LAGAR PARKERINGSPLASS: Arve van der Meeren, John Johnsen og Inge Malkenes er grunneigarar på Malkenes.
LAGAR PARKERINGSPLASS: Arve van der Meeren, John Johnsen og Inge Malkenes er grunneigarar på Malkenes.

Lagar til opplagsplass og parkering for turgåarar på Malkenes

11 grunneigarar på Malkenes har gått saman om prosjektet.
Publisert 05.04.2019 kl. 15.00.

– Tanken er at her skal me få ein entreprenør til å grava opp topplaget og legga på avrettingsmasse, seier Inge Malkenes.

Saman med ti andre grunneigarar, er han i ferd med å setta i stand ein parkeringsplass og ein opplagsplass for tømmer på Malkenes.

Plassen ligg like ved Marinegruppen sitt lager, der ei kjend turløype går. Løypa er kjend som både «skogavegen» og «skogarunden», men heiter frå gammalt av «Larsåsvegen». Området var tidlegare dekt av både tre og kratt, men det har grunneigarane reinska vekk på dugnad.


Skal koma ålmenta til nytte

– Her vil det bli parkering for mange bilar, fortel Malkenes.

I tillegg ønsker grunneigarane å setta opp skilt med turløyper og informasjon, for å gjera turterrenget meir tilgjengeleg for folk.

Kombinasjonen parkeringsplass og opplagsplass for tømmer skal gagna både grunneigarar som har skogdrift og ålmenta; ifølge Malkenes er det ikkje reint sjeldan at folk parkerer på sida av traktorvegen, og gjer det vanskeleg å koma til for andre.

– Dette kjem fellesskapen til nytte, meiner Malkenes.


60.000 og 30.000

– Me har fått innvilga 30.000 kroner i SMIL-midlar, seier Malkenes.

SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket) er ei statleg tilskotsordning for å fremma natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap.

– I tillegg går grunneigarane inn med 60.000 kroner, legg Malkenes til.

Kor mykje pengar den enkelte grunneigaren går inn med, kjem an på kor stort areal på Malkenes dei har bruksrett på; til dømes har Inge Malkenes bruksrett på 23 prosent av arealet det er snakk om.

Entreprenør for prosjektet er Tysnes Maskin AS.


Stort område

Malkenes er ikkje sikker på nøyaktig kor mange parkeringsplassar det blir til slutt, men han har tru på at det som regel vil vera ledige plassar, sjølv når grunneigarane lastar tømmer. Området er på mellom eitt og eitt og eit halvt mål.

– Når me legg tømmer, kan me òg ha skilt til ledige plassar reservert for parkering, seier Arve van der Meeren, ein annan av grunneigarane på Malkenes.

Inge Malkenes er opptatt av å framheva dugnadsånda og det frivillige arbeidet som blir lagt ned i prosjektet.

– Sist gong skulle me rydda to timar, men det blei nærmare sju, legg van der Meeren til.


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.