PÅRØRANDEREPRESENTANTAR: Ingebjørg Hatteberg (t.v.), Lars Mæland og Hildegunn Malkenes håpar på auka bemanning ved omsorg+ på omsorgssenteret, og trur det mellom anna vil føra til betre trivsel og meir sosialt samvær blant bebuarane.
PÅRØRANDEREPRESENTANTAR: Ingebjørg Hatteberg (t.v.), Lars Mæland og Hildegunn Malkenes håpar på auka bemanning ved omsorg+ på omsorgssenteret, og trur det mellom anna vil føra til betre trivsel og meir sosialt samvær blant bebuarane.

Er framleis uroa over bemanninga på omsorg+

I haust sende omsorg+-pårørande brev til kommunen der dei uttrykte bekymring for bemanninga ved tenestetilbodet. Trass i jamleg kontakt med einingsleiarar er dei framleis uroa over at det ikkje er nok bemanning til å sikra pleietilbodet hos bebuarane.
Publisert 04.04.2019 kl. 12.00. Oppdatert kl. 12.29.

– Alt koker ned til bemanning. Det er bemanninga det går på heile tida, seier Hildegunn Malkenes.

Saman med Lars Mæland og Ingebjørg Hatteberg representerer ho dei pårørande til bebuarane som nyttar seg av omsorg+-tilbodet på Tysnes omsorgssenter.

Omsorg+ er eit tenestetilbod som består av ti omsorgsbustadar på omsorgssenteret. Tenesta er ikkje ein del av institusjonen, men vert drifta av open omsorg. Ifølgje prosjektomtalen for det nye omsorgssenteret er omsorg+ meint å vera «eit omsorgstilbod der bufellesskap, sosiale aktivitetar og trygge rammer gjennom heildøgnsbemanning, skal skapa eit trygt og godt butilbod for eldre».

Tenesta skal vera ein stad for eldre som ikkje opplever tilstrekkeleg tryggleik i eigen heim, men som samtidig ikkje har ein helsesituasjon som tilseier at institusjonsplass er det rette tilbodet.


Oppretta kontakt

I haust organiserte dei pårørande seg, og sende eit brev til politikarane i tenesteutvalet.

– Me, dei pårørande, vert stadig vitne til at desse bebuarane har større hjelpebehov enn det heimesjukepleia kan dekka, stod det i brevet som vart lese opp for politikarane.

Uroa frå pårørandegruppa vart teken på alvor, og tenesteutvalet inviterte representantar for gruppa til møte. Mæland og Hatteberg vart vald ut som representantar, og møtte politikarar og representantar frå kommuneadministrasjonen i november.

Utfallet av møtet var at det vart oppretta kontakt mellom dei pårørande og helse- og sosialsjef Hildur Heie, og det vart avtalt å ha jamlege møte mellom partane.

Fire månader seinare føler dei pårørande framleis at det ikkje er kome løysingar på ein del av problemstillingane dei har lagt fram.


Nattevakt

Ifølgje pårøranderepresentantane handlar problemstillingane i stor grad om bemanning, samt det sosiale fellesskapet.

– Me er opptekne av døgnkontinuerleg bemanning, og då spesielt dedikert nattevakt for omsorg+, fortel Mæland, som viser til prosjektomtalen der heildøgnsbemanning er omtalt.

Dei pårørande stilte i haust spørsmålsteikn ved nattevaktopplegget, og drog fram eksempel der bebuarar ikkje har fått naudsynt hjelp til toalettbesøk nattestid fordi nattevakta i open omsorg har vore oppteken andre stader i kommunen. Det vart frå kommunen si side opplyst at det er tre nattevakter knytt til omsorgssenteret. Ein av desse er dedikert til open omsorg, medan dei to andre kan hjelpa til hos omsorg+ ved naudsynte behov.

– Me vil ha ein som me veit er dedikert til omsorg+, og ikkje slik at ein må tilkalla frå institusjonen ved behov, seier Mæland.

– Det kan gå motsett veg. Den eine nattevakta kan vera stasjonert ved omsorg+, og heller verta tilkalt til institusjonen viss det er naudsynt, foreslår Hatteberg.

Pårørandegruppa ynskjer også meir generell bemanning på dag- og kveldstid.

– Eg trur meir bemanning hadde løyst all problematikken, seier Malkenes.

LES OGSÅ: Oppsummerte status for omsorgssenteret


Fellesskap

Ei av dei andre problemstillingane handlar om det sosiale fellesskapet mellom bebuarane. I prosjektomtalen er det lagt stor vekt på eit sterkt bufellesskap og sosiale aktivitetar i omsorg+.

– Me er opptekne av meir sosialt samvær utanom dagsenteret, og då gjeld det fyrst og fremst onsdag, laurdag og søndag, som er dei dagane dei ikkje er på dagsenteret, fortel Mæland.

Dei fortel også at det har vore endringar i det sosiale samværet den siste tida.

– For nokre månader sidan vart bebuarane tekne med ned i fellesstova, og pleiaren som var på vakt sat saman med dei og sosialiserte dei. Den siste tida har ikkje pleiarane teke dei same grepa for å sosialisera bebuarane. No vert dei sitjande meir på romma sine, forklarar Mæland.

Han meiner at ein del av årsaka til at fellesstunda no er vekke, er fordi det nyleg har vorte nye tidspunkt for middagsservering på omsorg+. Før fekk bebuarane middag mellom 13.00 og 14.00, og dei som var på dagsenteret åt middag i lag der. No vert middagen servert i leilegheitene mellom 16.00 og 17.00, og på dagsenteret vert det servert varm lunsj tidlegare på dagen.

– Etter denne omlegginga har den sosiale stunda i fellesstova forsvunne heilt, seier han.

Dei reagerer også på at beslutninga om å flytta middagen ikkje vart teken opp med pårørandegruppa på førehand. Malkenes påpeikar også at middagstidene vart bestemt av institusjonen, trass at omsorg+ er ein del av open omsorg, og dei som nyttar seg av tilbodet er leigetakarar i omsorgsleiligheiter.


Heng saman med bemanning

Pårøranderepresentantane trur også auka bemanning vil gjera det enklare for dei som er på jobb å sosialisera bebuarane.

– Den låge bemanninga går utover trivselen til bebuarane, meiner Hatteberg.

Ho forklarar at dei fleste bebuarane ikkje sjølv er i stand til å ta sosiale initiativ, og er avhengige av nokon som held samtalane og aktivitetane i gang.

– Det er ingen av pleiarane som har tid til anna enn å svinga innom for dei praktiske og mest naudsynte oppgåvene, fortel ho.

Dei pårørande reagerer også på at det er den eine enden av storstova på omsorgssenteret som er sett av som fellesrom for omsorg+-bebuarane.

– Det hadde vore mykje betre om dei hadde hatt eit eige fellesrom med kjøkken. Det var slik eg såg for meg at det skulle vera då eg sette meg inn i omsorg+-konseptet, fortel Malkenes.


Kommunikasjon

Mæland og Hatteberg har vore i fleire møte med kommuneadministrasjonen i 2019, men dei føler ikkje at møta har vore så konstruktive som dei kunne ha vore.

– Det har i grunn ikkje skjedd ein einaste ting i forhold til dei tinga me har teke opp. Me får god informasjon på møta om ting som allereie er bestemt, men det har ingenting med det me etterspør å gjera, fortel Hatteberg.

Dei vil også utfordra kommunepolitikarane til å koma på banen.

– Eg saknar at politikarane etterspør meir om omsorg+ i dei politiske møta, seier Mæland, med støtte frå Hatteberg og Malkenes.

Alle tre vil likevel påpeika at dei ikkje berre er negative til tenestetilbodet. Dei er mellom anna godt nøgde med at bebuarane på omsorg+ får vera med på alle kulturarrangementa som omsorgssenteret arrangerer.

– Eg vil rosa dei frivillige frå frivilligsentralen som har eit opplegg her på onsdagane, og det er kjempeflott at det vert arrangert mange konsertar og andre kulturarrangement. Det er ofte fleire arrangement kvar veke, fortel Hatteberg.

– Me føler alt i alt at dei som bur der er trygge og har det bra. Det er viktig å presisera, seier Mæland avslutningsvis.


Siste saker Gå til framsida

Skal tilsetja to nye sjukepleiarar

Tysdag vedtok formannskapet eit endeleg budsjettframlegg. Framlegget inkluderte mellom anna at kommunen opprettar to nye faste sjukepleiarstillingar.