FRUSTERT OG SKUFFA: Ordførar Kåre Martin Kleppe (innfeldt) fekk ikkje innfridd krava om at pendlarrutene må oppretthaldast som i dag då Tysnes kommune hadde møte med Skyss måndag.
FRUSTERT OG SKUFFA: Ordførar Kåre Martin Kleppe (innfeldt) fekk ikkje innfridd krava om at pendlarrutene må oppretthaldast som i dag då Tysnes kommune hadde møte med Skyss måndag.

Skuffa ordførar etter ferjemøtet med Skyss

Kallar inn til ekstramøte i formannskapet torsdag, og folkemøte neste veke.
Publisert 25.03.2019 kl. 15.14.

– Det var eit skuffande møte med Skyss i Bergen i dag, seier ordførar Kåre Martin Kleppe etter at møtet er over. Ordføraren er slett ikkje nøgd med tilbakemeldingane han fekk i byen.


Klare pendlarkrav

Det har vore klare krav frå Tysnes kommune om at pendlarrutene ikkje må endrast. Det gjeld både morgon og ettermiddag. I møtet kom det ingen lovnader om dette.

– Me har sett fram krav om kortare liggjetid ved dei ruteavgangane som er viktige for pendlarane, slik at ein skal klara å oppretthalda dei noverande pendlaravgangane, poengterer Kleppe.

På dei andre avgangane på dagtid og kveldstid har kommunen sagt at det er greitt med lengre liggjetid, for at ferja skal kunna lada batteria.

– Me har tidlegare fått skissert at dei nye rutene skal kunna tilpassast lokale behov. Me hadde forventa å få tilbakemelding om at dette kunne ordnast. At Skyss faktisk ikkje har sjekka opp i om dette er praktisk mogeleg, synest eg er heilt bak mål, seier ein skuffa ordførar.

Tysnes har og sett fram klare krav om at opningstidene for ferjerutene om kveldane må vera som no, og at det ikkje vert innskrenkingar.

– Det fekk me heller ikkje lovnad om, seier ordføraren.


Ikkje høyrd

Han poengterer også at Tysnes kommune for lengst har bede om at det må bli ein god dialog mellom fylkeskommunen, kommunen og brukarane, om dei nye rutene for elferjene. Han føler ikkje å ha blitt høyrt på dette heller.

– Så langt har me ikkje fått svar på desse innspela, seier ordføraren frustrert.

Han peikar på at det allereie på folkemøtet i fjor haust, der både fylkesordførar og samferdslesjefen i fylket var til stades, var lova ein god dialog om rutene.

– Me bad om eit møte i fjor haust. Det fekk me ikkje. Fyrst 25. mars i år kjem det fyrste møtet. Og på dette møtet får me vita at rutene må vera klare til påske. Det er ein altfor kort tidsfrist, seier Kleppe bestemt.

– Det positive med møtet er at Skyss lovar å ta med seg innspela våre og jobba for å få til tilpassingar. I tillegg skal dei jobba med å leggja opp eit pålegg for breiare påverknad. Men dette har me høyrt før, utan at det faktisk har skjedd, seier Kleppe.


Kallar inn til folkemøte

No manar ordføraren til kamp. Allereie komande torsdag blir det ekstra formannskapsmøte, der tema blir nye ferjeruter og måten ynska frå Tysnes kommune blir møtt med av Skyss.

Onsdag i neste veke blir det folkemøte om ferjerutene. Til dette møtet oppfordrar ordføraren både pendlarar og andre innbyggjarar om å stilla. Han oppmodar også dei som jobbar på ferjene om å ta turen.

– Eg ynskjer at alle som har innspel til nye ruter, stiller på folkemøtet, seier ordføraren.


Siste saker Gå til framsida

Over 6.000 på Gjerstad laurdag kveld

Laurdag kveld blei den mest folksame på Gjerstad under Tysnesfest 2019.Ein times tid før Broiler avslutta konsertkvelden, skal det ha vore kring 6.300 publikummarar innom konsertarenaen.

Lesarbrev: Feil i NRK sin valgomat

I spørsmål 2 i valgomaten spør ein om Uggdal skule bør leggast ned og elevane flyttast til Gjerstad. I valgomaten er det oppført at Kristeleg Folkeparti har gått inn for flytting. Dette er feil. KrF har prøvt fleire gonger å få NRK til å korrigera valgomaten, men trass i fleire meldingar til dei er den førebels ikkje blitt retta...