I PLANOMRÅDET: På utvalsmøtet 4. desember var politikarar og administrasjon på synfaring i hytteområdet, i lag med grunneigar. F.v. grunneigar Inge Malkenes, Magne Skartveit, Lena Vermedal, planansvarleg i Tysnes kommune, Morten Anthonessen, Egil Berge, Gjermund Lygre Kongsvik og Grethe Barmen. Ikkje alle desse var med då utvalet handsama saka 12. mars. (Arkivfoto)
I PLANOMRÅDET: På utvalsmøtet 4. desember var politikarar og administrasjon på synfaring i hytteområdet, i lag med grunneigar. F.v. grunneigar Inge Malkenes, Magne Skartveit, Lena Vermedal, planansvarleg i Tysnes kommune, Morten Anthonessen, Egil Berge, Gjermund Lygre Kongsvik og Grethe Barmen. Ikkje alle desse var med då utvalet handsama saka 12. mars. (Arkivfoto)

Godkjende hytteplanen for Malkenestangen for andre gong

Det endelege utkastet til detaljreguleringsplanen for Malkenestangen vart samrøystes vedteke i utval for landbruk/teknisk.
Publisert 19.03.2019 kl. 06.00.

Det går mot ei avslutning for hytteplanen på Malkenes. Tysdag sist veke var planen oppe til andre gongs handsaming i utval for landbruk/teknisk, etter at reguleringsplanen har lagt ute til offentleg høyring. No går saka til endeleg vedtak i kommunestyret. Rådmann Steinar Dalland stadfestar til «Tysnes» at planen vil koma opp på neste kommunestyremøte, 14. mai. Etter det vil det vera tre veker klagefrist.


– God sakshandsaming

Hytteplanen for Malkenes stod også på saklista til utval for landbruk/teknisk sitt møte 4. desember. Den gongen var det ikkje ein negativ kommentar frå politikarane. Den einaste kommentaren den gongen kom frå utvalsmedlem Arve Belt (V), som meinte det var kjempeflott at grunneigar Inge Malkenes hadde teke tak i denne saka. Belt gav også ros for den gode dialogen som har vore mellom grunneigaren og kommunen.

Då planen kom opp sist veke, kom det heller ikkje negative kommentarar.

Den einaste kommentaren denne gongen var frå utvalsleiar Egil Berge (H), som syntest at sakshandsamar hadde gjort ei god og grundig handsaming.

– Det er brukt formuleringar som eg set stor pris på. Det gjeld spesielt overfor ytre etatar, la han til.


Sju merknader

I alt kom det inn sju merknader til planen etter den offentlege utlegginga. Uttalefristen var 14. februar.

To av merknadene som er komne inn er frå eksisterande hytteeigarar i området. Sakshandsamar Morten Anthonessen karakteriserer delar av desse som privatrettslege, og dei er ikkje vurdert i arbeidet med planen. Ein av kommentarane frå eksisterande hytteeigarar går på utsiktstap i feltet. Her skriv sakshandsamaren at området skal regulerast med byggjehøgde for å hindra utsiktstap. Kommunen har også bede tiltakshavar om å leggja inn ei ekstra buffersone med friareal for at det skal vera god avstand mellom bygga.


Klart hint til Fylkesmannen

Fylkeskommunen og Fylkesmannen kom også med merknader.

Fylkeskommunen skriv at planomtalen, plankartet og føresegner er tydelege og vert vurdert å vera eit godt reiskap for å styra arealbruk og utbygging i området

syner mellom anna til at planen er i samsvar med Regional kystsoneplan for Sunnhordland. Kommunen sin kommentar på dette er at kystsoneplanen ikkje ligg til grunn for kommunen si vurdering av planframlegget, sidan kystsoneplanen er påklaga og formelt ikkje gyldig.

Til Fylkesmannen i Vestland sine merknader skriv sakshandsamaren: «Tysnes kommune har ved fleire høve registrert at fylkesmannen nyttar sin posisjon som høyringsinstans i planprosess til å stilla spørsmål ved eldre byggjesaker i omsøkt areal. Tysnes kommune har eit pågåande arbeid med å registrera og følgja opp ulovlege tiltak, byggjesak vert handsama i samband med dette. Me ber om at Fylkesmannen i større grad konsentrerer seg om planfaglege vurderingar i denne type høyringar».


INGEN MERKNAD: Utval for landbruk/teknisk hadde ingen merknad til den oppdaterte reguleringsplanen for Malkenestangen på møtet tysdag. Saka går no vidare til kommunestyret for endeleg vedtak.
INGEN MERKNAD: Utval for landbruk/teknisk hadde ingen merknad til den oppdaterte reguleringsplanen for Malkenestangen på møtet tysdag. Saka går no vidare til kommunestyret for endeleg vedtak.

Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...