EIGNA OMRÅDE: Eit stort område som dekkjer store delar av Sunnhordland og Haugalandet er blant dei 13 mest eigna områda i landet for vindkraftutbygging. I dette området ligg også mesteparten av Tysnes kommune. (Kart: NVE)
EIGNA OMRÅDE: Eit stort område som dekkjer store delar av Sunnhordland og Haugalandet er blant dei 13 mest eigna områda i landet for vindkraftutbygging. I dette området ligg også mesteparten av Tysnes kommune. (Kart: NVE)

Opnar for vindkraft på Tysnes

Tysnes er blant dei 13 områda i landet som er best eigna for vindkraftutbygging.
Publisert 01.04.2019 kl. 12.11.

Måndag føremiddag la Norges vassdrags- og energidirektorat fram sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Den siste tida har NVE vurdert kor eigna ulike geografiske område i landet er for vindkraftutbygging. 43 område er blitt til 13, og blant dei 13 utvalde er eit stort område som dekkjar store deler av Sunnhordland og Haugalandet, inkludert Tysnes kommune.

Det var i 2017 at Olje- og energidepartementet gav NVE oppdraget med å vurdera kva område i landet som er best eigna for vindkraft, og leggja fram forslag til nasjonal ramme for vindkraftutbygging.

Lanseringa av NVE sitt arbeid vart sendt direkte på NVE si heimeside, og Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen var sjølv til stades.

– Dette er eit viktig steg på vegen for å få eit betre kunnskapsgrunnlag for dei diskusjonane me skal ha om vindkraft i åra framover, sa ministeren under lanseringa.

Politikarane i Tysnes kommune har tidlegare uttrykt motstand mot vindkraftutbygging. I haust vedtok formannskapet ei høyringsuttale der NVE vart beden om å ta Tysnes kommune ut av det vidare arbeidet med plan for nasjonal ramme.

– Vidare utbygging av vindkraft bør takast til havs. Tysnes er forholdsvis urørt, og slik bør det vera, sa Øystein Flakke frå KrF i formannskapet den gongen.

NVE sitt forslag skal no ut på ny høyring.

Då Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund la fram forslaget måndag, presiserte han at dette berre er ei vurdering av kvar i landet det er best høve for vindkraftutbygging, og at det ikkje betyr at det automatisk vert lagt planar om utbygging i områda.

– Dette kartet skal ikkje lesast som at her meiner NVE at det skal vera fritt fram for vindkraft. Det er ikkje ein utbyggingsplan. Det er ei fagleg vurdering av dei områda som er mest eigna for vindkraft, når ein har teke hensyn til vindressursar, nett, og natur- og miljøhensyn, sa Lund.


Siste saker Gå til framsida