NØGD: Ordføraren er glad det er orden i kommuneøkonomien.
NØGD: Ordføraren er glad det er orden i kommuneøkonomien.

Kommuneøkonomien går så det suser

Kommunerekneskapen viser millionoverskot. Det gleder ordføraren.
Publisert 23.03.2019 kl. 15.00.

– Når me går ti millionar i pluss no, er fem av dei frå Havbruksfondet, seier ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes».

Med andre ord gjekk kommunen fem millionar i pluss, viss ein ikkje tel med midlane frå Havbruksfondet.

Totalt fekk ein inn 24 millionar frå Havbruksfondet, men 19 av desse blei brukt til å betala ned lån og viser difor ikkje att i resultatet.

Overskotet på fem millionar har blitt sett inn i eit investeringsfond.


Større skatteinntekter

– Me gjekk òg fem millionar i pluss fordi skatteinntektene auka mykje meir enn forventa i fjor. Me var faktisk den kommunen i Hordaland som hadde størst prosentvis vekst i skatteinngangen i 2018, og me har auka mykje i skatteinntekter i åra før òg. No har me meir skatteinntekt per innbyggar enn det som er gjennomsnittet nasjonalt, seier ordføraren.

Han trekker blant anna fram god aktivitet i arbeidslivet, låg arbeidsløyse og oppdrettsnæringa, som moglege forklaringar på inntektsveksten.

– For 2018 budsjetterte me i utgangspunktet med null kroner i overskot, og det er heller ikkje bra. Ein kommune bør budsjettera med noko overskot, for å ha sunn drift. Resultatet på fem millionar i pluss er eit sunt resultat, seier Kleppe.


Nye reglar for eigedomsskatt

– Fleire har reagert på at takstgrunnlaget for eigedomsskatten har auka med ti prosent, medan promillen har blitt justert ned. Eg ser og høyrer at folk synest det er rart, og lurer på kvifor me gjer dette, og det kan eg faktisk godt forstå, seier Kleppe.

Han forklarer endringa med at lovverket krev at ein etter ti år må revurdera takstgrunnlaget for eigedomsskatten, og justera det opp for å følga den reelle prisveksten elles i samfunnet.

– Kommunestyret hadde eit vedtak i år, som gjekk på at me justerte taksten for å følga regelverket, men at det ikkje skulle ha ein påverknad på det folk betaler. Men eg ser i budsjettet at då me justerte promillen ned frå 3,8 til 3,5, tok me inn 43 kroner meir per husstand i gjennomsnitt, legg ordføraren til.

Det har, ifølge Kleppe, ikkje vore intensjonen til politikarane.

– Her må ein få gjort justeringar som gjer at dette er noko ein får kompensert. Isolert sett, er ikkje dette ein stor sum, men den er prinsipiell. Me har ingen ønske om å auka eigedomsskatten til folk, seier Kleppe.


Moglegheit for skattelette

Kommunen har i budsjettarbeidet føresett at dei skal ta inn 10,5 millionar i inntekter frå eigedomsskatten, for å dekka noko av dei mellom 13 og 17 millionane dei årleg bruker på å betala ned lån på investeringar dei neste åra.

– Det blir kvart år fleire skatteobjekt som betaler eigedomsskatt. Viss me set oss eit mål om å likevel ikkje ta inn meir eigedomsskatt enn 10,5 millionar, bør me prioritera å setta ned promillen, litt etter litt, for å kompensera for fleire skatteobjekt, seier Kleppe.

– I tillegg bør me også i framtida, vera så flinke til å prioritera store delar av Havbruksfondet til å betala ned på lån. Me har store og tunge investeringar framfor oss, som dessverre gjer oss avhengige av eigedomsskatt, avsluttar ordføraren.


Siste saker Gå til framsida

Den einaste bollebasaren i verda

To gonger i året blir det skipa til bollebasar på Jensvoll. Styreleiaren for Jensvoll bedehus trur dei har den einaste bollebasaren i heile verda.

Saknar du sofaputa di?

Denne grøne puta blei tysdag føremiddag observert einsam og forlaten i vegbanen på Onarheimsfjellet. Designet er ikkje siste skrik, så den førebelse teorien er at puta kan ha vore ein del av eit tilhengjarlass, på veg mot den sikre død i Eredalen. Men om nokon likevel skulle sakna puta, kan den hentast hos «Tysnes» i Teiglandsvegen 5. Enn så lenge har den fått ein ny sjanse.

Startar prosessen med grunnkjøp til ny barnehage

Kommunestyret har tidlegare vedtatt å byggja ny barnehage på Onarheim. Totalt sett er kostnadsramma på 36,6 millionar kroner, og allereie neste år har kommunen sett av over 13 millionar kroner til prosjektet i investeringsbudsjettet.I år er det også sett av litt midlar for å koma i gang med prosjektet, og i førre kommunestyremøtet diskuterte politikarane grunnkjøp. Politikarane gjekk...