NY SKULESTRUKTUR: I 2005 mista Onarheim skule 7. trinnet, men politikarane ynskjer no å få det tilbake. (Privat foto)
NY SKULESTRUKTUR: I 2005 mista Onarheim skule 7. trinnet, men politikarane ynskjer no å få det tilbake. (Privat foto)

Vil ha 7. trinnet tilbake på Onarheim skule

Tenesteutvalet er positive til å få tilbake 7. trinnet på Onarheim, men vil ikkje høyra innspel om mogleg omlegging til 1–4-skule.
Publisert 22.03.2019 kl. 12.00.

I 2005 vedtok kommunestyret å samla alle sjuandeklassetrinna i kommunen på Tysnes skule. Sidan den gong har Onarheim skule vore for 1. til 6. trinn. I budsjettforhandlingane før jul vart det påpeikt at dette var i strid med læringsmåla i kunnskapsløftet, og lag og foreiningar på Onarheim hadde ytra ynske om å endra strukturen.

Sist veke handsama tenesteutvalet saka, og sende den ut på høyring. Politikarane ynskjer dermed å gå tilbake til ein skule for 1. til 7. trinn.


1. til 4. trinn?

Sjølv om politikarane er samde om at dei vil få tilbake 7. klassen på Onarheim, vart ikkje saka utan debatt i tenesteutvalet. I innstillinga frå rådmannen vert det bede om høyringsinnspel både knytt opp mot mogleg omlegging til 1–7-skule, samt 1–4-skule.

– Me kjenner oss ikkje heilt igjen i innstillinga i forhold til bestillinga me hadde. Bestillinga var berre at me ville ha 7. klasse tilbake. 1–4-skule vert ein større diskusjon. Det fekk plutseleg ei vending som me ikkje såg for oss, spelte Else Marit Særsten (Ap) inn.

Ordførar Kåre Martin Kleppe var til stades på møtet, og kommenterte innspelet.

– I dag er det ein skule frå 1. til 6. trinn, og me følte kanskje at når me fyrst skulle fastslå strukturen på nytt, var det riktig å forholda seg til ei høyring der begge dei ulike variantane er lagt fram.


Nytt framlegg

Særsten var ikkje overbevist, og fremja eit nytt framlegg til vedtak, nemleg å fjerna punktet i vedtaket der det vert bede om innspel til mogleg 1–4-skule på Onarheim.

Det vart også påpeikt frå både ordføraren og skulesjef Aud Kaldefoss at å berre ha 1. til 4. trinn på skulen ikkje er særleg realistisk.

– Eg tenkjer at å berre ha 1. til 4. trinn gjer at skulen vert skrekkeleg liten, og fører til få elevar og eit veldig lite miljø, kommenterte Kaldefoss.

Høyringsinstansar i saka vert foreldrearbeidsutval og samarbeidsutval ved Onarheim skule og Onarheim barnehage.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Ja til norsk natur og ja til klimatiltak

Verden står i dag overfor to hovedutfordringer: klimautfordringen og tap av natur. For Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland er det viktig at vi tar begge utfordringene på alvor. Vi må ta vare på naturen samtidig som vi støtter opp om tiltak for å håndtere klimautfordringene. Vår natur er leveområdet for planter, dyr og fisk. Den er også arena for friluftsliv til glede for folk...

Lesarbrev: Kultur – Språk

Tysnes er ein nynorsk-kommune. Det er derfor med stor undring eg har lese innlegg i avisa frå Tysnes Arbeidarparti sin formann og ordførarkandidat skrive på bokmål på vegner av partiet. Skal ein vera ordførar i Tysnes, må ein kunna uttrykkja seg skriftleg på nynorsk – eventuelt med hjelp frå andre. Kva ein sjølv nyttar privat i skrift og tale, er irrelevant. Avisa 5.9.2019...