HALL-LEIGE: Tysnes kommune skal innføra gratis leige av Tysneshallen for aldersbestemt aktivitet, men Tysnes idrettsråd stiller spørsmål om kvifor dei ikkje har vore involvert i saka. (Foto: Camilla Korsnes)
HALL-LEIGE: Tysnes kommune skal innføra gratis leige av Tysneshallen for aldersbestemt aktivitet, men Tysnes idrettsråd stiller spørsmål om kvifor dei ikkje har vore involvert i saka. (Foto: Camilla Korsnes)

Idrettsrådet ynskte å verta involvert i vedtak om gratis hall-leige

Tysnes kommune har vedteke gratis leige av Tysneshallen som eit prøveprosjekt over to år. Tysnes idrettsråd reagerer på at dei ikkje har vore involvert i saka.
Publisert 29.03.2019 kl. 12.00.

– Kvifor brukar ikkje kommunen idrettsrådet i slike saker?

Tidlegare i mars var det årsmøte i Tysnes idrettsråd, og i idrettsrådet si årsmelding for 2018 vart det stilt spørsmål om kvifor dei ikkje har vore involvert i saka om fritak frå hall-leige i Tysneshallen.

Før jul vart kommunebudsjettet vedteke i kommunestyret, og eit av tilleggspunkta til det opphavelege budsjettforslaget frå administrasjonen, var å setja av 130.000 kroner til å dekka utgifter knytt til leige av hallen.


Presedens?

Bakgrunnen for vedtaket var ein søknad om fritak frå leige frå Tysnes IL, som vart sendt til kommunen i november i fjor.

– Dette er ei handsrekning til eit idrettslag som har slite litt, sa Magnar Solheim (Frp), då saka vart handsama i formannskapet i januar.

Idrettsrådet peiker i årsmeldinga på at fleire idrettslag slit med anleggskostnadar.

– Kva med til dømes brøyting av kunstgrasbanen? står det i årsmeldinga.

I februar vart gjennomføringa av leigefritaket vedteke i kommunestyret, og kommunepolitikarane vart einige om at gratis hall-leige vert innført som eit to-årig prøveprosjekt. Fritaket gjeld for alle idrettslag, og det vert gratis leige til all aldersbestemt idrett og aktivitet, med unntak av kampar, stemner og arrangement der det er grunnlag for fullverdig utgiftsdekning.

Det står også beskrive i vedtaket at hensikten delvis er å redusera brukarbetaling for medlemmer i aldersbestemte grupper.

I saksutgreiinga frå administrasjonen vart det også stilt spørsmål ved om dette vedtaket opnar for at kommunen må støtta andre liknande driftsutgifter frå andre idrettslag, men det vart konkludert med at fritaket frå hall-leige ikkje vil skapa presedens sidan det vert innført som eit prøveprosjekt.


Praktisk vurdering

– Det er eit heilt forståeleg spørsmål frå idrettsrådet, seier rådmann Steinar Dalland.

Han skjønar godt at idrettsrådet spør om kvifor dei ikkje vart involvert i sakshandsaminga, og han forklarar at administrasjonen heller ikkje var inne og vurderte om kommunen burde innføra fritak frå hall-leige.

– Me i administrasjonen hadde ikkje sett søknaden frå Tysnes IL før den vart teken opp i budsjettforhandlingsmøte, fortel han.

I formannskapsmøtet 13. november vart søknaden teken opp av Arne Leite (Sp), og administrasjonen vart beden om å rekna på kostnadane av å imøtekoma søknaden. I kommunestyremøtet 12. desember vart det endeleg vedteke å løyva 130.000 kroner til fritak frå hall-leige, som ein del av det endelege budsjettvedtaket. Administrasjonen vart då beden om å leggja fram ei sak om kven som skulle få nytte av fritaket, og korleis det skulle praktisk gjennomførast.

– Den saka me greidde ut til formannskapet og kommunestyret etter jul var avgrensa til den praktiske gjennomføringa av leigefritaket. Me vurderte ikkje om ein skulle innføra fritak frå hall-leige, dei midlane var allereie løyvd i budsjettet, fortel rådmannen.

– Hadde det vorte bestilt ein prinsipiell sak, som vurderte om ein skulle innføra gratis hall-leige, hadde det vore naturleg å involvera idrettsrådet i saka, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Bør prioritera fast tilsette i helsevesenet framfor vikarbyrå

Eit godt tilbod frå helsevesenet i Tysnes er grunnleggjande viktig for alle som har rett på og som mottek helsetenester i kommunen vår. Difor er det positivt at leiinga i kommunen med rådmannen i spissen omgåande tek tak i avvik når det skjer.Avvik skal ikkje skje. Det skjer likevel. Behandlinga som Anne Margrethe...

Debatt: Mobildekning

I dagens samfunn er mobiltelefonen blitt vår hovedforbindelse med omverden. Samfunnet legger opp til at vi skal være tilgjengelig store deler av døgnet, uansett hvor vi befinner oss. Arbeidsgivere stiller de samme kravene. Fasttelefonen utraderes og det blir satset på mobilbruk.Fler og fler kvitter seg med fasttelefonen. Svigermor på 86 år bruker kun mobil. Da får vi tak i henne...