VIKTIGE MEININGAR: «I eit valår bør det vera mange saker som opptek ungdom», skriv bladet Tysnes på leiarplass. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
VIKTIGE MEININGAR: «I eit valår bør det vera mange saker som opptek ungdom», skriv bladet Tysnes på leiarplass. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)

Leiar: Tysnes treng aktive ungdomar

Publisert 18.03.2019 kl. 06.00.

I haust vart Marius Sjøbø og Pia Bjøntegård Aasheim valde til høvesvis leiar og nestleiar i Tysnes ungdomsråd.

I «Tysnes» sist veke kunne me lesa at dei nye ungdomsrådsleiarane har kome godt i gang med å jobba for saker som opptek ungdomen. Nyleg var det nytt møte i ungdomsrådet, det andre i år.

Det er positivt at Tysnes har eit ungdomsråd, og at ungdomsrådet engasjerer seg i saker som vedkjem ungdomen i dag og i framtida.

Å få til lokale arrangement som møtestadar ein eller fleire kveldar i månaden for at ungdom skal treffast på fritida, er veldig bra. Det er positivt at det vert lagt tilrette for at ungdom kan ha ei attraktiv fritid med gode opplevingar i ungdomsåra, det kan vera moment som tel når dei same ungdomane seinare i livet skal velja utdanning og ikkje minst buplass.

På same vis er det veldig bra at ungdommane sjølve, i regi av ungdomsrådet, prøver å få til større opplegg, som til dømes ei påskesamling. Når ungdomane sjølve er med både på å planleggja og arrangera treff, vil dei også få eit større eigarskap til slike arrangement. Lokale treff som samlar ungdom er positivt for heile Tysnes. Det må også vaksne støtta opp om.

Minst like viktig som lokale arrangement, er det at ungdomsrådet engasjerer seg i lokalpolitikken, og kjem med innspel til politiske saker, små eller store, som går på korleis det er å bu og leva i Tysnes. Det er ungdomen som er framtida, difor er det viktig at dei vågar å koma med innspel i den lokale samfunnsdebatten.

Ei sak som absolutt er veldig aktuell, er busstilbodet i Tysnes. Det er ei sak som har vore grundig diskutert i Tysnes ungdomsråd tidlegare, med tidlegare medlemer og tidlegare styre. Når busstilbodet i Tysnes framleis ikkje er godt nok, så er det bra at det nye ungdomsrådet tek saka opp att. All honnør til dei for det.

Ungdomsrådet har kome med klare signal om at dei ynskjer betre busstilbod i helgene og utanom skuletid. Argumentet deira er at det kan vera vanskeleg å delta på aktivitetar og arrangement utan privatkøyring. Så langt har ikkje ungdomane blitt høyrt. Politikarane bør ta hintet med seg, og saman med ungdomane prøva å finna lokale løysingar som ein kan leggja fram for Skyss.

Me gler oss over aktive ungdomar, og håpar på mange konstruktive innspel til lokale saker frå ungdomsrådet. I eit valår bør det vera mange saker som opptek ungdom.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.