NY KRAFTLEIDNING: Det er frå transformatorstasjonen på Langeland til Stord at Haugaland Kraft Nett skal byggja ny 132 kV kraftleidning. Den ska erstatta to 66 kV leidningar som i dag går i ulike trasear mellom Tysnes og Stord. (Foto: Ole Skaten)
NY KRAFTLEIDNING: Det er frå transformatorstasjonen på Langeland til Stord at Haugaland Kraft Nett skal byggja ny 132 kV kraftleidning. Den ska erstatta to 66 kV leidningar som i dag går i ulike trasear mellom Tysnes og Stord. (Foto: Ole Skaten)

Grønt lys til ny kraftleidning mellom Tysnes og Stord

Den nye leidninga vil føra til riving av gamal leidning langs Skjelleviksundet.
Publisert 02.04.2019 kl. 13.35. Oppdatert kl. 13.37.

I førre veke melde Norges vassdrags- og energidirektorat at Haugaland Kraft Nett får løyve til å byggja ny 132 kV kraftleidning mellom Langeland transformatorstasjon på Tysnes og Stord transformatorstasjon ved Litlabø.

Bakgrunnen for utbygginga er at dei to gamle 66 kV leidningane, som i dag går mellom Langeland og Stord, nærmar seg si tekniske levetid, og lina må oppgraderast for å sikra straumforsyninga.

På Tysnes-sida vil dei to noverande leidningane erstattast av ei ny 132 kV leidning. Den nye leidninga skal byggjast i eksisterande trasé til den eine leidninga, som i dag går oppe i lia ovanfor fylkesvegen. Den andre eksisterande leidninga, som går langs sjøen og er nærmare busetnad, vil rivast når den nye leidninga er ferdig.

I april i fjor var det informasjonsmøte for prosjektet, og det kom positive tilbakemeldingar på at kraftlina langs fjorden skal rivast.

– Eg bur nede ved sjøen svært nær den kraftleidningen som skal takast bort når den nye er på plass. Slik det er no, har me kraftleidning rett i synet same kva retning me ser, så for oss er dette berre positivt. Utsikta vert totalt forandra, så det ser eg fram til, sa grunneigar Einar Skjellevik til «Tysnes» den gongen.

Før bygginga kan koma i gang har NVE sett vilkår om at Haugaland Kraft Nett skal utarbeida ein miljø-, transport- og anleggsplan. Den totale lengda på den nye kraftlina er på kring 18 kilometer, og 5,65 av desse kilometrane er på Tysnes.


SKAL RIVA LEIDNINGER: Den blå streken markerer kvar den nye leidninga kjem, og dei grøne strekane viser eksisterande leidninger som skal rivast. (Kart/Illustrasjon: NVE/Jøsok prosjekt AS)
SKAL RIVA LEIDNINGER: Den blå streken markerer kvar den nye leidninga kjem, og dei grøne strekane viser eksisterande leidninger som skal rivast. (Kart/Illustrasjon: NVE/Jøsok prosjekt AS)

Siste saker Gå til framsida