KRITISK: Ferjependlar på Våge-Halhjem Torstein Fjeldet Lunde kallar dei føreslegne ferjekutta på Hodnanes for ei rasering. Også på Våge-Halhjem er han kritisk. – Ikkje  rør dei noverande pendlaravgangane. Flytt heller den fyrste avgangen ti minutt fram, er kravet hans.
KRITISK: Ferjependlar på Våge-Halhjem Torstein Fjeldet Lunde kallar dei føreslegne ferjekutta på Hodnanes for ei rasering. Også på Våge-Halhjem er han kritisk. – Ikkje rør dei noverande pendlaravgangane. Flytt heller den fyrste avgangen ti minutt fram, er kravet hans.

– Heilt uakseptabelt å endra rutemønsteret for oss pendlarar

Pendlar Torstein Fjeldet Lunde er kritisk til nytt forslag til ferjeruter. Måndag skal Tysnes kommune i drøftingsmøte med Skyss.
Publisert 21.03.2019 kl. 15.00. Oppdatert kl. 15.45.

Torstein Fjeldet Lunde er ein av mange ferjependlarar mellom Tysnes og bergensområdet. Han er kritisk til det siste ruteframlegget frå Skyss. Det er dette framlegget som er utgangspunkt for drøftingane mellom kommunen og Skyss komande måndag.


– Så gale som frykta

– Det er heilt uakseptabelt å gjera endringar i rutemønteret for oss som er avhengig av ferja for å pendla til og frå kommunen. Det gjeld både om morgonen og om ettermiddagen, slår Lunde fast.

Når «Tysnes» fortel at Skyss gjer framlegg om å flytta 06.50-avgangen frå Våge til 07.00, og 08.10-avgangen til 08.30, blir Lunde sterkt opptrekt.

– Det er så gale som me har frykta. Skyss øydelegg heile pendlaropplegget med å flytta på desse to morgonavgangane. Dette går berre ikkje an, seier han bestemt.

Ifølgje Lunde når ein i dag å vera i Bergen til 08.30-tida når ein tek 06.50-avgangen. Flyttar ein denne til 07.00, kjem ein midt i barnehage- og skulerushet på bergenssida, og får meir forseinkingar enn dei ti minutta.

– Fleire pendlarar når i dag akkurat arbeidstid og avtalar med 06.50-avgangen. Denne må ikkje flyttast, tek han opp att.

For folk som skal med fly frå Flesland er det og viktig at 06.50-avgangen ikkje vert endra på, ifølgje Lunde.

Han er og kritisk til å flytta på 08.10-avgangen. Han viser til pendlarar som tilpassar skuleskyss på Tysnes og levering i barnehage til denne avgangen.

– Å flytta denne til 08.30 vil gjera ruta heilt uaktuell som pendlarferje, poengterer han.

Lunde pendlar sjølv til Danmarksplass. Når han tek 06.50-ferja, er han på kontoret til 08.30.

Normalt reknar han 55 minutt frå Halhjem til han er på kontoret. Om ettermiddagen må han rekna lenger tid.

– Blir rutene endra, vil det ta endå lenger tid.


– Halda folk for narr

Robert Dalland er lærar på Stend vidaregåande og dagpendlar frå Tysnes. Med 06.50-ferja når han akkurat fram til undervisninga på skulen.

Han blir nesten motlaus når han høyrer framlegget frå Skyss.

– Eg blir veldig provosert. Det er ikkje nok at ein vil auka prisen på ferja med 25 prosent for å koma på jobb. No skal me på toppen av det også få eit dårlegare rutetilbod. Det er i alle fall heilt tydeleg at dei som har fatta vedtaket om elektrifisering av ferjeflåten ikkje er avhengig av ferjetilbodet sjølve. For meg blir det tilnærma umogeleg å tilpassa meg dette. Det er utruleg at det går an å leggja fram eit så dårleg forslag. Dette er å halda folk for narr, seier han frustrert.

– Det er ikkje alle som har fleksitid. Har ein undervisning, må ein tilpassa seg skuletidene. Skal eg nå skulestart klokka 08.00, må eg ta 05.30-avgangen med dette framlegget, legg han til.

08.10-avgangen brukar han sjeldan. Blir den flytta til 08.30, blir den ifølgje han sjølv heilt ubrukeleg.


Ettermiddag som no

Lunde er også klar på at rutene om ettermiddagen må vera som no.

Å flytta 15.30-avgangen frå Halhjem fram til 15.15 er han sterkt imot. Det same gjeld å flytta avgangen 16.50 fram til 16.45.

– Det er ein del pendlarar som tek 15.30-avgangen enkelte dagar. Å flytta denne fram 15 minutt, vil gjera ruta heilt ubrukeleg for pendlarar. Me kan heller ikkje ein gong godta fem minutt endring på 16.50-avgangen. Å flytta ruter ut i tid om morgongen og fram i tid om ettermiddagen er så gale som det kan bli.

Lunde har ingen merknad til framlegget frå Skyss om å flytta 18.10-avgangen til 18.15.

Dalland er minst like kritisk som Lunde til å endra på ettermiddagsrutene.

– Det er heilt horribelt å flytta 15.30-avgangen til 15.15. Det einaste alternativet heim att blir då 16.50-ferja. Då får ein minst tolv timar dag, oppsummerer han.


– Rasering på Hodnanes

John Martin Dale er dagpendlar til Stord og tek i dag 06.15-ferja frå Hodnanes. I det nye framlegget er fyrste avgangen flytta til 06.20, samstundes som 06.40-avgangen er kutta ut. Han er kritisk til å kutta ein avgang.

– For mange funksjonærar vil det vera svært uheldig. Å ta neste avgang klokka 07.00 som går om Huglo til Jektevik 07.30 er ikkje ei løysing, seier han bestemt.

Han får støtte frå Torstein Fjeldet Lunde.

– Å kutta ei av morgonrutene er å rasera tilbodet over Nuen, seier Lunde, og legg til at når 07-ferja skal gå frå Hodnanes om Huglo, blir det heilt håplaust, til dømes for dei som jobbar på sjukehuset.

Dale fryktar også at det kan bli kapasitetsproblem på ferja viss ein kuttar ei morgonrute.Han er endå meir kritisk til å endra rutene om ettermiddagen, særleg for småbarnforeldre som skal henta i barnehage.

– Det er mange pendlarar som tek 15.10-avgangen frå Jektevik. Å flytta denne fram til 14.50, vil gjera den heilt ubrukeleg for pendlarane.

Dale fryktar at denne løysinga vil føra til kapasitetsproblem på 15.45-avgangen. Mange pendlarar som i dag nyttar 15.10, vil måtta ta 15.45. Måndag denne veka var det ifølgje Dale nesten tre fulle filer på Jektevik til 15.10-avgangen.

Dale kjem eit klart krav til forhandlingane med Skyss.

– Ordføren må setja klare krav. Det er pendlarane som må bestemma rutene. Eg var sjølv med og forhandla om rutene på 1990-talet saman med dåverande ordførar Helge Hauge. Me fekk det til den gongen, med unnatak av Huglo-ruta om morgonen. Me forventar at noverande ordførar klarar det same. Det er val til hausten, seier Dale.

Han peikar på at pendling er viktig for Tysnes. Fleire og fleire pendar over Nuen, og det minkar ikkje med arbeidsplassar på Stord.


– Pendlarruter som i dag

Ordførar Kåre Martin Kleppe er klar på at han vil krevja pendlarruter som i dag både for Hodnanes-Jektevik og Våge-Halhjem.

– Det har me fått tydelege tilbakemeldingar på frå pendlarane, kommenterer han.

Han er ikkje nøgd med dei kutta som Skyss har gjort framlegg om.

Ordføraren fortel at Hodnanes-rutene likevel er noko betre enn frykta, med 44 færre avgangar i veka, i staden for 68 som ein tidlegare fekk signal om.

– Men det er framleis heilt hårreisande. Konsekvensane er framleis altfor store, seier han.Ordføraren er heller ikkje nøgd med framlegget på Våge-Halhjem.

– Det er eit arbeidsmøte me skal ha med Skyss. Eg forventar at dei vil høyra på oss, og at dei vil justera rutene i samsvar med lokale behov. Det er likevel begrensa kor mange avgangar dei kan auka opp med. Teknologivalet og opning for lengre liggjetid til kai for å lada set avgrensingar på det, seier han.

Det er rådmannen og ordføraren som skal i møte med Skyss komande måndag.


Siste saker Gå til framsida

Godøysund var draumeplassen for mange

Rita Steckmest Sivertsen (52) vaks opp med somrane på Godøysund og hotellet der då familien eigde det. No har ho, broren Tom og mannen hennar, Nils Petter Sivertsen, kjøpt tilbake Godøysund og vil rydda og leggja til rette for at mange igjen kan bruka øyane der til gode naturopplevingar.