegs var han i dialog med teknisk etat fleire gonger.


– Som lyn frå klår himmel

Overraskinga var mildt sagt svært stor då han fekk fakturaen frå kommunen på byggjegebyret.

– Eg fekk sjokk då eg opna brevet. Eg trudde dette var ei proformasak, eg fekk ingen indikasjonar undervegs på slike kostnader. Dette kom som lyn frå klar himmel, seier han.

– Å betala nesten 27.000 kroner for å riva ein gamal terrasse og byggja ein ny og større, og på sikt setja opp ei uisolert og demonterbar hagestove oppå, er hinsides all fornuft. Eg føler det nesten som eit kommunalt overgrep, seier Kvamme.

Han presiserer at det allereie var ein terrasse der frå før, men at den var gamal og moden for utskifting. Han blei tilrådd å søkja kommunen om byggjeløyve.

– Eg har snakka med folk på Tysnes og i Bergen som meiner det same som eg, at dette er eit totalt uakseptabelt gebyr for nødvendig vedlikehald og oppgradering, legg han til.

Han forstår godt dersom folk i hans situasjon let vera å søkja når ein kan få gebyr på dette nivået for å søkja om mindre tiltak.

Huset som Kvamme eig i Gjersvik er eit tidlegare bustadhus som morfaren hans eigde. Huset blir i dag nytta som fritidshus.


– Lite inngrep

Den eksisterande terrassen var mellom 30 og 35 kvadratmeter. Den nye terrassen er på kring 70 kvadratmeter. I tillegg har han søkt om løyve til å setja opp ei uisolert hagestove som er demonterbar oppå terrassen.

– Eg legg også opp til at den nye terrassen skal bli mindre synleg frå sjøen enn den gamle med rekkverk. Den nye terrassen skal senkast med ein halv meter ned mot bakken og eg vil setja opp glasrekkverk mot sjø, forklarar han.

Fakturaen frå kommunen er tredelt: Han har fått eit byggjegebyr hytte på kr. 3.626,-, gebyr for fasadeendring på kr. 2.586,- og gebyr dispensasjon på kr. 20.768,-.

– For dette vesle inngrepet skal Tysnes kommune altså ha til saman kr. 26.980,00 i sakshandsamingsgebyr. Eg synest det er hinsides all fornuft, seier han.

Kvamme har no klaga på gebyret.

Ingrid Tysnes Stue ved teknisk etat opplyser at satsane som Kvamme har fått faktura på er i samsvar med det regelverket og dei satsane for byggjegebyr som politikarane i Tysnes har vedteke.

– Dette ligg offentleg på Tysnes kommune si nettside, og er tilgjengeleg for alle, forklarar ho.

Kroner 3.626 er for tilbygg mellom 16 og 50 kvadratmeter, 2.586 er for at han endrar fasaden med utestova.

– Desse to gebyra er som eg hadde forventa, forklarar Kvamme.


– Dårleg Tysnes-reklame

Det er dispensasjonsgebyret han reagerer kraftig på, som åleine er på 20.768.

Ved teknisk etat får «Tysnes» opplyst at det gjeld for alle søknader som ligg i LNF-område og i hundremetersbeltet frå strandlina.

– Huset mitt ligg oppå ein haug, langt frå strandlina, presiserer Kvamme.

På det tinglyste skøytet frå 1972 heiter det at parsellen ligg over hundre meter frå strandlina. Dette har Kvamme sendt til kommunen som dokumentasjon. Han peikar og på at strandlina er fullt utbygd med naust, hytter og uthus.

Ved teknisk etat har ein rekna ut at huset ligg 60 meter frå strandlina.

– I saker der det er søkt om dispensasjon, så kjem dette dispensasjonsgebyret i tillegg, forklarar Stue.

– Kvamme meiner det er andre søkjarar i same situasjon som ikkje har fått dette gebyret?

– Då må me få vita kva sak han peikar på, så me kan gjera ei vurdering på om me har gjort rett eller ikkje rett.

Kvamme fortel at familien tidlegare har vurdert å melda flytting til Tysnes.

– Når me blir møtt på denne måten, vil me vurdera det på nytt, kommenterer han.


– Skal vera til sjølvkost

I klagen som Kvamme har sendt kommunen, viser han til lovverket og handheving av dette for kommunale gebyr. Her heiter det at standardiserte gebyr er basert på gjennomsnittlege kostnader, som vil innebera at nokon betalar litt for mykje og andre litt for lite for den faktiske ressursbruken i den enkelte saka.

Kvamme viser også til det same lovverket der det heiter at vesentleg avvik mellom standardisert sats og den faktiske kostnaden i ei enkeltsak er i strid med sjølvkostprinsippet, og at det i slike tilfelle må gjerast ei individuell vurdering og dokumenterast kva som er faktisk sjølvkost i den aktuelle saka.

– I denne saka der det gjeld renovering av ein eksisterande terrasse, er gebyret langt over sjølvkost, framhevar Kvamme.

Han meiner at dette gebyrnivået vera svært uheldig både i denne saka og i andre saker som gjeld små endringar eller vedlikehald av hus i strandsona.

– Eg tenkjer at total sakshandsamingstid i denne saka er tre-fire timar, legg han til.

Rådmann Steinar Dalland ynskjer ikkje å kommentera saka så lenge klagen er til handsaming i kommunen.


SKAL SENKAST: Den nye terrassen skal senkast med ein halv meter, og det skal setjast glasrekkverk rundt. Ei demonterbar hagestove skal monterast oppå ny terrasse. (Privat foto)
SKAL SENKAST: Den nye terrassen skal senkast med ein halv meter, og det skal setjast glasrekkverk rundt. Ei demonterbar hagestove skal monterast oppå ny terrasse. (Privat foto)
FAKTURA: Tysnes kommune krev 26.980,00 i byggjesaksgebyr for riving og renovering av terrasse og oppsetjing av hagestove.
FAKTURA: Tysnes kommune krev 26.980,00 i byggjesaksgebyr for riving og renovering av terrasse og oppsetjing av hagestove.

Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.