DISKUTERTE: Tenesteutvalet drøfta i førre veke innføringa av eit prøveprosjekt innan psykomotorisk fysioterapi. Else Marit Særsten (i midten), fremja forslag om å senda saka vidare til formannskapet for ei vurdering om det kan løyvast midlar til prosjektet. Det gjekk både Åse Enes, René Sundal og resten av tenesteutvalet med på.
DISKUTERTE: Tenesteutvalet drøfta i førre veke innføringa av eit prøveprosjekt innan psykomotorisk fysioterapi. Else Marit Særsten (i midten), fremja forslag om å senda saka vidare til formannskapet for ei vurdering om det kan løyvast midlar til prosjektet. Det gjekk både Åse Enes, René Sundal og resten av tenesteutvalet med på.

Vil finna midlar til prøveprosjekt for barnehelse

Politikarane i tenesteutvalet er positive til eit prøveprosjekt med psykomotorisk fysioterapi, men vil ikkje la det gå ut over stillingsprosenten som er sett av som psykisk helsearbeidar.
Publisert 22.03.2019 kl. 06.00.

– Det er eit spennande prosjekt, som skal vera med å hjelpa barn og unge med å få betre motorikk, sa Jannike Epland Dalland, som er leiar i tenesteutvalet.

I førre veke var saka om psykomotorisk fysioterapi oppe i tenesteutvalet.

Epland Dalland forklarte at ein tilsett i kommunen har utdanna seg innan psykomotorisk fysioterapi, og at ynsket var å få innlemma dette i stillinga si.

I saksinnstillinga frå rådmannen var det foreslått å starta opp eit prøveprosjekt med ei 20 prosent stilling, og at arbeidet skal vera retta mot skulane i kommunen. Prosjektet skal vara i eitt år, før det skal evaluerast og avgjerast om ein vil gå vidare med stillinga.

• Les også: Ropar varsku om barnehelsa


Omdisponering

Ifølgje Norsk Helseinformatikk er psykomotorisk fysioterapi basert på ein samanheng mellom muskelspenningar, pust og kjensler. Tenesta vert dermed ein slags kombinasjon av psykisk- og fysisk helsebehandling.

Alle politikarane i tenesteutvalet var positive til prosjektet, men det kom reaksjonar på den foreslåtte omdisponeringa av stillingar som må til for å få på plass prøveprosjektet. Tysnes kommune har i utgangspunktet ei 100 prosent stilling som psykisk helsearbeidar, som berre er fylt opp med 80 prosent. For å få på plass prosjektet med psykomotorisk fysioterapi, var innstillinga frå rådmannen å omdisponera dei 20 ubrukte prosenta av stillinga som psykisk helsearbeidar.

Psykisk helsearbeidar vert beskriven som ei stilling som mellom anna skal vera eit lågterskeltilbod for barn og unge, med vekt på samtaleterapi.

– Eg er positiv til dette prøveprosjektet, men ikkje at det går ut over stillinga som psykisk helsearbeidar, sa Else Marit Særsten (Ap), som ikkje ynskte å dela opp ei i utgangspunktet full stilling.

Rådmann Steinar Dalland var sjølv til stades, og informerte tenesteutvalet om prosjektet. Han poengterte at prøveprosjektet vil vera retta mot same brukargruppa som psykisk helsearbeidar.

– Dette er ein annan innfallsvinkel til akkurat same tema. Det er psykisk helsearbeid med ein kopling mellom kropp og psykisk helse, sa Dalland.


Ole Brumm

Det var brei semje blant politikarane om at ein ikkje ville omdisponera stillinga som psykisk helsearbeidar, men likevel få i gang det foreslåtte prøveprosjektet.

– Eg kunne tenkt meg begge delar. Både at dei stillingane som me ynskjer skal vera 100 prosent får vera det, og samtidig at me støttar ei utviding av dette prosjektet, sa Epland Dalland.

– Då må de senda saka vidare til formannskapet og be om ei budsjettregulering for å få det på plass, svarte rådmannen.

Alle i tenesteutvalet fekk høve til å uttala seg.

– Eg er litt Ole Brumm i denne saka, sa Inge Malkenes, som dermed sa «ja takk, begge delar» til både innføring av prøveprosjektet, og å behalda 100 prosent stilling som psykisk helsearbeidar.

Dette var fleire einige i.

– Me ynskjer jo begge delar, sa René Sundal (Ap) vidare.

Les også: – Heilt einig i at ein treng organisert fysisk aktivitet


Nytt framlegg

– Vil ein ha begge delar, så må det godkjennast i formannskapet, sa ordførar Kåre Martin Kleppe, som følgde møtet.

Diskusjonane enda med at Særsten la fram eit nytt framlegg til vedtak. Framlegget seier at tenesteutvalet er positive til prosjektet, men vil ikkje omdisponera midlane som er sett av til psykisk helsearbeidar.

Det nye framlegget vart einstemmig vedteke, og tenesteutvalet sender med det saka vidare til formannskapet, som skal vurdera om ein vil tilføra ekstra midlar til prosjektet.

– Dersom ein skal ta dette vidare til eit spørsmål om auka løyvingar, så bør eigentleg saka sendast tilbake til administrasjonen for ny utgreiing. Då er det ikkje lenger ei endring innanfor eksisterande rammer, men ei auking av rammene, og det vil verta vurdert på ein heilt annan måte, sa rådmann Dalland.


Siste saker Gå til framsida

Sjå biletdryss frå 10. klasse-showet

På plass i salen under det imponerande 80-talsshowet før helga, var mellom anna Carl Henrik Harbitz-Rasmussen. Han hadde med seg kamera, og knipsa ei rekkje gode bilete som han har delt med oss i «Tysnes». Så anten du fekk med deg showet eller ikkje; her kjem eit lite tilbakeblikk på den kjekke stunda i...